Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 3.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Hatályos: 2022. 11. 07

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 3.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa juttatás szabályairól

2022.11.07.

Sióagárd Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület), az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében eredeti jogalkotói hatáskörben, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 9.2.2.1 pontja. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sióagárd község közigazgatási területén állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Sióagárdon élő személyekre.

Értelmező rendelkezések

2. § (1) család: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szoctv.) 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak,

(2) egyedül élő Szoctv. 4. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározottak

(3) háztartás: Szoctv. 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározottak

(4) egyedülálló: Szoctv. 4. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározottak.

A természetbeni támogatás elosztására vonatkozó szabályok

3. § (1)1 Az Önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig a téli fűtésproblémák enyhítésére vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosít kérelemre azon szociálisan rászoruló családoknak, amelyekben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg családban élő esetén a 108.000 Forintot, egyedül élő esetén az 120.000 Forintot.

(2)2 A tűzifa támogatási kérelmet a rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani 2022. október 17. napjától 2022. december 8. napjáig a Sióagárd Község Önkormányzatánál (7171 Sióagárd, Kossuth u.9.).

(3) A támogatás odaítélésénél előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásra, vagy

b) települési támogatásra, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra jogosult, vagy

c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek,

d) 65 év feletti nyugdíjas.

(4) A támogatás mértéke háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa.

(5) A tűzifa juttatás egy háztartásban csak egy személynek, egy fűtési idényben csak egy alkalommal (kivéve a kihűlés vagy fagyhalál veszélyének fennállását), kizárólag természetbeni ellátás formájában állapítható meg.

(6) Az Önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

(7) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

(8) A támogatás feltétele, hogy a támogatott háztartásában legyen fatüzelésre alkalmas berendezés, melynek meglétéről igénylő a rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon nyilatkozik.

(9) A támogatás kizárólagos forrása a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázat alapján megítélt kiegészítő támogatás, a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a 2022. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás.

Záró rendelkezések

4. § A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

5. §3

6. § Ez a rendelet 2022. október 3-án lép hatályba.

1

A 3. § (1) bekezdése a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdése a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.