Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019 (V.30.) önkormányzati rendelete

A KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 4/2018. (V.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2019. 05. 30- 2022. 02. 28

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019 (V.30.) önkormányzati rendelete

A KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 4/2018. (V.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL1

2019.05.30.

Sióagárd község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és a 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 9. mellékletében megjelölt véleményező szervek egyetértésével a következőket rendeli el:

1. § Sióagárd község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2018. (V.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. mellékletében lévő Sz-2 jelű szabályozási tervlapján a Bercsényi utca, a Kossuth Lajos utca, a Béri Balogh Ádám utca, valamint a 04/19 és 04/20 hrsz-ú ingatlanok által határolt tömbre vonatkozó normatartalom helyébe jelen rendelet 1. mellékletében lévő szabályozási tervlap normatartalma lép.

2. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A hatálybalépést megelőzően érkezett és jogerősen még el nem bírált ügyekben jelen rendelet akkor alkalmazható, ha a rendelet a kérelem tárgyára vonatkozóan kedvezőbb elbírálásokat tartalmaz.

1

Az önkormányzati rendeletet a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2022. március 1. napjával.