Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005 (XII.28.) önkormányzati rendelete

Sióagárd község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról

Hatályos: 2005. 12. 28- 2022. 02. 28

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005 (XII.28.) önkormányzati rendelete

Sióagárd község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról1

2005.12.28.

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 7. § (3) bekezdésének c.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § (1) Jelen rendelet hatálya a község közigazgatási területére terjed ki.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott területen területet felhasználni, építési telket, vagy területet kialakítani, a földrészleteken építési tevékenységet folytatni, rendeltetést megváltoztatni, ilyen célra hatósági engedélyt adni az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997 Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) előírásainak, valamint jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően szabad.

(3) Jelen szabályzat az alábbi mellékletekkel együtt érvényes:

a) 1. számú melléklet: A Pécsépterv Stúdió dokumentációjának SZ-1 jelű és SZ-2 jelű 1:10000, illetve 1:4000 léptékű szabályozási tervlapjai, valamint az azt módosító

aa) 434/2008 jelzőszámú SZ-1 és SZ-3 jelű;

ab) a 455/2009. jelzőszámú SZ-1 és SZ-2 jelű

ac) a 468/2009 jelzőszámú SZ-3 jelű tervlapok

ad) a 484/2010. jelzőszámú SZ-2 és SZ-3 jelű tervlapok

b) 2. számú melléklet: a régészeti és építészeti védettséghez;

c) 3. számú melléklet: Helyi értékvédelmi kataszter, amely tartalmazza az ismert régészeti lelőhelyek pontos helyét és leírását, a védett építmények jegyzékét és a védett elemek leírását, illetve a javasolt módosításokat;

d) 4. számú melléklet: OTÉK eltérési hozzájárulás;

e) 5. számú melléklet: a szabályozási lapok módosulnak az M1 és M2 jelű tervlapokkal

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

2. § (1) E rendelet alkalmazása során

a) nagy haszonállat: ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, sertés, kecske, juh, strucc;

b) kis haszonállat: pulyka, tyúk, csirke, lúd, kacsa, húsgalamb, húsnyúl, nutria, prémes állat;

c) árutermelő állattartás: tíznél több nagy haszonállat, kettőszáznál több kis haszonállat tartása;

d) „K”: kialakult állapot. Kialakult állapot azt jelenti, hogy a terület kialakult rendezettsége megfelelő, új építés, vagy bővítés esetén a beépítés hagyományos rendjét kell betartani. Kialakult állapotra vonatkozó előírást kell használni az épületnek az övezeti előírásokban „K” betűvel meghatározott jellemzőivel kapcsolatban.

(2) E rendeletre az Étv. 2. §-a, valamint az OTÉK 1. számú melléklete szerinti fogalom-meghatározásokat is alkalmazni kell.

A szabályozás elemei

3. § (1) A szabályozás elemei a település alakításában játszott szerepüknek megfelelően I., II., vagy III. rendűek lehetnek.

(2) Az I. rendű szabályozási elemek a település egésze szempontjából a legfontosabbak, ezért ezeket csak a településszerkezeti terv felülvizsgálatára és módosítására előírt eljárással lehet megváltoztatni. I. rendűnek kell tekinteni azokat a közlekedési elemeket, terület-felhasználási módokat és terület-felhasználási egységhatárokat, - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - amelyek a településszerkezeti tervben jelölve vannak.

(3) A II. rendű szabályozási elemek egy-egy településrész szempontjából fontosak, ezeket csak a szabályozási terv módosítására előírt eljárással lehet megváltoztatni. II. rendűnek kell tekinteni minden szabályozási elemet, amit a 0 és 0 bekezdés tételesen nem sorol fel.

(5) A III. rendű - (6) bekezdés szerinti - szabályozási elemek hatósági eljárásban, a (7) bekezdés szerinti szabályozási elemek pedig önkormányzati rendeletben módosíthatók, pontosíthatók, kiegészíthetők a rendezési tervi célok megvalósítása érdekében.

(6) Hatósági eljárásban módosítható, vagy meghatározható:

a) az illetékes szakhatóság hozzájárulásával a védősáv és -terület,

b) telekalakítási terv alapján a terület-felhasználási egységen belüli területet kiszolgáló út.

(7) Önkormányzati rendeletben módosítható, vagy meghatározható:

a) a belterületi határ a beépítésre szánt területek fejlesztési ütemével összhangban,

b) a sajátos jogintézmények köre,

Az építés engedélyezésének sajátos feltételei

4. § (1) Az építési engedélyezési eljárásba szakhatóságként be kell vonni a területileg illetékes első fokú

a) örökségvédelmi hatóságot:

aa) a jelen szabályzat mellékletében felsorolt nyilvántartott régészeti lelőhelyen belüli építkezés esetén,

ab) a kijelölt műemléki környezeten belüli építkezés esetén;

b) geológiai szolgálatot:

ba) ha az építés 3,0 méternél magasabb, megtámasztatlan löszpart magasságának kétszeresénél közelebb történik,

bb) ha 3,0 méternél nagyobb földvastagságot érintő tereprendezéssel jár az építkezés,

bc) ha a szabályozási tervlapon jelölt felszínmozgásos területen belül történik az építkezés;

c) természetvédelmi hatóságot védett természeti területen, illetve ökológiai hálózatban és természeti területeken területhasználat megváltoztatásához, közmű és közút építéséhez.

(2) Az elvi építési, építési engedély iránti kérelemhez csatolni kell az önkormányzati-, annak hiányában a megyei főépítész szakvéleményét a helyi értékvédelem alatt lévő épületet, valamint a Kp jelű különleges présházas területet érintő engedélyezési tervhez.

(3) Az elvi építési, építési engedély iránti kérelemhez talajmechanikai szakvéleményt kell csatolni abban az esetben, ha az engedélyezési eljárásban a geológiai szolgálat szakhatóságként részt vesz.

(4) Árvízvédelmi érdekből építési tilalom vonatkozik az árvízvédelmi töltés mindkét oldalán a lábvonaltól számított 10-10 méteres sávra.

(5) A védtöltés lábától számított 60 méteres hullámtéri és 110 méteres mentett oldali sávban kutat, pincét vagy más mélyalapozású létesítményt építeni tilos, és minden építési engedélyezési eljárásba be kell vonni az illetékes vízügyi hatóságot.

Terület-használat rendszere

5. § (1) A település közigazgatási területén - az OTÉK szerint – az alábbi megnevezésű, és jelű terület-felhasználási egységek találhatók:

a) beépítésre szánt területek:

aa) falusias lakóterület Lf

ab) kertvárosias lakóterület Lke

ac) településközpont vegyes terület Vt

ad) kereskedelmi, szolgáltató

ae) gazdasági, ipari terület Gksz
af) (különleges) temetői terület Kt

ag) (különleges) sport terület Ks

ah) (különleges) pince terület Kp

ae) (különleges) szennyvíztelep területe Ksz

b) beépítésre nem szánt területek:

ba) közúti közlekedési terület KÖu

bb) védelmi erdőterület Ev
bc) gazdasági erdőterület Eg
bd) általános mezőgazdasági terület
be) korlátozott mezőgazdasági terület Mko

bf) kertes mezőgazdasági terület Mke

bg) zöldterület Z
bh) vízgazdálkodási terület V

(2) A terület-felhasználási egységek területe – amennyiben annak több felhasználási módú, vagy építési feltételű része van – övezetekre, illetve építési övezetekre tagolódik.

(3) Az övezetek, építési övezetek területe telkekre, építési telkekre és ezek megközelítését biztosító kiszolgáló köz-, illetve magánutakra bontható.

Beépítésre szánt területek Általános szabályok

6. § (1) A helyi értékvédelmi terület kivételével a terület-felhasználási egységeken belül telekalakítási engedélyezési eljárás keretében 150 métert meg nem haladó hosszúságú kiszolgáló út alakítható ki.

(2) A területen az adott építési övezetben megengedett funkciót nem zavaró közmű létesítmények – különösen: trafó, gáznyomás-szabályozó – számára önálló telek is kialakítható. E telkek és beépítésük paramétereit az építési hatóság az övezeti előírásoktól eltérően is megállapíthatja.

(3) A meglévő telek akkor is beépíthető, ha a telek területe és szélessége az építési övezetben megengedett helyett, csak a táblázatban zárójelben szereplő értéket éri el. Az út számára történő terület átadásból származó területcsökkenés nem érinti a telek eredeti beépíthetőségére megállapított bruttó beépíthetőség nagyságát.

(4) Az építési övezetre megengedett legnagyobb beépítettséget meghaladó meglévő épületen építési engedély köteles munka csak a zárójelben meghatározott beépítési mértékig és csak a tömegén belül folytatható.

(5) Lakó és vegyes területen az épületet a teleknek a közterület felöli 50 méteres sávjában kell elhelyezni. Az építési telkek szabályozási tervben jelölt be nem építhető része, valamint a telek homlokvonalától 50 méternél távolabb eső része a beépítettség és a zöldfelületi arány számítása során nem vehető figyelembe.

(6) A beépítésre szánt területen – az OTÉK 32. §-ában felsorolt építményeket kivéve – építést engedélyezni csak legalább a részleges közművesítettség kiépítése esetén szabad.

(7) Nyeles telek kialakítása nem engedélyezhető.

Lakóterület

7. § (1) A területek elsősorban lakóépületek elhelyezésére szolgálnak, de - üzemanyagtöltő állomás kivételével - elhelyezhető más, az OTÉK-ban meghatározott funkciójú épület is, az ott meghatározott feltételekkel.

(2) Lakóterületen lakóépületet, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épületet a közterülethez csatlakozó 20 méteren belül, állattartó, mező- és erdőgazdasági, kézműipari építményt 20 méteren túl kell elhelyezni.

(3) Lakóterületen egy telken legfeljebb két lakás létesíthető.

(4) A területen árutermelő állattartás nem folytatható.

(5) Az Lf-2 jelű lakóterületen a hátsókert mérete nulla méter.

(6) A terület építési övezetein alkalmazható legkisebb telekméreteket, az előírt beépítési módot, a legnagyobb beépítettséget és a legkisebb zöldfelületi arányt, továbbá a megengedhető legnagyobb építménymagasságot az 1. számú melléklet 1. számú táblázata tartalmazza.

Településközpont vegyes terület

8. § (1) A területen az OTÉK-ban meghatározott funkciójú épületek helyezhetők el, de nem létesíthető, nem korszerűsíthető, nem bővíthető raktározási, nagykereskedelmi és termelési célú épület, valamint üzemanyagtöltő állomás és gépjárműtároló – a személygépjármű tároló kivételével.

(2) A Vt jelű területen egy telken legfeljebb két lakás létesíthető.

(3) A területen árutermelő állattartás nem folytatható.

(4) A terület építési övezetein alkalmazható legkisebb telekméreteket, előírt beépítési módot, legnagyobb beépítettséget és a legkisebb zöldfelületi arányt, továbbá a megengedhető legnagyobb építménymagasságot az 1. számú melléklet 2. számú táblázata tartalmazza.

Gazdasági terület

9. § (1) A Gksz jelű gazdasági területen az OTÉK-ban meghatározott funkciójú létesítményeken kívül mezőgazdasági üzemi épületek is elhelyezhetők.

(2) A telkek új beépítése során – amennyiben a szabályozási tervben meghatározott építési hely ezt másként nem jelöli - legalább 10,0 m előkertet kell biztosítani.

(3) A terület építési övezetein alkalmazható legkisebb telekméreteket, az előírt beépítési módot, a legnagyobb beépítettséget és a legkisebb zöldfelületi arányt, továbbá a megengedhető legnagyobb építménymagasságot az 1. számú melléklet 3. számú táblázata tartalmazza:

(4) A Gksz-b jelű területen csak a szőlő- és gyümölcsfeldolgozást, - készletezést, valamint a hozzájuk kapcsolódó vendéglátást és vendégfogadást szolgáló épületek létesíthetők.

Különleges terület

10. § (1) Kt jelű különleges temetői területen épület csak a temetést szolgáló funkcióval létesíthető.

(2) A temető 50 méteres környezetében kegyeletet sértő épület nem helyezhető el.

(3) A Ks jelű különleges sport területen a sportolást kiszolgáló létesítmények helyezhetők el.

(4) A Kp jelű présházas terület a történetileg kialakult présház együttest foglalja magában.

(5) A Kp jelű övezetben az eredeti funkción kívül az épített környezethez illeszthető nagyságú vendéglátó, szálláshely szolgáltató, kereskedelmi funkciók helyezhetők el. A területen lakás nem létesíthető, nem bővíthető.

(6) A terület építési övezetein alkalmazható legkisebb telekméreteket, előírt beépítési módot, legnagyobb beépítettséget és a legkisebb zöldfelületi arányt, továbbá a megengedhető legnagyobb építménymagasságot az 1. számú melléklet 4. számú táblázata tartalmazza:

Beépítésre nem szánt területek Közlekedési és közműterület

11. § (1) A közlekedési- és közműterület a következő övezetekre oszlik:

a) hálózati szerepű út övezete KÖu-1

b) kiszolgáló utak övezete KÖu-2

c) önálló gyalogút övezete KÖu-gy

(2) Trafó, gáznyomás-szabályozó, közlekedési építmény a területen elhelyezhető.

Erdőterület

12. § (1) A területen lévő erdők rendeltetésük szerint Eg jelű gazdasági erdők, Ev jelű védelmi erdők lehetnek.

(2) Véderdőben tarvágás nem, csak szálalóvágás, vagy természetes felújítás engedélyezhető.

Mezőgazdasági terület

13. § A mezőgazdasági területen belül az alábbi terület-felhasználási egységek találhatók

a) jelű általános mezőgazdasági terület;

b) Mko jelű korlátozott használatú mezőgazdasági terület;

c) Mke jelű kertes mezőgazdasági terület;

jelű általános mezőgazdasági terület

14. § (1) A területhez azok a mezőgazdasági területek tartoznak, amelyeknél az alapfunkciót érdemben nem korlátozzák környezet- és tájvédelmi, vagy ökológiai érdekek.

(2) A területen lakóépület csak birtokközpont részeként helyezhető el.

Mko jelű korlátozott használatú mezőgazdasági terület

15. § (1) A területhez azok a mezőgazdasági területek tartoznak, amelyeknél az alapfunkció mellett a környezet- és tájvédelmi, valamint ökológiai érdekek is jelentős szerepet játszanak.

(2) A terület földrészletein a legeltetéses állattartást, valamint a pihenést, testedzést, tájékoztatást szolgáló, és a terület fenntartásához szükséges építmények és épületek helyezhetők el.

(3) A területen belül a művelési ág nem módosítható szántóra, szőlőre, gyümölcsösre.

Mke jelű kertes mezőgazdasági terület

16. § (1) A terület földrészletein lakás, üdülő és állattartó épület nem helyezhető el.

(2) A területen a szőlő- és gyümölcstermesztéssel, ezek feldolgozásával és tárolásával, valamint a bor-idegenforgalommal kapcsolatos épületek helyezhetők el.

A mezőgazdasági területek közös előírásai

17. § (1) Az OTÉK által értelmezett mezőgazdasági birtokközpont beépített területe nem haladhatja meg a birtoktest területének 3 %-át.

(2) Mezőgazdasági területen építési helyet kialakítani, és azon épületet elhelyezni csak albetétben lehatárolt, művelésből kivont telekrészen lehet.

(3) Az és Mko területen 10,0 m-nél keskenyebb elő-, oldal- és hátsókert nem alakítható ki.

(4) A beépíthető legkisebb telekméretet, a legnagyobb beépítettséget, továbbá a megengedhető legnagyobb építménymagasságot az 1. számú melléklet 5. számú táblázata tartalmazza:

Zöldterület

18. § (1) A terület fásított, és részben más növénnyel betelepített járműforgalom elöl elzárt közterület.

(2) A területen belül a zöldfelületnek 75 %-ot, a lombkorona fedettségnek 30 %-ot el kell érni. Épület legfeljebb 2 %-os beépítettséggel és 4,5 m építménymagassággal helyezhető el.

(3) A területen telekosztás nem engedélyezhető.

Vízgazdálkodási terület

19. § (1) A V jelű vízgazdálkodási terület a vízművek, valamint az állandó vízfolyások és állóvizek, területét és partját foglalja magában.

(2) Az állandó vízfolyások és állóvizek partjától (telekhatárától) számított 6,0 m szélességben karbantartás céljára szolgalmat kell biztosítani.

Értékvédelem Régészeti védelem

20. § (1) A régészeti védelem szempontjából háromféle terület különböztethető meg:

a) védetté nyilvánított lelőhely területe,

b) nyilvántartásba vett lelőhely területe és

c) régészeti érdekű terület, ahol régészeti lelet előkerülése várható vagy feltételezhető.

(2) Az illetékes elsőfokú örökségvédelmi hivatal az (1) bekezdés a) pontja esetén engedélyező, a b) pontja esetén szakhatósági közreműködő. Az (1) bekezdés c) pontja esetében – a lelet spontán előkerülésekor, – bejelentés alapján a mentőfeltárást az illetékes múzeum végzi.

(3) A védett régészeti lelőhelyek területén az elsőfokú örökségvédelmi hivatal engedélye szükséges egyébként építési vagy más hatósági engedélyhez nem kötött, 30 cm mélységet meghaladó földmunkával járó, illetőleg a terület jellegét veszélyeztető, befolyásoló változtatáshoz, munkálatokhoz, tevékenységekhez. Más hatóság engedélyéhez kötött talajbolygatással járó, illetve a terület használati módjával összefüggő tevékenység esetén az elsőfokú örökségvédelmi hivatalt szakhatóságként kell megkeresni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti területeket a 3. számú melléklet tartalmazza

Építészeti örökség védelem

21. § (1) Az építészeti örökség értékei országos, vagy helyi jelentőséggel bírhatnak.

(2) A helyi védelem alatt álló épülettel, illetve és területtel kapcsolatos építési ügyekben meg kell kérni az önkormányzati, annak hiányában a megyei főépítész szakvéleményét.

(3) Az építészeti örökség helyi védelmének tárgyát az az épület, vagy objektum képezi, amelyet jelen rendelet településtörténeti, helyi építészeti, néprajzi, vagy termeléstörténeti értéke miatt védettnek minősít, továbbá amely országos védelemre nyert felterjesztést – a védelemről szóló határozat meghozataláig.

(4) A helyi egyedi védelem kiterjedhet az építmény teljes külső megjelenésére (H1), vagy az építmény valamely részértékére (H2).

(5) Az egyedileg védett építmények jegyzékét és a védett elemek leírását, illetve a felújítás, vagy az átalakítás korrekciós javaslatát a 3. számú melléklet tartalmazza.

22. § A szabályozási tervben he-1 jelű helyi értékvédelmi területen az általános érvényű szabályokon kívül még az alábbiakat kell alkalmazni.

a) Az új épületek, vagy épületbővítések helyét, tömegét és annak arányait az épület környezetében lévő, hagyományosan kialakult (fésűs vagy hajlított, keresztcsűrös) beépítési formához kell igazítani, amit az engedélyezési tervben a második szomszédot is bemutató utcaképpel, vagy fotómontázzsal kell igazolni.

b) Az épületeket magastetővel kell ellátni, a tető lejtésszögét 37-45° között kell megválasztani. A hajlított ház utcai szárnyát kivéve, az épület, épületszárny és a ráépített tető szélessége nem haladhatja meg a 7,0 m-t, a gerincmagassága pedig a 8,0 m-t.

c) Az épületek tetőhéjalásához hagyományos cserépfedést kell használni, a homlokzati kialakításuk simított vakolattal, telihézagolt nyerstéglával, lábazati részen kővel is történhet.

d) A homlokzat színezését a területen lévő, helyi védelem alatt álló épületekkel összhangban kell elvégezni.

e) Nem helyezhető el az utcafronti homlokzaton égéstermék kivezető, vagy mesterséges szellőzés, hűtés kültéri egysége.

f) Nem létesíthető fém kémény.

g) Nem létesíthető a tető síkjából kiugró tetőablak.

h) A kialakult keresztcsűrös, valamint hátsókerti beépítés – a telek szélességétől függetlenül – fenntartható, felújítható és tömegén belül korszerűsíthető. Ez a beépítési rend új építés esetén is létrehozható.

i) Az utcai homlokzaton erkély, loggia, garázskapu nem létesíthető.

j) A történetileg kialakult, már beépült, vagy korábbi bontás miatt megüresedett telkeken a kialakult oldalkert-méretek tarthatók, illetve 4 méterig csökkenthetők az elsőfokú tűzrendészeti hatóság hozzájárulásával.

k) Könnyűszerkezetes, valamint acél, fa szerkezetű épület nem létesíthető, csak a hagyományos építőanyagok alkalmazhatók.

23. § A szabályozási tervben he-2 jelű helyi értékvédelmi területen az általános érvényű szabályokon kívül még az alábbiakat kell alkalmazni.

a) Az új épületek, vagy épületbővítések helyét, tömegét és annak arányait az épület környezetében lévő, hagyományosan kialakult beépítési formához kell igazítani, amit az engedélyezési tervben a második szomszédot is bemutató utcaképpel, vagy fotómontázzsal kell igazolni.

b) Az épületeket magastetővel kell ellátni, a tető lejtésszögét 37-45° között kell megválasztani. Az épület, épületszárny és a ráépített tető szélessége nem haladhatja meg a 7,0 m-t, a gerincmagassága pedig a 7,0 m-t.

c) Az épületek tetőhéjalásához hagyományos cserépfedést kell használni, a homlokzati kialakításuk simított vakolattal, a lábazati részen kővel is történhet.

d) A homlokzaton csak mázolt, fa nyílászárók helyezhetők el.

e) A homlokzatot – a lábazat kivételével – fehérre kell festeni.

f) Nem helyezhető el homlokzaton égéstermék-kivezető, vagy mesterséges szellőzés, hűtés kültéri egysége.

g) Nem létesíthető fém kémény.

h) Nem létesíthető a tető síkjából kiugró tetőablak.

i) A kialakult hátsókerti beépítés – a telek szélességétől függetlenül – fenntartható, felújítható és tömegén belül korszerűsíthető. Ez a beépítési rend új építés esetén is létrehozható.

j) Előtető, erkély, loggia nem létesíthető.

k) Könnyűszerkezetes, valamint acél, fa szerkezetű épület nem létesíthető, csak a hagyományos építőanyagok alkalmazhatók.

24. § (1) Védett építmény bontására a védettség megszüntetését követően kerülhet sor.

(2) Az egyedi védelem alatt álló épület telkén és a helyi védelmi területen építési engedélyhez kötött az előtető, az épülethez rögzített napvédőtető, a 0,5 m2-t meghaladó területű reklám, a TV antenna, parabola antenna és a fényreklám létesítése is.

Környezetvédelem Általános követelmények

25. § (1) A beruházások nem okozhatnak olyan hatásokat, melyek a környező területek tervezett használati módját lehetetlenné teszik.

(2) A beruházás megvalósítása, meglévő tevékenység folytatása, rendeltetési mód változtatás, valamint a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenység csak a környezetvédelmi kölcsönhatások ellenőrzése, a környezetvédelmi előírások és határértékek betartása alapján történhet, a szakhatóságok előírása szerint.

(3) Új, jelentős levegőterhelést okozó vagy bűzös tevékenység esetén az engedélyezési eljárás során védelmi övezetet kell meghatározni.

(4) A település fejlesztése során előnyben kell részesíteni a hulladékszegény technológiák alkalmazását és a kevésbé vízigényes tevékenységeket.

(5) Az új létesítmény kialakításánál, a meglévő, illetve új technológiák üzemeltetésénél teljesíteni kell az érvényes előírásokban szereplő környezetterhelési határértékeket.

Speciális eljárási szabályok

26. § (1) Az egyes tevékenységek környezetet terhelő kibocsátásainak megelőzése érdekében a környezeti elemeket terhelő kibocsátások, valamint a környezetre ható tényezők csökkentésére, illetőleg megszűntetésére irányuló, az elérhető legjobb technológián alapuló intézkedéseket az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során állapítja meg a környezetvédelmi hatóság.

(2) A “környezetre jelentős hatást gyakorló tevékenységek”-re környezeti hatásvizsgálatot kell készíteni a vonatkozó jogszabályok szerint, és környezetvédelmi engedélyezési eljárást kell lefolytatni.

(3) Sióagárd a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló jogszabály szerint nitrátérzékeny területen fekszik. Ennek értelmében a területén tevékenykedők a vizek védelmét szolgáló intézkedések betartására kötelesek.

(4) A település vízbázisa a felszín alatti vizek minőségi védelmét szolgáló besorolás szerint „B” érzékeny területen helyezkedik el. Erre tekintettel fokozott műszaki védelmet kell biztosítani az építmények létesítésekor és a tevékenységek végzésekor. A felszín alatti vizek minőségének védelme érdekében a kockázatos anyagok elhelyezése, továbbá a felszín alatti vízbe történő közvetlen és közvetett bevezetése engedély alapján történhet.

(5) A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezésének megelőzése, csökkentése érdekében érvényesíteni kell az előírásokat és a „jó mezőgazdasági gyakorlat” szabályait.

(6) A hulladékok - különösen a termelési és veszélyes hulladékok - elhelyezéséről gondoskodni kell. Veszélyes hulladékok keletkezésével járó tevékenységek engedélyezése során a kérelmezőnek nyilatkoznia kell a hulladékok megfelelő elhelyezéséről, ártalmatlanításáról.

Zöldfelületek

27. § (1) A telek területének burkolatlan és be nem épített részét zöldfelületként kell kialakítani.

(2) Építési, közmű- és útépítési munka engedélyezési tervéhez, amennyiben az meglevő, legalább 15 cm törzsátmérőjű fát is érint, favédelmi tervet kell készíteni.

(3) A telkek beépítése során a beépítésre és burkolásra nem kerülő területek zöldfelületeit is ki kell alakítani az építéssel egy időben.

(4) A növények telekhatártól való minimális telepítési távolsága:

a) sövény, cserje esetén: 1 méter;

b) fa esetén:

ba) külterületen a fa teljes kifejletkor várható koronaátmérőjének 2/3 része; de legalább 3 méter

bb) belterületen a fa teljes kifejletkor várható koronaátmérőjének 1/3 része; de legalább 2 méter;

c) erősen sarjadzó tövű cserje esetén: 2 méter.

(5) Gyalogos, kerékpáros és gépjármű közlekedési nyomvonalak mellett, valamint a településképileg értékes látványok irányában, legalább 2,2 m törzsmagasságú, lehetőleg kétszer iskolázott sorfa minőségű faiskolai anyag telepíthető.

(6) Fasoroknál a telepítési tőtávolság, és az épületek utcai homlokzatától való telepítési távolság a húszéves korban várható lombkorona-átmérő méretének legalább a 2/3-a, de legalább 4 méter.

(7) A telekre előírt zöldfelület legalább 1/3-át egybefüggően kell kialakítani.

Gépjárművek elhelyezése Közművesítés, hírközlés

28. § (1) Önálló távközlési antennatorony, szélerőmű nem helyezhetők el, nem fejleszthető és nem korszerűsíthető belterületen, a szabályozási tervben jelölt helyi védelem alatt álló természeti, régészeti érdekű területen és műemléki környezetben, valamint e területek 50 méteres környezetében.

(2) Oszloptrafó, illetve elektromos, vagy távközlési légvezeték nem létesíthető, és – amennyiben a föld alatti építés műszakilag megoldható – ilyen gerincvezeték nem fejleszthető és nem korszerűsíthető a település belterületén, valamint a szabályozási tervben he-2 jelű helyi értékvédelmi területen.

(3) Nagy- és középfeszültségű elektromos vezeték beépítésre szánt területen, országos és helyi jelentőségű természetvédelmi területen légvezetékként nem helyezhető el, nem fejleszthető, nem korszerűsíthető.

(4) Fém kémény, füstkivezető nyílás az épületek utcai homlokzatán nem helyezhető el.

(5) A csapadékvíz elvezetéséről és a szennyezetlen vizek elszikkasztásáról a telek tulajdonosának, használójának gondoskodnia kell. A vízfolyásba csak az első fokon eljáró vízügyi hatóság hozzájárulásával és feltételeinek betartásával szabad csapadékvizet bevezetni.

Telekalakítás Belterület lehatárolása

29. § (1) A belterület határát a szabályozási terv jelöli.

(2) A rendezési tervi célok megvalósítása érdekében a beépítésre szánt területek, a település fejlődése által megkívánt ütemben, belterületbe vonhatók.

Sajátos jogintézmények

30. § (1) A településkép javítása érdekében az azt rontó állapotú építmények meghatározott időn belüli helyrehozatali kötelezettsége írható elő a helyi értékvédelmi és a településképileg jelentős területen.

(2) A tervszerű telekgazdálkodás, a beépítés helyes sorrendje és a településkép előnyösebb kialakítása érdekében a beépítetlen építési telkek beépítését az utcai épület bontását követő három éven belül meg kell kezdeni.

Záró rendelkezés

31. § (1) A rendelet a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Sióagárd és Harc Községek összevont rendezési tervéhez tartozó községrendezési előírásokról szóló 1/1979. (V.24.) tanácsi rendelet (Tr.), valamint az azt módosító 7/1993. (V.10.), 5/2001. (IV.10.), illetve a 4/2004. (V.29.) számú önkormányzati rendelet.

1

Az önkormányzati rendeletet a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2022. március 1. napjával.