Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (I.20.) önkormányzati rendelete

A KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 4/2018. (V.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2020. 01. 20- 2022. 02. 28

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (I.20.) önkormányzati rendelete

A KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 4/2018. (V.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL1

2020.01.20.

Sióagárd község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és a 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2018. (V.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 1. melléklete helyébe jelen Rendelet 1. melléklete lép.

2. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1

Az önkormányzati rendeletet a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2022. március 1. napjával.