Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete

SIÓAGÁRD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 4/2018. (V.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2022. 03. 18- 2022. 03. 19

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete

SIÓAGÁRD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 4/2018. (V.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

2022.03.18.

Sióagárd község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és a 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Sióagárd község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2018 (V.18.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) Jelen rendelet hatálya Sióagárd közigazgatási területére terjed ki.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott területen területet felhasználni, építési telket, vagy területet kialakítani, a földrészleteken építési tevékenységet folytatni, rendeltetést megváltoztatni, ilyen célra hatósági engedélyt adni az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997 (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) előírásainak, az önkormányzat településkép védelméről szóló rendeletben, valamint jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően szabad.

(3) Jelen szabályzat az alábbi mellékletekkel együtt érvényes:

a) 1. melléklet: Övezeti előírások összefoglaló táblázata

b) 2. melléklet: 1:10000 léptékű, 1:4000 léptékű és 1:2000 léptékű szabályozási tervlapjai.

(4) Jelen szabályzathoz az alábbi függelékek kapcsolódnak.

a) 1. függelék: Más jogszabályban szereplő korlátozások

b) 2. függelék: A régészeti lelőhelyek jegyzéke

c) 3. függelék: Műemlékek jegyzéke””

2. § A Sióagárd község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2018 (V.18.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Kötelező erejű szabályozási elemek, melyek módosítása csak a Szabályozási Terv módosítása esetén lehetséges:

a) szabályozási vonal,

b) építési övezet, övezet határa,

c) területfelhasználási egység besorolása,

d) tervezett belterületi határ,

(2) A nem önkormányzati döntéskörbe tartozó jogszabálytól függő szabályozási elemek, valamint a más önkormányzati rendeletben szabályozott elemek – e rendelet szempontjából informatív elemek – változása, változtatása nem igényel rendezési tervmódosítást. Ide tartoznak a táji, természeti, régészeti, építészeti értékvédelem helyi és országos jelentőségű elemei.

(3) Az (1), (2) bekezdésben nem említett szabályozási elemek javaslati jellegűek, a további tervezési és építési engedélyezési eljárás során irányadóként veendők figyelembe.””

3. § A Sióagárd község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2018 (V.18.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A szabályozási terv közlekedési és zöldterületi közterületet jelöl.

(2) A meglévő közterületeteken kívül a beépítésre szánt területen közterületet alakítani a szabályozási vonalak figyelembe vételével lehet.

(3) A területfelhasználási egységeken belül - az értékvédelmi területek kivételével - 150 m-t meg nem haladó hosszúságú kiszolgáló köz-, vagy magánút alakítható ki.””

4. § A Sióagárd község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2018 (V.18.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az 1. § (1) bekezdésben lehatárolt területen - az OTÉK szerint – az alábbi megnevezésű és jelű beépítésre szánt és beépítésre nem szánt terület-felhasználási egységek találhatók.

(2) Beépítésre szánt területek:

a) Lakóterületek

aa) kertvárosias lakóterület Lke

ab) falusias lakóterület Lf

b) Vegyes területek

ba) településközponti terület Vt

bb) intézményterület Vi

c) Gazdasági területek: kereskedelmi, szolgáltató terület Gksz

d) Különleges területek

da) pincés terület Kp

db) mezőgazdasági üzemi terület Kmgü

dc) idegenforgalmi terület Ki

dd) boridegenforgalmi terület Kbi

(3) Beépítésre nem szánt területek:

a) Közlekedési területek: közúti közlekedési terület

b) Zöldterület Z

c) Erdőterületek

ca) védelmi erdőterület Ev

cb) gazdasági erdőterület Eg

d) Mezőgazdasági területek

da) általános mezőgazdasági terület Má

db) korlátozott mezőgazdasági terület Mko

dc) kertes mezőgazdasági terület Mke

e) Vízgazdálkodási terület

ea) általános vízgazdálkodási terület Vá

eb) hullámtéri idegenforgalmi terület Vi

f) Különleges területek

fa) sportterület Ks

fb) temető terület Kt

fc) szennyvíztelep Ksz

(4) A terület-felhasználási egységek területe – amennyiben annak több felhasználási módú, vagy építési feltételű része van – övezetekre, illetve építési övezetekre tagolódik.””

5. § A Sióagárd község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2018 (V.18.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) A beépítésre szánt terület övezeteiben az adott építési övezetben megengedett funkciót nem zavaró közmű létesítmények – trafó, gáznyomás-szabályozó – számára önálló telek is kialakítható. E telkek méretét a műszaki igény határozza meg

(2) A beépítésre szánt területen a beépítés feltétele – a leányvári különleges pincés, és gazdasági terület kivételével - a teljes közművesítettség megléte.

(3) A leányvári különleges pincés, és gazdasági területen a beépítés feltétele a részleges közművesítettség megléte.””

6. § A Sióagárd község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2018 (V.18.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) A területek elsősorban lakóépületek elhelyezésére szolgálnak, de elhelyezhető más az OTÉK vonatkozó szakaszaiban megengedett funkciójú épület is az ott meghatározott feltételekkel – az üzemanyagtöltő állomás kivételével.

(2) Falusias és kertvárosias lakóterületen telkenként legfeljebb 2 lakás létesíthető.

(3) Az Lf-2 jelű területen az 500 m2-nél kisebb telken a beépítettség elérheti a 45 %-ot, ebben az esetben a zöldfelületi arány legalább 40 % kell, hogy legyen.

(4) A területek építési övezetein az építési telkek kialakítása során alkalmazható legkisebb telekterületet, azok előírt beépítési módját, legnagyobb beépítettségét és a legkisebb zöldfelületi arányt, továbbá a megengedhető legnagyobb homlokzatmagasságot az 1. melléklet tartalmazza.””

7. § A Sióagárd község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2018 (V.18.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (1) 1) A Kmgü jelű mezőgazdasági üzemi területen mezőgazdasági üzemi épületeken kívül más a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységű épületek is elhelyezhetők..

(2) A Ki jelű idegenforgalmi területen az idegenforgal(mat szolgáló épületek helyezhetők el.

(3) A Kp jelű pincés területen az általános érvényű szabályokon kívül az alábbiakat kell figyelembe venni:

a) területen a bortárolás és borfeldolgozás funkción kívül az épített környezethez illeszthető nagyságú vendéglátó, szálláshely szolgáltató, kereskedelmi funkciók is elhelyezhetők,

b) 150 hl/év kapacításnál nagyobb borászat nem létesíthető,

c) lakás nem létesíthető, nem bővíthető,

d) a 200 m2-nél kisebb telken a beépítés elérheti a 60 %-ot, ebben az esetben a zöldfelületi arány 20 % lehet.

(4) A Kbi jelű boridegenforgalmi területen a borászattal, a szőlőműveléssel és az idegenforgalommal kapcsolatos épületek helyezhetők el.

(5) A területen az építési telkek kialakítása során alkalmazható legkisebb telekméreteket, azok előírt beépítési módját, a legnagyobb beépítettségét és legkisebb zöldfelületi arányát, továbbá a megengedhető legnagyobb homlokzatmagasságot az 1. melléklet tartalmazza.””

8. § A Sióagárd község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2018 (V.18.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § (1) 1) A Kmgü jelű mezőgazdasági üzemi területen mezőgazdasági üzemi épületeken kívül más a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységű épületek is elhelyezhetők..

(2) A Ki jelű idegenforgalmi területen az idegenforgal(mat szolgáló épületek helyezhetők el.

(3) A Kp jelű pincés területen az általános érvényű szabályokon kívül az alábbiakat kell figyelembe venni:

a) területen a bortárolás és borfeldolgozás funkción kívül az épített környezethez illeszthető nagyságú vendéglátó, szálláshely szolgáltató, kereskedelmi funkciók is elhelyezhetők,

b) 150 hl/év kapacításnál nagyobb borászat nem létesíthető,

c) lakás nem létesíthető, nem bővíthető,

d) a 200 m2-nél kisebb telken a beépítés elérheti a 60 %-ot, ebben az esetben a zöldfelületi arány 20 % lehet.

(4) A Kbi jelű boridegenforgalmi területen a borászattal, a szőlőműveléssel és az idegenforgalommal kapcsolatos épületek helyezhetők el.

(5) A területen az építési telkek kialakítása során alkalmazható legkisebb telekméreteket, azok előírt beépítési módját, a legnagyobb beépítettségét és legkisebb zöldfelületi arányát, továbbá a megengedhető legnagyobb homlokzatmagasságot az 1. melléklet tartalmazza.””

9. § A Sióagárd község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2018 (V.18.) önkormányzati rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § (1) A területen lévő erdők rendeltetésük szerint

a) Ev jelű védelmi erdők,

b) Eg jelű gazdasági erdők

(2) Gazdasági erdő területén a terület rendelétetésének megfelelő épület létesíthető 0,5 %-os beépítettséggel és 7,5 m homlokzatmagassággal.

(3) A szabályozási tervben erdőként jelölt területen csak akkor lehet építést engedélyezni, ha azon már az erdőtelepítés megtörtént.””

10. § A Sióagárd község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2018 (V.18.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § Mezőgazdasági területen belül az azonos tájjelleg, földhasználat, a beépítettség intenzitása, továbbá tájképi, környezetvédelmi, ökológiai érzékenysége szerint alábbi területfelhasználási egységek találhatók

a) Má jelű általános mezőgazdasági terület

b) Mko jelű korlátozott használatú mezőgazdasági terület

c) Mke jelű kertes mezőgazdasági terület.””

11. § A Sióagárd község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2018 (V.18.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A V jelű vízgazdálkodási terület az alábbi övezetekre van felosztva

a) jelű általános vízgazdálkodási övezet

b) Vi jelű hullámtéri idegenforgalmi övezet”

12. § A Sióagárd község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2018 (V.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

13. § Hatályát veszti a Sióagárd község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2018 (V.18.) önkormányzati rendelet

14. § Hatályát veszti a SIÓAGÁRD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 4/2018. (V.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL című 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet.

15. § Ez a rendelet 2022. március 18-án lép hatályba.

1. melléklet

2. melléklet