Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása

SIÓAGÁRD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 4/2018. (V.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2022. 03. 18
SIÓAGÁRD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 4/2018. (V.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Általános indokolás
Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek, valamint Sióagárd Község településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól szóló 6/2017. (IX.19.) önkormányzati rendeletben meghatározott partnerek véleményének kikérésével alkotta meg a rendeletet.
Részletes indokolás
A 14. §-hoz és a 15. §-hoz
1-11. §-hoz: az alaprendelet bekezdéseinek és számozásainak rendezése a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és a jogszabály szerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet utasításai alapján.
12. §-hoz: a 4/2018. (V.18.) számú alaprendelet mellékletét 2. számú mellékletét módosítja.
13. §-hoz: a 4/2018. (V.18.) számú alaprendelet 3-4. mellékletét hatálytalanítja.
14. §-hoz: a 3/2022. (III.1.) módosító rendelkezés hatályának végét adja meg.
15. §-hoz: rendelet hatályának dátumát adja meg.