Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

SIÓAGÁRD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 4/2018. (V.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2022. 07. 12
SIÓAGÁRD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 4/2018. (V.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Általános indokolás
Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek, valamint Sióagárd Község településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól szóló 6/2017. (IX.19.) önkormányzati rendeletben meghatározott partnerek véleményének kikérésével alkotta meg a rendeletet.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
1. §-hoz: A Sióagárd község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2018. (V.18.) önkormányzati rendeletének 2. mellékletében szereplő Sz-2 jelű szabályozási tervlap jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul.