Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 29- 2022. 09. 29

Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.29.

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 45. § (5) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el.

1. § A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A havi átlagos nettó jövedelméről tett jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell:)

„c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében, annak megállapításáról szóló igazolást és a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla-kivonatot;”

2. § (1) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 6. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatás nyújtható az alábbi ellátási formákban:)

„c) babamama csomag,”

(2) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 6. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

(A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatás nyújtható az alábbi ellátási formákban:)

„d) rezsitámogatás.”

3. § A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

Rezsitámogatás

8/B. § (1) Rezsitámogatás formájában rendkívüli települési támogatás nyújtható a kérelmező részére az általa lakott lakás fenntartásához.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás annak a kérelmezőnek állapítható meg, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg,

a) egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az 500%-át, vagy

b) kettő vagy több együtt élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 350%-át.

(3) A támogatás háztartásonként egy személynek, naptári évente egy alkalommal állapítható meg.

(4) Az elbírálás szempontjából egy háztartásnak kell tekinteni az egy lakásban együtt élő és ott bejelentett lakóhellyel rendelkezők közösségét, függetlenül ezen személyek rokoni kapcsolatától. A háztartásban együtt élőnek kell tekinteni azt a gyereket is – a teljes ellátást nyújtó bentlakásos intézményben lévő kivételével – aki tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem az igénylő lakásában lakik.

(5) A támogatás összege 25.000 Ft/ év.

(6) A támogatási kérelemhez a 3. § szerinti jövedelemnyilatkozatot kell csatolni.”

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.