Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról

Hatályos: 2023. 01. 19

Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról

2023.01.19.

Somodor Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Somodor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §‑ának (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §‑ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. §‑ában, 48. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében és 92. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya A Somodor községben legalább 3 hónapja állandó bejelentett lakcímmel rendelkező magyar állampolgárokra, valamint a külön jogszabályban – Szt. 3. § (1)-(3), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 4. § (1) bekezdésében – meghatározottak szerinti személyekre terjed ki.

(2) Az önkormányzat hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül köteles az arra rászorulónak – ideértve az Szt. 3. § (2) bekezdésében foglalt személyeket is – átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya az arra rászoruló személy életét, testi épségét veszélyezteti.

2. A szociális ellátások rendszere

2. § Az önkormányzat a szociális gondoskodásra vonatkozó kötelezettségeinek teljesítését

a) pénzbeli- és természetbeni települési támogatások nyújtásával;

b) egyes szakosított ellátási formák biztosításával valósítja meg.

I. Fejezet

A települési támogatásokra vonatkozó általános rendelkezések

3. Az ellátások formái

3. § (1) A képviselő-testület települési támogatást, vagy a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújt.

(2) A települési támogatás jövedelmi viszonytól függő támogatás, melyek az alábbiak:

a) újszülöttek támogatása,

b) temetési támogatás,

c) nevelési és tanítási év kezdéséhez nyújtható támogatás,

d) az idősek támogatása.

e)1 háztartások támogatása.

(3)2 A nevelési és tanítási év kezdéséhez nyújtott támogatás, az idősek támogatása valamint a háztartások támogatása testületi határozatban évente megállapított összegben, a meghatározott szempontok szerinti lakosság (egy része vagy egésze) számára nyújtott támogatás.

4. Hatásköri szabályok

4. § (1) A képviselő-testület az újszülöttek támogatása, a temetési támogatás megállapításával kapcsolatos feladat és hatáskörét a polgármesterre ruházza át. A polgármester az átruházott hatáskörben az ülések közötti időszakban hozott döntéseiről a képviselő-testületet a következő soros ülésen tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a rendkívüli települési támogatás, a létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került személy részére adható támogatás megállapításával kapcsolatos feladat és hatáskörét az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottságra ruházza át. A bizottság elnöke az átruházott hatáskörben az ülések közötti időszakban hozott döntéseiről a képviselő-testületet a következő soros ülésen tájékoztatja.

5. Eljárási rendelkezések

5. § (1) Az ellátás iránti kérelmet a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal Somodori Ügyfélfogadási Helyén (Somodor, Kossuth u. 109.) (továbbiakban: Hivatal) lehet előterjeszteni, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványokon.

(2) A kérelemhez minden támogatási forma estén csatolni kell a kérelmező és a család vagy háztartás tagjainak előző havi nettó jövedelméről szóló igazolásokat.

(3) Amennyiben a szociális ellátást kérő az általa kérelmezett ellátás helyett más ellátásra lenne jogosult, erre a tényre a figyelmét fel kell hívni, amennyiben a benyújtott iratok alapján annak feltételei fennállnak, az ellátást részére hivatalból meg kell állapítani.

(4) A rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Szt.-ben foglaltakat kell alkalmazni.

(5) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek a Hivatal nyilvántartásaiban fellelhetőek.

(6) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet által említett ellátások tekintetében a kérelemhez az ott felsorolt bizonyítékokat kell csatolni.

(7) A havi rendszerességgel megállapított települési támogatás folyósítása, kifizetése utólag, minden hónap 5. napjáig, a nem rendszeres ellátások kifizetése pedig az ezt megállapító határozat meghozatalát követően haladéktalanul, illetve legkésőbb 5 napon belül történik. A kifizetés történhet bankszámlára utalással, vagy házipénztárból.

(8) Amennyiben az e rendeletben szabályozott szociális alapszolgáltatások biztosítása társulás keretében fenntartott intézmény útján történik az alapszolgáltatás igénybevétele iránti kérelmet, a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ Vezetőjéhez lehet, szóban vagy írásban előterjeszteni.

(9)3 Települési támogatás nem állapítható meg, ha az igénylővel azonos lakcímre bejelentett bármely személynek adóhátraléka áll fenn a Somodor Községi Önkormányzat felé. Rendezettnek minősül a tartozás, ha annak megfizetésére a kötelezett fizetési könnyítést kapott.

II. Fejezet

A települési támogatásokra vonatkozó részletes szabályok

6. Újszülöttek támogatása

6. § (1)4 Újszülöttek támogatásban részesíthető – a gyermek születését követő 3 hónapon belül - az kérelmező, akinek gyermeke születik, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap összegének tízszeresét nem haladja meg.

(2) A támogatás összege gyermekenként 20.000 Ft

(3) A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatát.

7. Temetési támogatás

7. § (1)5 Temetési támogatásban részesíthető – a temetést követő 3 hónapon belül - az a kérelmező, aki elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap összegének tízszeresét nem haladja meg.

(2) A támogatás összege alkalmanként 20.000 Ft.

(3) A kérelemhez csatolni kell az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát és a kérelmező nevére szóló eredeti temetési számlát.

8. A nevelési és tanítási év kezdéséhez nyújtható támogatás

8. § (1)6 A somodori állandó lakcímmel rendelkező - a somodori óvodába járó - óvodás, az általános iskolás, a középiskolai – beleértve a szakmunkásképző iskolában – és a felsőoktatásban tanulmányokat folytató gyermekek / fiatal felnőttek családját évente egyszeri alkalommal a képviselő-testület döntésével települési támogatásban részesítheti, feltéve, hogy az igénylő családjában az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap összegének tízszeresét nem haladja meg,

(2) A támogatás összegéről a képviselő-testület évente a határozattal dönt a költségvetésben rendelkezésre álló források figyelembevételével.

(3) A támogatás iránti kérelem a tárgyév augusztus 15. és szeptember 30. között nyújtható be. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(4) A kérelemhez csatolni kell a tanulói / hallgatói jogviszony igazolását, óvodások esetében az óvodavezető igazolását a beiratkozásról.

9. Nyugdíjasok támogatása

9. § (1)7 A képviselő-testület évente egy alkalommal települési támogatást állapíthat meg a 65 év feletti lakosoknak, és azoknak a 65 év alattiaknak, akik számára a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nyugdíjszerű ellátást folyósít, feltéve, hogy az igénylő családjában az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap összegének tízszeresét nem haladja meg.

(2) A támogatás összegéről a képviselő-testület évente a határozattal dönt a költségvetésben rendelkezésre álló források figyelembevételével.

(3) A támogatás iránti kérelem a tárgyév szeptember 1. és szeptember 30. között nyújtható be. A támogatás a tárgyév október 31. napjáig vehető igénybe. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(4) A kérelemhez csatolni kell a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolását is.

10. Rendkívüli települési támogatás

10. § (1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthetők kérelemre vagy hivatalból azok, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadásuk miatt anyagi segítségre szorulnak és

a)8 akinek családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb a szociális vetítési alap összegének 150%-a vagy

b)9 egyedülálló személy esetén jövedelme a szociális vetítési alap összegének legfeljebb 200%-a.

(2) Elemi csapás, hosszabb kórházi ápolással járó, tartós táppénzes állomány, betegség, baleset esetében hivatalból vagy kérelemre évente legfeljebb egy alkalommal – jövedelemre való tekintet nélkül is – megállapítható rendkívüli települési támogatás.

(3) A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege személyenként és alkalmanként nem haladhatja meg a 20.000 Ft-ot, ide nem értve az elemi csapás miatt bekövetkezett rendkívüli élethelyzetet.

(4) Rendkívüli települési támogatás évente személyenként legfeljebb két alkalommal nyújtható. Az egy naptári éven belül megállapított települési támogatás együttes összege maximum 25.000.- Ft.

(5) A rendkívüli települési támogatás összegéről elemi csapás ( pl.: tűzvész, vízkár, fagyáskár, villámcsapás stb.) esetén egyedi elbírálás alapján dönt a képviselő-testület.

(6) Rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátásként is nyújtható, elsősorban élelmiszersegély, tüzelősegély céljából.

(7) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazoláson túl a rendkívüli élethelyzet bekövetkeztét bizonyító igazolást, nyilatkozatot.

(8) Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmeket e rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, az abban szereplő mellékletek csatolásával.

11. Köztemetés

11. § (1) A Szoctv. 48.§-a szerinti köztemetés esetén a polgármester jár el.

(2) A Szoctv. 48.§ (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a polgármester a visszafizetést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő harminc napon belül kérelemre, méltányosságból engedélyezhet:

a) részletfizetést, ha a temetésre köteles

aa)10 egyedülálló esetén havi jövedelme a szociális vetítési alap összegének háromszorosát nem éri el, vagy

ab)11 családjában egy főre jutó havi jövedelme a szociális vetítési alap összegének két és félszeresét nem éri el,

b) a visszafizetési kötelezettség 60 %-ig csökkentést, ha a temetésre köteles

ba)12 egyedülálló esetén havi jövedelme a szociális vetítési alap összegének két és félszeresét nem éri el, vagy

bb)13 családjában egy főre jutó havi jövedelme a szociális vetítési alap összegének kétszeresét nem éri el,

c) elengedést, ha a temetésre köteles

ca)14 egyedülálló esetén havi jövedelme a szociális vetítési alap összegének kétszeresét nem éri el, vagy

cb)15 családjában egy főre jutó havi jövedelme a szociális vetítési alap összegének másfélszeresét nem éri el.

11/A.16 Háztartások támogatása

11/A. § A hazánk szomszédságában zajló orosz-ukrán háború következtében felmerülő káros gazdasági hatások kivédése, a következmények enyhítése érdekében a képviselő-testület azon somodori háztartásoknak, ahol a háztartás tagjainak nincs adótartozása – jövedelemre tekintet nélkül és kérelem benyújtásának mellőzésével - hivatalból természetbeni települési támogatásként élelmiszer csomagot biztosít. A támogatás összegéről a képviselő-testület határozattal dönt a költségvetésben rendelkezésre álló források figyelembevételével.

III. Fejezet

Szociális szolgáltatások

12. Az egyes szociális szolgáltatások szabályai

12. § (1) Az önkormányzat az arra rászorultak részére a (2) bekezdésben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátási formákat biztosítja.

(2) A személyes gondoskodás formái:

a) falugondnoki szolgáltatás (önálló szakfeladatként)

b) étkeztetés (társulásban: a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona)

c) házi segítségnyújtás (társulásban: a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona)

d) családsegítés (társulásban: Kaposmérői Alapszolgáltatási Központ)

e) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (társulásban: Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona).

13. § (1) Somodor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

a) a szociális étkeztetést az Sztv. 62. §-ában

b) a házi segítségnyújtást az Sztv. 63. §-ában

c) a családsegítést az Sztv. 64. §-ában

d) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az Sztv. 65. §-ában foglaltak szerint biztosítja.

(2) Az alapszolgáltatások tekintetében az Szt.59/A. § alapján a szociális rászorultságot jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében vizsgálni kell. A szociális rászorultságot, annak fennállását, az intézményvezető vizsgálja a szolgáltatás igénybevételét megelőzően, valamint az igénybevétel során legalább kétévente. Térítésmentesen kell biztosítani: falugondnoki szolgáltatást, a családsegítési ellátást.

(3) A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat:

a) aki jövedelemmel nem rendelkezik;

b) étkeztetés és házi segítségnyújtás esetén, akinek a családja jövedelemmel nem rendelkezik.

13. Az ellátások igénybevétele

14. § (1) E rendeletben felsorolt személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében az ellátást biztosító intézménybe történő felvétel, valamint az ellátások igénybevétele iránti kérelmet

a) étkeztetés, családsegítés vonatkozásában a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona vezetőjéhez,

b) a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona vezetőjéhez kell benyújtani a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon.

(2) A jogviszony keletkezéséről és az ellátás iránti kérelemről az intézményvezető dönt.

(3) Külön eljárás nélkül akkor biztosítható ellátás, ha az igénylő azonnali ellátása indokolt. Írásos kérelmet és jövedelemigazolást ebben az esetben is be kell nyújtani az intézmény vezetőjéhez.

(4) Az intézményvezető külön eljárás nélkül ellátásban részesíti azt, aki a 9/1999.(XI. 24.) SzCsM rendelet 15. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.

(5) Intézményvezető külön eljárás nélkül:

a) 30 napra veheti fel az intézménybe azt a személyt, akinek életét, testi épségét veszélyeztető körülmény az azonnali elhelyezését indokolja és nincs a településen gondozásra képes közeli hozzátartozója.(Ptk.685. § b.) pont)

b) köteles a személyi gondoskodást nyújtó ellátások bármelyikét biztosítani, ha az igénybe vevő

ba) önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna, és ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás biztosításával nem oldható meg,

bb) a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli elhelyezése indokolt,

bc) szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé,

bd) kapcsolata vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul megromlott, és a további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti.

c) haladéktalanul köteles étkeztetést és házi segítségnyújtást biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti.

A szükséges eljárást az ellátás biztosításától függetlenül utólag ilyen esetben is le kell folytatni.

14. Falugondnoki szolgáltatás

15. § A falugondnoki szolgáltatás szabályairól külön rendelet rendelkezik.

15. Étkeztetés

16. § (1) Az étkeztetés jogosultsági feltételeire vonatkozóan az Szt. 62. §. (1) bekezdésében foglaltak az irányadóak.

(2) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

a) koruk, 60. életévét betöltött személy

b) egészségi állapotuk,

ba) 65 év alatt legalább 40 %-os munkaképesség-csökkenésű,

bb) egészségi állapota átmeneti jelleggel indokolja az étkeztetést

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,

d) szenvedélybetegségük, vagy

e) hajléktalanságuk

miatt.

(3) Az ellátás iránti kérelmet a kérelmező a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona vezetőjéhez nyújthatja be.

(4) Az ellátás iránti kérelemről a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ vezetője dönt.

(5) Azon személyek részére, akik ezt igénylik az ebédet az önkormányzat kiszállítja.

16. Házi segítségnyújtás

17. § (1) A házi segítségnyújtásra vonatkozóan az Szt. 63. §-ban foglaltak az irányadók.

(2) Az ellátás iránti kérelmet a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb„ Időskorúak Otthona vezetőjéhez lehet benyújtani.

(3) Az ellátás iránti kérelemről a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona intézményvezetője dönt.

(4) A gondozásra fordított időt a gondozási napló alapján kell megállapítani.

(5) Az ellátás igénybevétele, valamint annak megszüntetése a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb„ Időskorúak Otthona intézményvezetője intézkedése alapján az Szt. 93-94/A. § rendelkezéseinek megfelelően történik.

17. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

18. § (1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételére, a jogosultság igazolására vonatkozóan az Szt. 65. §-ban foglaltak az irányadók.

(2) Az ellátás iránti kérelmet a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb„ Időskorúak Otthona intézmény vezetőjéhez lehet benyújtani.

(3) Az ellátás iránti kérelemről a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb„ Időskorúak Otthona. intézményvezetője dönt.

18. Családsegítés

19. § (1) A családsegítésre vonatkozóan az Szt. 64. §-ban foglaltak az irányadók.

(2) A családsegítés keretében a Képviselő-testület az Szt-ben meghatározott ellátásokat biztosítja.

(3) A családsegítést a képviselő-testület az Kaposmérői Alapszolgáltatási Központ útján biztosítja.

19. Térítési díj

20. § (1) Az intézményi térítési díjak megállapítására vonatkozóan a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 2-7. §-ban foglaltak az irányadóak.

(2) A térítési díj megállapítására, beszedésére vonatkozóan e rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében az Szt. 114-119/B. §-ában foglaltak az irányadók.

(3) Az intézményi térítési díjat a gesztor önkormányzat Képviselő-testülete évente egy alkalommal állapítja meg.

20. A személyi térítési díjak megfizetése

21. § (1) A személyi térítési díj megfizetésére vonatkozóan az Szt. 114-119/B. §-ában, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

(2) Az étkeztetésért fizetendő térítési díjat az önkormányzat rendeletében megállapított összeg figyelembe vételével a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona állapítja meg és erről a fizetésre kötelezettet - 30 napon belül - írásban értesíti.

(3) Az étkeztetés térítési díját utólag, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell megfizetni az ellátást biztosító intézmény vezetőjének.

(4) Az önkormányzat az alábbi ellátásokat térítésmentesen biztosítja: tanyagondnoki szolgáltatás, családsegítés, házi segítségnyújtás, és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.

21. A fizetendő személyi térítési díj és csökkentésének, elengedésének esetei, módjai

22. § (1)17 A 2 hónapon keresztül meg nem fizetett személyi térítési díj csökkenthető, vagy elengedhető, ha az ellátást igénybevevő, valamint a térítési díj megfizetésére kötelezett családjába az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem a szociális vetítési alap összegét nem éri el, vagy az ellátást igénybe vevő a térítési díjat önhibáján kívül megfizetni nem képes szociális, vagyoni és lakhatási körülményeire tekintettel.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyi térítési díj elengedésére vagy csökkentésére vonatkozó kérelmet Somodor Községi Önkormányzat Képviselő-testületéhez kell benyújtani. A kérelmet a Képviselő-testület javaslatának figyelembevételével a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona intézményvezetője bírálja el.

(3) Az intézményvezető a személyi térítési díj 50%-áig terjedő térítési díjkedvezményt vagy térítési díjmentességet adhat különösen akkor, ha az igénybevevő életkörülményeiben kedvezőtlen változás következett be, így ha:

a) elemi kárt szenvedett,

b) bűncselekménnyel jelentősen megkárosították,

c) lakásában rendkívüli esemény miatt súlyos kár keletkezett,

d) egészségében állapotrosszabbodás következett be,

e) családi körülményeiben olyan változás állt be, amely miatt az ellátott a térítési díjat vagy annak teljes összegét átmenetileg nem tudja megfizetni.

(4) A térítési díj kedvezmény, vagy díjmentesség legfeljebb 3 hónap időtartamra adható.

22. Az intézményvezető és az ellátást igénybevevő között kötendő megállapodás

23. § Az intézményi jogviszony keletkezésére vonatkozóan az Szt. 94.-94/D. §-ában foglaltak az irányadók.

23. Az intézményi jogviszony megszűnése

24. § Az intézményi ellátás megszűnésére az Szt. 100-101. §-ában foglaltak az irányadók.

24. Házirend

25. § Az intézmények házirendjét az önkormányzat Képviselő-testülete hagyja jóvá.

26. § Ez a rendelet 2021. május 1-jén lép hatályba.

27. § A kihirdetéssel egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 9/2020.(X.29.) számú önkormányzati rendelete.

1

A 3. § (2) bekezdés e) pontját a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése iktatta be.

2

A 3. § (3) bekezdése a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 5. § (9) bekezdése a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 6. § (1) bekezdése a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 7. § (1) bekezdése a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 8. § (1) bekezdése a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

7

A 9. § (1) bekezdése a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

8

A 10. § (1) bekezdés a) pontja a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

9

A 10. § (1) bekezdés b) pontja a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

10

A 11. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 11. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 11. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 11. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 11. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 11. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 11/A. alcímet (11/A. §-t) a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

17

A 22. § (1) bekezdése a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.