Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete

Regöly község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 26- 2022. 10. 26

Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete

Regöly község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.26.

Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörben eljáró szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) A Regöly község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A közúti közlekedési területek szabályozási terven jelölt övezeti besorolása:)

„d) Köu-4 övezeti jelű terület: kiszolgáló út;
e) Köu-5 övezeti jelű terület: gyalogút;”

(2) A Regöly község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A közúti közlekedési területek szabályozási terven jelölt övezeti besorolása:)

„f) Köu-6 övezeti jelű terület: kerékpárút.

2. § (1) A Regöly község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A Regöly község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Regöly község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

1. A Regöly község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A

B

C)

2

KÖu-1 – Köu-6

3

3,5