Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete

SIÓAGÁRD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 4/2018. (V.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2022. 03. 01- 2022. 03. 17

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete

SIÓAGÁRD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 4/2018. (V.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

2022.03.01.

Sióagárd község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és a 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a Sióagárd község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2005 (XII.28.) önkormányzati rendelet.

2. § Hatályát veszti a Sióagárd község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2005. (XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2018 (III.14.) önkormányzati rendelet.

3. § (1) A Sióagárd község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2018 (V.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sióagárd község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2018 (V.18.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

(3) A Sióagárd község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2018 (V.18.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

4. § Hatályát veszti A KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 4/2018. (V.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL című 7/2019 (V.30.) önkormányzati rendelet.

5. § Hatályát veszti A KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 4/2018. (V.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL című 1/2020 (I.20.) önkormányzati rendelet.

6. § Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet