Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018 (V.18.) önkormányzati rendelete

Sióagárd község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról

Hatályos: 2022. 07. 12

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018 (V.18.) önkormányzati rendelete

Sióagárd község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról

2022.07.12.

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.) pontja, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdés és 13. § (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8) Korm. rendelet 9. mellékletében megjelölt véleményezésben résztvevő szervek egyetértésével a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. §1 (1) Jelen rendelet hatálya Sióagárd közigazgatási területére terjed ki.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott területen területet felhasználni, építési telket, vagy területet kialakítani, a földrészleteken építési tevékenységet folytatni, rendeltetést megváltoztatni, ilyen célra hatósági engedélyt adni az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997 (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) előírásainak, az önkormányzat településkép védelméről szóló rendeletben, valamint jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően szabad.

(3) Jelen szabályzat az alábbi mellékletekkel együtt érvényes:

a) 1. melléklet: Övezeti előírások összefoglaló táblázata

b) 2. melléklet: 1:10000 léptékű, 1:4000 léptékű és 1:2000 léptékű szabályozási tervlapjai.

(4) Jelen szabályzathoz az alábbi függelékek kapcsolódnak.

a) 1. függelék: Más jogszabályban szereplő korlátozások

b) 2. függelék: A régészeti lelőhelyek jegyzéke

c) 3. függelék: Műemlékek jegyzéke”

A szabályozás elemei

2. §2 (1) Kötelező erejű szabályozási elemek, melyek módosítása csak a Szabályozási Terv módosítása esetén lehetséges:

a) szabályozási vonal,

b) építési övezet, övezet határa,

c) területfelhasználási egység besorolása,

d) tervezett belterületi határ,

(2) A nem önkormányzati döntéskörbe tartozó jogszabálytól függő szabályozási elemek, valamint a más önkormányzati rendeletben szabályozott elemek – e rendelet szempontjából informatív elemek – változása, változtatása nem igényel rendezési tervmódosítást. Ide tartoznak a táji, természeti, régészeti, építészeti értékvédelem helyi és országos jelentőségű elemei.

(3) Az (1), (2) bekezdésben nem említett szabályozási elemek javaslati jellegűek, a további tervezési és építési engedélyezési eljárás során irányadóként veendők figyelembe.”

Közterület alakítás

3. §3 (1) A szabályozási terv közlekedési és zöldterületi közterületet jelöl.

(2) A meglévő közterületeteken kívül a beépítésre szánt területen közterületet alakítani a szabályozási vonalak figyelembe vételével lehet.

(3) A területfelhasználási egységeken belül - az értékvédelmi területek kivételével - 150 m-t meg nem haladó hosszúságú kiszolgáló köz-, vagy magánút alakítható ki.”

Az építészeti örökség helyi védelme

4. § Az építészeti örökség helyi védelmének tárgyát azok az értékek képezik, amelyeket az Önkormányzat településkép védelméről szóló rendelete településtörténeti, helyi építészeti, néprajzi, vagy termeléstörténeti értéke miatt védendőnek minősít.

Belterület lehatárolása

5. § (1) A rendezési tervi célok megvalósítása érdekében a beépítésre szánt területek, a település fejlődése által megkívánt ütemben, belterületbe vonhatók.

(2) A belterület határát a szabályozási terv tartalmazza.

MÁSODIK RÉSZ

Övezeti előírások

I. Fejezet

A területhasználat rendszere, a területfelhasználás rendszere

6. §4 (1) Az 1. § (1) bekezdésben lehatárolt területen - az OTÉK szerint – az alábbi megnevezésű és jelű beépítésre szánt és beépítésre nem szánt terület-felhasználási egységek találhatók.

(2) Beépítésre szánt területek:

a) Lakóterületek

aa) kertvárosias lakóterület Lke

ab) falusias lakóterület Lf

b) Vegyes területek

ba) településközponti terület Vt

bb) intézményterület Vi

c) Gazdasági területek: kereskedelmi, szolgáltató terület Gksz

d) Különleges területek

da) pincés terület Kp

db) mezőgazdasági üzemi terület Kmgü

dc) idegenforgalmi terület Ki

dd) boridegenforgalmi terület Kbi

(3) Beépítésre nem szánt területek:

a) Közlekedési területek: közúti közlekedési terület

b) Zöldterület Z

c) Erdőterületek

ca) védelmi erdőterület Ev

cb) gazdasági erdőterület Eg

d) Mezőgazdasági területek

da) általános mezőgazdasági terület Má

db) korlátozott mezőgazdasági terület Mko

dc) kertes mezőgazdasági terület Mke

e) Vízgazdálkodási terület

ea) általános vízgazdálkodási terület Vá

eb) hullámtéri idegenforgalmi terület Vi

f) Különleges területek

fa) sportterület Ks

fb) temető terület Kt

fc) szennyvíztelep Ksz

(4) A terület-felhasználási egységek területe – amennyiben annak több felhasználási módú, vagy építési feltételű része van – övezetekre, illetve építési övezetekre tagolódik.”

II. Fejezet

Beépítésre szánt területek

Általános szabályok

7. §5 (1) A beépítésre szánt terület övezeteiben az adott építési övezetben megengedett funkciót nem zavaró közmű létesítmények – trafó, gáznyomás-szabályozó – számára önálló telek is kialakítható. E telkek méretét a műszaki igény határozza meg

(2) A beépítésre szánt területen a beépítés feltétele – a leányvári különleges pincés, és gazdasági terület kivételével - a teljes közművesítettség megléte.

(3) A leányvári különleges pincés, és gazdasági területen a beépítés feltétele a részleges közművesítettség megléte.”

Lakóterület

8. §6 (1) A területek elsősorban lakóépületek elhelyezésére szolgálnak, de elhelyezhető más az OTÉK vonatkozó szakaszaiban megengedett funkciójú épület is az ott meghatározott feltételekkel – az üzemanyagtöltő állomás kivételével.

(2) Falusias és kertvárosias lakóterületen telkenként legfeljebb 2 lakás létesíthető.

(3) Az Lf-2 jelű területen az 500 m2-nél kisebb telken a beépítettség elérheti a 45 %-ot, ebben az esetben a zöldfelületi arány legalább 40 % kell, hogy legyen.

(4) A területek építési övezetein az építési telkek kialakítása során alkalmazható legkisebb telekterületet, azok előírt beépítési módját, legnagyobb beépítettségét és a legkisebb zöldfelületi arányt, továbbá a megengedhető legnagyobb homlokzatmagasságot az 1. melléklet tartalmazza.”

Vegyes terület

9. § (1) A területeken az OTÉK-ban meghatározott funkciójú épületek helyezhetők el, de nem létesíthető, nem korszerűsíthető, nem bővíthető üzemanyagtöltő állomás és gépjárműtároló – a személygépjármű tároló kivételével.

(2) A területek építési övezetein az építési telkek kialakítása során alkalmazható legkisebb telekterületet, azok előírt beépítési módját, legnagyobb beépítettségét és a legkisebb zöldfelületi arányt, továbbá a megengedhető legnagyobb homlokzatmagasságot az 1. melléklet tartalmazza.

Kereskedelmi szolgáltató terület

10. § (1) A területen az OTÉK-ban meghatározott funkciójú épületek helyezhetők el.

(2) A területek övezetein az építési telkek kialakítása során alkalmazható legkisebb telekméreteket, azok előírt beépítési módját, a legnagyobb beépítettségét és legkisebb zöldfelületi arányát, továbbá a megengedhető legnagyobb homlokzatmagasságot az 1. melléklet tartalmazza.

Különleges terület

11. §7 (1) A Kmgü jelű mezőgazdasági üzemi területen mezőgazdasági üzemi épületeken kívül más a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységű épületek is elhelyezhetők.

(2) A Ki jelű idegenforgalmi területen az idegenforgalmat szolgáló épületek helyezhetők el.

(3) A Kp jelű pincés területen az általános érvényű szabályokon kívül az alábbiakat kell figyelembe venni:

a) területen a bortárolás és borfeldolgozás funkción kívül az épített környezethez illeszthető nagyságú vendéglátó, szálláshely szolgáltató, kereskedelmi funkciók is elhelyezhetők,

b) 150 hl/év kapacitásnál nagyobb borászat nem létesíthető,

c) lakás nem létesíthető, nem bővíthető,

d) a 200 m2-nél kisebb telken a beépítés elérheti a 60 %-ot, ebben az esetben a zöldfelületi arány 20 % lehet.

(4) A Kbi jelű boridegenforgalmi területen a borászattal, a szőlőműveléssel és az idegenforgalommal kapcsolatos épületek helyezhetők el.

(5) A területen az építési telkek kialakítása során alkalmazható legkisebb telekméreteket, azok előírt beépítési módját, a legnagyobb beépítettségét és legkisebb zöldfelületi arányát, továbbá a megengedhető legnagyobb homlokzatmagasságot az 1. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Beépítésre nem szánt területek

Közlekedési és közműterület

12. §8 (1) A közlekedési és közmű terület a következő övezetekre oszlik:

a) hálózati szerepű közlekedési célú közterület övezete

b) kiszolgáló szerepű közlekedési célú közterület övezete

(2) Trafó, gáznyomás-szabályozó, közlekedési építmény a területen elhelyezhető.

Zöldterület

13. § (1) A terület fásított és részben más növénnyel betelepített járműforgalom elöl elzárt közterület.

(2) Közkert, közpark létesítése vagy rekonstrukciója csak kertépítészeti terv alapján történhet.

Erdőterület

14. §9 (1) A területen lévő erdők rendeltetésük szerint

a) Ev jelű védelmi erdők,

b) Eg jelű gazdasági erdők

(2) Gazdasági erdő területén a terület rendelétetésének megfelelő épület létesíthető 0,5 %-os beépítettséggel és 7,5 m homlokzatmagassággal.

(3) A szabályozási tervben erdőként jelölt területen csak akkor lehet építést engedélyezni, ha azon már az erdőtelepítés megtörtént.”

Mezőgazdasági terület

15. §10 Mezőgazdasági területen belül az azonos tájjelleg, földhasználat, a beépítettség intenzitása, továbbá tájképi, környezetvédelmi, ökológiai érzékenysége szerint alábbi területfelhasználási egységek találhatók

a) Má jelű általános mezőgazdasági terület

b) Mko jelű korlátozott használatú mezőgazdasági terület

c) Mke jelű kertes mezőgazdasági terület.”

16. § (1) Az Má jelű általános mezőgazdasági területhez azok a területek tartoznak, amelyeknél az alapfunkciót érdemben nem korlátozzák környezet- és tájvédelmi, vagy ökológiai érdekek.

(2) A területen tájba illő a mezőgazdaságot és az állattartást szolgáló épületeket lehet elhelyezni legfeljebb 7,5 homlokzatmagassággal. A technológiai létesítményekre nem vonatkozik homlokzatmagassági kritérium.

(3) A területen épületet elhelyezni legfeljebb 3 %-os beépítettséggel lehet.

17. § (1) Az Mko jelű mezőgazdasági területhez azok a területek tartoznak, amelyeknél az alapfunkció mellett a környezet- és tájvédelmi, valamint ökológiai érdekek is jelentős szerepet játszanak.

(2) Az Mko jelű terület földrészletein a legeltetéses állattartást, valamint a pihenést, testedzést, tájékoztatást szolgáló, és a terület fenntartásához szükséges tájba illő építmények és épületek helyezhetők el, legfeljebb 3 %-os beépítettséggel és 7,5 homlokzatmagassággal.

18. § (1) Az Mke jelű kertes mezőgazdasági területen a kertgazdálkodást és pihenést szolgáló épületek helyezhetők el legfeljebb 5 %-os beépítettséggel és 4,5 homlokzatmagassággal.

(2) A területen lakóépület csak legalább 3000 m2-e telken helyezhető el.

19. § (1) Mezőgazdasági területen lakóépület csak birtokközponton helyezhető el.

(2) Birtokközpont Mke jelű kertes mezőgazdasági területen nem létesíthető.

(3) A birtokközpont telkén a terület rendeltetésének megfelelő épületek és technológiai létesítmények helyezhetők el, az épületeknél 7,5 m-es homlokzatmagasság figyelembevételével.

(4) A birtokközpont tájképbe illesztése érdekében a telekhatár menti 5 m-es sávot beültetési kötelezettség terheli.

Vízgazdálkodási terület

20. § (1)11 A V jelű vízgazdálkodási terület az alábbi övezetekre van felosztva

a) jelű általános vízgazdálkodási övezet

b) Vi jelű hullámtéri idegenforgalmi övezet

(2) A Vi jelű hullámtéri idegenforgalmi övezetben az idegenforgalmat szolgáló épületek helyezhetők el, 10 % beépítettséggel és 4,5 m homlokzatmagassággal..

Különleges terület

21. § (1) Kt jelű temetői területen épület csak a temetést szolgáló funkcióval, legfeljebb 4,5 m homlokzatmagassággal létesíthető

(2) A temető 50 m-es környezetében a nyugalmat zavaró, vagy a kegyeletet sértő tevékenységet tartalmazó épület nem létesíthető.

22. § Ks jelű sportterületen a sportolást és a használók ellátását szolgáló létesítmények helyezhetők el legfeljebb 7,5 m homlokzatmagassággal.

23. § (1) A Ksz jelű hulladék elhelyezési területhez a szennyvíztelep és a hulladékudvar tartozik.

(2) A területen csak a hulladékok elhelyezésére, ártalmatlanítására és hasznosítására szolgáló telephely, épület, vagy műtárgy létesíthető.

HARMADIK RÉSZ

Záró rendelkezések

24. § (1) E rendelet a településrendezési eszköz állami főépítésznek és a településrendezési eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervnek történő közlést követő 15. napon, de leghamarább az elfogadástól számított 30. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépést követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 15/2005 (XII. 28.) számú Önkormányzati rendelet.

3. melléklet14

4. melléklet15

1

Az 1. § a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

4

A 6. § a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

5

A 7. § a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

6

A 8. § a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

7

A 11. § a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 11. § a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

8

A 12. § a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg. A 12. § a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

9

A 14. § a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

10

A 15. § a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

11

A 20. § (1) bekezdése a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.

12

Az 1. melléklet a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 2. melléklet a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete 12. §-ával megállapított szöveg. A 2. melléklet a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

14

A 3. mellékletet a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be. A 3. mellékletet a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete 13. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 4. mellékletet a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése iktatta be. A 4. mellékletet a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete 13. § b) pontja hatályon kívül helyezte.