Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 9.) önkormányzati rendelete

SIÓAGÁRD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 4/2018. (V.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2022. 06. 09- 2022. 06. 09

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 9.) önkormányzati rendelete

SIÓAGÁRD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 4/2018. (V.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

2022.06.09.

Sióagárd község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és a 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Sióagárd község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2018 (V.18.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (1) A Kmgü jelű mezőgazdasági üzemi területen mezőgazdasági üzemi épületeken kívül más a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységű épületek is elhelyezhetők.

(2) A Ki jelű idegenforgalmi területen az idegenforgalmat szolgáló épületek helyezhetők el.

(3) A Kp jelű pincés területen az általános érvényű szabályokon kívül az alábbiakat kell figyelembe venni:

a) területen a bortárolás és borfeldolgozás funkción kívül az épített környezethez illeszthető nagyságú vendéglátó, szálláshely szolgáltató, kereskedelmi funkciók is elhelyezhetők,

b) 150 hl/év kapacitásnál nagyobb borászat nem létesíthető,

c) lakás nem létesíthető, nem bővíthető,

d) a 200 m2-nél kisebb telken a beépítés elérheti a 60 %-ot, ebben az esetben a zöldfelületi arány 20 % lehet.

(4) A Kbi jelű boridegenforgalmi területen a borászattal, a szőlőműveléssel és az idegenforgalommal kapcsolatos épületek helyezhetők el.

(5) A területen az építési telkek kialakítása során alkalmazható legkisebb telekméreteket, azok előírt beépítési módját, a legnagyobb beépítettségét és legkisebb zöldfelületi arányát, továbbá a megengedhető legnagyobb homlokzatmagasságot az 1. melléklet tartalmazza.”

2. § A Sióagárd község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2018 (V.18.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § (1) A közlekedési és közmű terület a következő övezetekre oszlik:

a) hálózati szerepű közlekedési célú közterület övezete

b) kiszolgáló szerepű közlekedési célú közterület övezete

(2) Trafó, gáznyomás-szabályozó, közlekedési építmény a területen elhelyezhető.”

3. § Ez a rendelet 2022. június 9-én lép hatályba.