Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Regöly község Helyi Építési Szabályzatáról

Hatályos: 2022. 10. 26

Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Regöly község Helyi Építési Szabályzatáról

2022.10.26.

Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes település-rendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörben eljáró szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános előírások

1. A rendelet alkalmazása

1. § (1) Regöly község (a továbbiakban: község) külterületi szabályozási tervét a Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének Regöly község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 1. melléklete, belterületi szabályozási tervét a HÉSZ 2. melléklete, zártkerti szabályozási tervét a HÉSZ 3. melléklete tartalmazza.

(2) A szabályozási terven alkalmazott jelek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 6. mellékletében szereplő jelmagyarázatán alapulnak, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.), valamint az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) vonatkozó előírásai és fogalom-meghatározásai szerint értelmezendők.

(3) A szabályozási terven feltüntetett kötelező szabályozási elemek: szabályozási vonal, szabályozási szélesség, építési övezet határa, övezet határa, telek be nem építhető része, beépítésre szánt építési övezet jele, beépítésre nem szánt övezet jele.

(4) A szabályozási terven feltüntetett javasolt megszüntető jel nem kötelező jellegű, a telekalakításra és az építési telekre vonatkozó országos, és az adott övezetre vonatkozó helyi előírások betartása mellett el lehet tőlük térni.

2. Belterületi határ megváltoztatására vonatkozó előírások

2. § A község belterületi határvonala csak a szabályozási tervlapon jelölt módon változtatható meg.

3. Telekalakításra vonatkozó előírások

3. § (1) A község területén telek csak az adott övezetben és építési övezetben a HÉSZ 4. mellékletében meghatározott legkisebb paraméterekkel alakítható ki, kivéve:

a) a települési célokat szolgáló, önálló telket igénylő műtárgyak és köztárgyak telkének kialakítása esetén;

b) a szabályozási terven szabályozási vonallal jelölt közérdeket szolgáló terület-igénybevételeknél visszamaradó telek esetén;

c) önálló ingatlannak minősülő magánút kialakítása esetén;

d) kialakult telekállapotoknál történő olyan telekalakítás esetén, ahol a kialakuló telkek méretei a korábbiakhoz képest az építési előírások paramétereihez közelítenek.

(2) A HÉSZ 4. mellékletében szereplő kialakítható legkisebb telekszélesség csak a főépítmény elhelyezése szempontjából mértékadó közterületi telekhatártól mért 25 méter mélységéig értendő.

4. Az épített környezet alakítására vonatkozó előírások

4. § (1) A község régészeti védettség alatt álló ingatlanainak jegyzékét a HÉSZ 6. melléklete tartalmazza.

(2) A község műemléki védettség alatt álló ingatlanainak jegyzékét a HÉSZ 7. melléklete tartalmazza.

(3) A község helyi védelem alatt álló építményeinek jegyzékét a HÉSZ 8. melléklete tartalmazza.

5. A táj és a természeti környezet védelmére vonatkozó előírások

5. § (1) Az ökológiai hálózathoz tartozó, és a tájképvédelmi területek lehatárolását a Szabályozási Terv tartalmazza.

(2) Tájképvédelmi terület övezetbe tartozó területeken nem helyezhető el új külszíni bánya, terepautó- és terepmotor-sport pálya és szélerőmű.

(3) Tájképvédelmi területen elhelyezni kívánt 200 m2-nél nagyobb alapterületű, valamint terepszinttől mért 15 méter magasságot meghaladó építmény építési engedélyezési tervéhez a tájba történő illeszkedés teljesülését igazoló látványtervet kell mellékelni.

6. Környezetvédelmi előírások

6. § (1) A község 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet szerinti nitrát-érzékeny területein kommunális és gazdasági tevékenységből származó szennyvíz nem szikkasztható el.

(2) A lakó, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási és hitéleti rendeltetésű épületek és az alábbi állattartó épületek között betartandó legkisebb távolság:

a) kifejlett állapotban 10 kg-nál nagyobb súlyú tenyésztett állatok (például sertés, szarvasmarha, ló, kecske, juh) istállója esetén 20 férőhelyig 10 méter, 20 férőhely felett 50 méter;

b) Az a) pontban megállapított távolságok a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1. sorában szereplő „Intenzív állattartó telepek”-re, a 2. számú melléklet 11. pontjában szereplő „nagy létszámú állattartás”-ra és a 3. számú melléklet 6. pontjában szereplő „Intenzív állattartó telepek”-re vonatkozó szabályok hatálya alá tartozó állattartásra nem vonatkoznak.

(3) A (2) bekezdésben szereplő épületek közti távolságot nem szükséges betartani olyan lakóépület esetén, amely az állattartásra szolgáló külterületi mezőgazdasági üzem, tanya vagy farmgazdaság telkén helyezkedik el.

7. Veszélyeztetett területekre vonatkozó előírások

7. § (1) A község vízminőség védelmi területeit a Szabályozási terv tünteti fel.

(2) A szabályozási terven jelölt rendszeresen belvízjárta területeken

a) Majsapuszta beépítésre szánt területének kivételével új lakóépület nem helyezhető el.

b) terepszint alatti helyiséget tartalmazó építmény nem helyezhető el.

c) Új épület földszinti padlószint-magassága a mértékadó belvízszint (+98,18 mBf) fölé helyezendő.

(3) A község a 27/2004. (XII. 25.) KvVM. rendelet szerint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen fekvő település, ezért:

a) a felszíni és felszín alatti vizekbe kommunális vagy technológiai eredetű szennyező anyagok, szennyvizek nem juttathatók;

b) a kommunális és a jogszabályoknak megfelelően előtisztított technológiai eredetű szennyvizeket közműves szennyvízcsatornába kell vezetni, vagy ennek hiányában vízzáróan kialakított zárt szennyvíztárolóban kell gyűjteni;

c) Vízjogi engedéllyel működtetett szennyvíztelepen megtisztított szennyvizek élővízbe bevezethetők.

8. Egyes sajátos jogintézményekkel kapcsolatos előírások

8. § (1) A Szabályozási terven jelölt kiszolgáló utak létesítésével, bővítésével vagy szabályozásával érintett területrészek az Étv. 27. §-ában foglalt szabályok szerint lejegyezhetők.

(2) Újonnan beépítésre szánt területen, valamint olyan ingatlanon, ahol a HÉSZ hatályba lépése előtt nem állt épület, az Önkormányzat az utak és közművek megvalósításának költségeit az építtetőkre háríthatja. Az építtető kérelmére az Önkormányzat megállapodást köthet az út- és közmű-építési költségek részbeni átvállalásáról.

(3) A szabályozási terven beültetési kötelezettségre jelölt területsávban épületek nem helyezhetők el, és a látvány takarását biztosító és a környezeti zavaró hatások mérséklésére alkalmas sűrűségű évelő – előnevelt, legalább 3 méter magas fákkal - növényzet telepítendő. A beültetési kötelezettségnek új építés vagy épületbővítés esetén a használatbavételi engedély megkérése előtt eleget kell tenni.

9. Közművekre vonatkozó előírások

9. § Új közmű-vezetékeket a vonatkozó jogszabályok és ágazati szabványok betartása mellett elsődlegesen közterületen kell elhelyezni.

10. Az építés általános szabályai

10. § (1) Külterületen és zártkertben 8 méternél keskenyebb közút mentén kerítés az út középvonalától legalább 4 méter távolságra helyezhető.

(2) Új épületek építési telken belüli elhelyezésére vonatkozó előírások:

a) Az építési telken új főépítményt – több főépítmény esetén az elsőként épülőt - az utcában kialakult építési vonalhoz illeszkedően kell elhelyezni.

b) Gazdasági és különleges területek telkein új épület legalább 5 méter mélységű előkert szabadon hagyásával helyezhető el.

(3) Oldalhatáron álló beépítési móddal szabályozott építési telken az oldalkertet az utcában jellemzően kialakult beépítési rendnek megfelelően, új kialakítású utcában az épületek számára kedvezőbb benapozást biztosító módon kell szabadon hagyni.

(4) Az oldalkert szélessége oldalhatáron álló beépítési móddal szabályozott telek esetén 4 méter, szabadon álló beépítési móddal szabályozott telek esetén 3 méter. Az épületek elhelyezésekor be kell tartani az OTÉK 36. §-ában foglalt telepítési távolságokra és a tűztávolságra vonatkozó előírásokat is.

(5) Oldalhatáron álló beépítési móddal szabályozott tömb saroktelkének azon égtáj szerinti telekhatára mentén, amelyre a tömb többi telkének építési helye illesztendő, előkertet nem kell biztosítani.

(6) Beépítésre szánt terület telkein a hátsókert mélysége 6 méter. 30 méternél kisebb mélységű telken hátsókertet nem kell kialakítani. Az épületek elhelyezésekor be kell tartani az OTÉK 36. §-ában foglalt telepítési távolságokra és a tűztávolságra vonatkozó előírásokat is.

(7) Az adott övezeti előírásokban megengedettnél már nagyobb mértékben beépített telek beépítettsége – a meglévő épületek utólagos hőszigetelése kivételével - tovább nem növelhető, azonban a meglévő épületek korszerűsíthetők, és a beépítettség további növelése nélkül a megengedett homlokzatmagasság betartása mellett bővíthetők.

(8) Beépítésre szánt területen terepszint alatti építmények (pince) egy szint mélységben, a telek építési helynek minősülő területén belül létesíthetők.

(9) A szabályozási terven „telek be nem építhető része”-ként jelölt területen épület nem helyezhető el, és az ilyen területen álló meglévő épületek nem bővíthetők, de eredeti rendeltetésükben megtarthatók és felújíthatók.

11. Katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott elégséges védelmi szint követelményei

11. § (1) A település a vonatkozó jogszabály szerint katasztrófavédelmi szempontból III. veszélyességi osztályba tartozik.

(2) A településen az elégséges védelmi szint meglétéhez a következők szükségesek:

a) Riasztás: A lakosság riasztása és veszélyhelyzeti tájékoztatás feltételeinek biztosítása.

b) Lakosságvédelmi módszer: Kockázatbecslésben megállapítottaknak megfelelően, elsősorban elzárkózás.

c) Felkészítés: a lakosság 3 évente történő aktív tájékoztatása, a lakosság passzív tájékoztatása nyomtatott és elektronikusan elérhető információs anyagok biztosításával; a lakosság felkészítése a riasztás módszerének és jelének felismerésére, valamint az annak megfelelő magatartási szabályokra.

d) Védekezés: különleges felszerelések és kiképzett szakértők (önkéntes mentőszervezetek) bevonásának tervezése és begyakoroltatása, a kockázatbecslésnek megfelelően a polgári védelmi szakalegységek megalakítása, a karitatív és más önkéntes, humanitárius feladatot ellátó szervek bevonásának tervezése.

e) Induló katasztrófavédelmi készlet: teljes induló katasztrófavédelmi készlet megléte.

II. Fejezet

Részletes övezeti besorolások

12. Beépítésre szánt építési övezetekre vonatkozó előírások

12. § Az egyes építési övezetek területén kialakítható telkek méretét, beépítési módját, a beépítettség, valamint a beépítési magasság megengedett legnagyobb mértékét, a közműellátás mértékét és módját, a zöldfelület legkisebb mértékét a HÉSZ 4. melléklete tartalmazza.

13. Lakóterületekre vonatkozó előírások

13. § (1) Lf-1, Lf-2 és Lf-3 övezeti jelű falusias lakóterületen csak az OTÉK falusias lakóterületekre vonatkozó előírásában foglalt rendeltetésű épületek és építmények helyezhetők el.

(2) Minden lakóterületi övezetben új lakóépület építése, meglévő lakóépület bővítése esetén telken belül lakásonként legalább 1 személygépkocsi elhelyezési lehetőség biztosítandó.

14. Településközpont területekre vonatkozó előírások

14. § (1) Vt-1 övezeti jelű településközpont területen csak az OTÉK településközpont területekre vonatkozó előírásában foglalt épületek és építmények helyezhetők el.

(2) Vt-2 övezeti jelű településközpont területen csak oktatási-nevelési, valamint hitéleti rendeltetésű, és ezek kiszolgálásához kapcsolódó rendeltetésű épületek és építmények helyezhetők el.

(3) Vt-3 övezeti jelű településközpont területen csak hitéleti és ezek kiszolgálásához kapcsolódó rendeltetésű épületek helyezhetők el.

15. Gazdasági területekre vonatkozó előírások

15. § (1) Gksz-1 övezeti jelű kereskedelmi, szolgáltató területen csak az OTÉK kereskedelmi, szolgáltató területekre vonatkozó előírásában foglalt épületek és építmények helyezhetők el.

(2) Gip-1 övezeti jelű egyéb ipari területen csak az OTÉK egyéb ipari területekre vonatkozó előírásában foglalt épületek és építmények helyezhetők el.

16. Különleges területekre vonatkozó előírások

16. § (1) Kmü-1 övezeti jelű különleges mezőgazdasági üzemi területen csak állattartó, terménytároló, terményfeldolgozó, mezőgazdasági géptároló és gépjavító rendeltetésű, továbbá az üzem tulajdonosának, bérlőjének, vagy a személyzet lakásai, valamint a mezőgazdasági üzemi tevékenység kiszolgálásához szükséges rendeltetésű épületek és építmények helyezhetők el.

(2) Ksp-1 övezeti jelű különleges sportterületen csak sportolási, szabadidős, valamint strandolási rendeltetésű, valamint ezek működéséhez szükséges épületek és építmények helyezhetők el.

(3) Kt-1 övezeti jelű, különleges temető területen csak temetkezési rendeltetésű, valamint a temető működéséhez szükséges építmények és épületek helyezhetők el.

(4) Kt-2 övezeti jelű, különleges temető területen új temetkezés nem folytatható, új épület nem helyezhető el. A terület kegyeleti parkká alakítandó.

(5) Kk-1 övezeti jelű különleges közmű-üzemi területen csak a közműves vízellátás, a szennyvízkezelés, az energia-ellátás és a hírközlés épületei és építményei helyezhetők el.

(6) Kv-1 övezeti jelű különleges vásártér területen csak kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó és piaci rendeltetésű épületek helyezhetők el.

17. Beépítésre nem szánt övezetekre vonatkozó előírások

17. § Az egyes övezetek területén megengedett legnagyobb beépítettség és a beépítési magasság mértékét a HÉSZ 5. melléklete tartalmazza.

18. Közlekedési és közmű-területekre vonatkozó előírások

18. § (1) Köu-1, Köu-2, Köu-3 és Köu-4 övezeti jelű közlekedési és közmű-területen csak az OTÉK közlekedési és közműterületre vonatkozó előírásaiban foglalt építmények és épületek helyezhetők el.

(2) A közúti közlekedési területek szabályozási terven jelölt övezeti besorolása:

a) Köu-1 övezeti jelű terület: országos főút;

b) Köu-2 övezeti jelű terület: országos mellékút;

c) Köu-3 övezeti jelű terület: helyi gyűjtőút;

d)1 Köu-4 övezeti jelű terület: kiszolgáló út;

e)2 Köu-5 övezeti jelű terület: gyalogút;

f)3 Köu-6 övezeti jelű terület: kerékpárút.

(3) Kök-1 övezeti jelű kötöttpályás közlekedési területen csak vasúti pálya és a vasúti közlekedést szolgáló üzemi épületek és építmények helyezhetők el.

19. Zöldterületekre vonatkozó előírások

19. § Zkk-1 övezeti jelű zöldterületi közkertben és Zkp-1 övezeti jelű zöldterületi közparkban csak az OTÉK zöldterületekre vonatkozó előírásában foglalt építmények és épületek helyezhetők el.

20. Erdőterületekre vonatkozó előírások

20. § (1) Ev-1 övezeti jelű védelmi erdőterületen csak az OTÉK védelmi erdőterületekre vonatkozó előírásában foglalt építmények helyezhetők el.

(2) Eg-1 övezeti jelű gazdasági erdőterületen csak az OTÉK gazdasági erdőterületekre vonatkozó előírásában foglalt építmények és épületek helyezhetők el.

21. Mezőgazdasági területekre vonatkozó előírások

21. § (1) Má-1 övezeti jelű általános mezőgazdasági területen csak az OTÉK mezőgazdasági területekre vonatkozó előírásában foglalt építmények és épületek helyezhetők el.

(2) Má-2 övezeti jelű általános mezőgazdasági területen csak az OTÉK mezőgazdasági területekre vonatkozó előírásában foglalt építmények és épületek helyezhetők el a lakó rendeltetésű épületek kivételével.

(3) Má-1 és Má-2 övezeti jelű területen épület csak szabadonállóan, a telekhatártól mért 10 méter távolságon túl helyezhető el.

(4) Mk-1 jelű kertes mezőgazdasági területen csak az OTÉK mezőgazdasági területekre vonatkozó előírásában foglalt építmények és épületek helyezhetők el. Új épület vagy épület-bővítmény úttal közös telekhatártól csak 5 méter távolságon túl helyezhető el.

22. Vízgazdálkodási területekre vonatkozó előírások

22. § V-1 övezeti jelű vízgazdálkodási területen építmények csak a vízügyi hatóság hozzájárulásával helyezhetők el.

23. Természetközeli területekre vonatkozó előírások

23. § Tk-1 övezeti jelű természetközeli területen épület nem helyezhető el.

24. Beépítésre nem szánt különleges területekre vonatkozó előírások

24. § (1) Kben-1 övezeti jelű különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló területen napelemes erőmű létesítéséhez szükséges épületek, építmények és kiszolgáló létesítményeik helyezhetők el. Az övezet teljes területén elhelyezhető naperőművek teljesítménye összességében nem haladhatja meg az 5 MW névleges teljesítőképességet.

(2) Kbk-1 övezeti jelű beépítésre nem szánt különleges közmű-üzemi területen csak vízellátási, szennyvízkezelési, energiaszolgáltatási és hírközlési rendeltetésű épületek és építmények helyezhetők el.

(3) Kbh-1 övezeti jelű, beépítésre nem szánt különleges horgászházas területen csak horgászházak, valamint a terület karbantartásához szükséges eszköz-tároló épület, haltakarmány-tároló épület helyezhetők el.

(4) Kbtg-1 övezeti jelű beépítésre nem szánt különleges tógazdasági területen csak halászati és halfeldolgozási tevékenységhez tartozó, és ezeket kiszolgáló épületek és építmények helyezhetők el.

(5) Kbid-1 övezeti jelű beépítésre nem szánt különleges idegenforgalmi területen csak a borturizmushoz kapcsolódó szállás jellegű épületek, valamint a terület megműveléséhez szükséges gazdasági építmények helyezhetők el.

(6) Kbid-2 övezeti jelű területen csak szállás jellegű épületek, valamint az idegenforgalmi tevékenységet kiszolgáló épületek és építmények helyezhetők el.

(7) Kbr-1 övezeti jelű különleges beépítésre nem szánt rekreációs területen vendéglátó és szállás jellegű épületek, sport- és szabadidő-létesítmények helyezhetők el.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

25. §4

26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

4. melléklet

Építési övezetekre vonatkozó építési és telekalakítási előírások

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Építési övezet jele

Építési telek beépítési módja
(o: oldalhatáron álló;
sz: szabadon álló;
z: zártsorú)

Építési telek kialakítható legkisebb területe
(m2)

Építési telek kialakítható legkisebb szélessége
(m)

Építési telek legnagyobb megengedett beépítettsége (%)

Építési telek legkisebb megengedett zöldfelületi aránya (%)

Megengedett legnagyobb homlokzat-magasság
(m)

Közmű-ellátás mértéke*

2

Lf-1

o

1000

14

30

40

6,5

teljes

3

Lf-2

o

600

14

30

40

6,5

teljes

4

Lf-3

o

350

12

30

40

6,5

teljes

5

Lf-4

sz

700

16

30

40

6,5

teljes

6

Vt-1

z

800

12

40

20

10

teljes

7

Vt-2

z

2000

14

30

40

10

teljes

8

Vt-3

sz

1500

18

30

50

20

teljes

9

Gksz-1

sz

1000

16

50

20

10

teljes

10

Gip-1

sz

2000

20

50

25

12

teljes

11

Kmü-1

sz

3000

20

40

40

15

részleges

12

Ksp-1

sz

5000

20

10

80

8

teljes

13

Kt-1

sz

5000

30

10

40

5

teljes

14

Kt-2

sz

5000

30

10

40

5

részleges

14

Kv-1

sz

500

12

40

40

6,5

teljes

15

Kk-1

sz

50

5

40

40

6,5

teljes

* a teljes közmű-ellátás követelménye a község szennyvízcsatorna-hálózatának kiépülését követően lép hatályba.

5. melléklet

Övezetekre vonatkozó építési előírások

A

B

C

1

Övezet jele

Telek legnagyobb megengedett beépítettsége (%)

Megengedett legnagyobb homlokzat-magasság
(m)

2 7

KÖu-1 – Köu-6

3

3,5

3

Zkk-1

3

3,5

4

Zkp-1

3

3,5

5

Ev-1

0

-

6

Eg-1

0,5

6,5

7

Má-1

10

8

8

Má-2

5
de legfeljebb 400 m2

6,5

9

Mk-1

10

5,5

10

V-1

2

5

11

Tk-1

0

-

12

Kbk-1

10

5

13

Kbtg-1

10

8

14

Kbh-1

10

5,5

15

Kben-1

5

5

16

Kbid-1

10

5,5

17

Kbid-2

10

7,5

18

Kbr-1

10

4,5

6. melléklet

Regöly község régészeti lelőhelyei

A

B

C

D

azonosító

Hrsz.

megnevezés

védettség jellege

1

20502

0105/2, 0142/1–3, 0142/6–12, 0185/3

Alsómajsapuszta I.

nyilvántartott

2

20503

0192

Alsómajsa, Sziget

nyilvántartott

3

20505

0188, 0189, 0190

Alsómajsa, Sziget

nyilvántartott

4

20506

0161/53

Alsómajsa III.

nyilvántartott

5

20517

0121/5, 0121/6

Bogaras II.

nyilvántartott

6

20507

0161/53 , 0161/47

Alsómajsa IV.

nyilvántartott

7

20508

0133/2 , 0133/9

Bogaraspuszta, Tücsöki-dűlő I.

nyilvántartott

8

20509

0133/1, 0133/2,0133/9

Bogaraspuszta, Tücsöki-dűlő II.

nyilvántartott

9

20510

0133/1

Tücsöki dűlő III.

nyilvántartott

10

20511

0129/1

Bogaraspuszta, Tücsöki-dűlő IV.

nyilvántartott

11

22977

147/2, 162, 169, 170, 171/1, 171/2, 172, 192, 193, 194, 199/4,199/6

Sánc, Vaskapu

országos

12

22978

112, 113, 114, 115

Sánc, Temetőkápolna

országos

13

35304

0165/4

Koppány-híd

nyilvántartott

14

22981

040/2, 040/20

Somoly / Somolyi templomrom

nyilvántartott

15

22983

06/40, 06/39

Kapos-Koppány összefolyása

nyilvántartott

16

22984

05/1, 06/34

Csikóhalom / Regöly VIII.

országos

17

22985

0195

Fűzfás

nyilvántartott

18

22990

16, 18, 199/2, 286/2, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 594/1, 607, 1148/2,199/5,199/6

Általános iskola

országos

19

22992

0173/2

Sziget-domb

nyilvántartott

20

23107

042/7, 042/8

Tamási útra dűlő

nyilvántartott

21

23420

02/2, 03/3, 04/1, 04/2, 05/1, 06/1, 07, 08/1, 08/2, 08/3, 09/1, 09/2, 0157/2, 0168/7, 0168/8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 66, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82/1, 82/2, 84, 85, 86, 87/1, 87/2, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116/1, 116/2, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147/2, 148, 149, 150, 151, 152/1, 152/2, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171/1, 171/2, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184/1, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 199/2, 199/4, 199/5, 199/6, 199/7, 200, 201/1, 201/2, 202, 203, 204, 205/1, 205/2, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214/1, 214/2, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 240, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 257, 278/5, 278/6, 278/7, 279, 280, 281, 282/4, 283, 284, 285/2, 286/2, 288, 289, 290, 291, 293, 294, 295, 296, 297, 594/1, 1148/1, 1148/2, 1149/1, 1149/2, 1150/1, 1150/2, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158/3, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1444, 1445, 216, 278/8

Sánc

országos

22

23537

025/10

Regöly II.

nyilvántartott

23

23538

025/20, 025/21,

Regöly III.

nyilvántartott

24

23627

06/4, 06/35, 06/36, 06/37, 07, 010/8 , 011

Pénzesdomb / Regöly IX.

nyilvántartott

25

23628

08/1, 08/2, 08/3

Regöly X.

nyilvántartott

26

23800

025/58, 025/61, 025/62

Körtvélyes

nyilvántartott

27

23801

025/60, 025/63, 025/64, 028/2, 025/40, 025/48, 025/49

Somolyi part

nyilvántartott

28

23804

035/4, 035/5, 035/19, 036 , 037/27

Borzási hegytető

nyilvántartott

29

23806

019/14

Regöly XII.

nyilvántartott

30

23807

031/11, 031/12, 058/22, 059

Kisregöly

nyilvántartott

31

35279

0161/11, 0161/23, 0161/24

Erdei-tábla

nyilvántartott

32

40422

082

Pogányvár

nyilvántartott

33

42858

0142/12

Ozorai úti-dűlő

nyilvántartott

34

44343

0161/47, 0162, 0166

Kapos és Koppány összefolyása / Koppánytorkolat

nyilvántartott

35

23812

0133/1

Juhászat

nyilvántartott

36

72001

577, 578, 579

Kölcsey u. 34.

országos

37

72315

0173/2, 0174/3, 0174/4, 0173/9, 0173/10

Regöly 2.

nyilvántartott

38

74787

077

Kisdádi-halastó I.

nyilvántartott

39

74789

077

Kisdádi-halastó II.

nyilvántartott

40

74791

077

Kisdádi-halastó III.

nyilvántartott

41

74795

077

Kisdádi-halastó IV.

nyilvántartott

42

74797

079, 082

Kisdádi-halastó V.

nyilvántartott

43

75089

051

Selyem-völgy

nyilvántartott

44

22986

0107, 0109/2, 0109/3, 0109/14

Pacsmag

nyilvántartott

45

87347

234, 235, 236, 240, 271, 274, 275, 276, 277, 278/5, 278/6, 278/7, 278/8, 286/1,273, 258

Váralja utca

nyilvántartott

46

88079

019/1, 019/2, 019/3, 019/6, 019/7, 019/8, 019/9, 028/2

Borzási-híd

nyilvántartott

47

88081

079

Kisdádi-halastó 6.

nyilvántartott

48

90449

0197

Lencsés

nyilvántartott

49

92362

087

Tuskós

nyilvántartott

50

20518

0125/1, 0125/2

Bogarasi határ I.

nyilvántartott

51

23412

0161/47

Töltéstől északra

nyilvántartott

52

23620

091/4, 092, 093

Adorjáni erdő alja II.

nyilvántartott

53

23304

042/8, 043

„Nevelő” tó / Füstös malom

nyilvántartott

54

23625

0172/7, 0172/9, 0172/17

Fűzfás-dűlő II.

nyilvántartott

55

folyamatban

025/28, 025/29

Körtvélyes

nyilvántartott

56

folyamatban

0200

Csihari-hegy

nyilvántartásba vétel alatt

57

folyamatban

040/28

Kis-csárda

nyilvántartott

58

folyamatban

0156/4, 0161/5

Majsa-puszta

nyilvántartásba vétel alatt

7. melléklet

Regöly község műemléki védelem alatt álló építményei

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

törzsszám

azonosító

védelem státusza

védelem fajtája

védés

Bírság kategória

Hrsz.-ok

cím

név

2

4251

8715

Műemléki védelem

Műemlék

1958

II.

295

Rákóczi utca

R. k. templom

3

4251

22232

Műemléki védelem

Műemléki környezet

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 34, 199/2, 199/3, 290, 291, 294, 296, 297, 1148/2, 1149/2, 1150/2, 1151, 1152, 1153, 1157

R. k. templom ex-lege műemléki környezete

4

4250

8714

Műemléki védelem

Műemlék

1958

II.

040/2

Somolyipuszta

Templomrom

5

4250

22231

Műemléki védelem

Műemléki környezet

040/46-53

Templomrom ex-lege műemléki környezete

8. melléklet

Regöly község helyi védelem alatt álló építményei
(Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének Regöly község településkép védelméről szóló 2/2018. (IV. 26.) számú önkormányzati rendelete szerint)

A

B

C

Hrsz.

cím

Megnevezés

1

158

Temető

római katolikus kápolna

2

0153/1

Majsapuszta

Majsapusztai kastély (2 épület)

3

10

Rákóczi u. 10.

római katolikus plébánia

4

1067

Árpád u. 2.

lakóépület

5

1

Honvéd u.

volt malom

6

1121

Kereszt u. 16.

lakóépület

7

1093/2

Kereszt u. 24.

lakóépület

8

1091

Kereszt u. 28.

lakóépület, gazdasági épület, utcai kerítés

9

634/1

Kölcsey u. 1.

lakóépület, gazdasági épület, utcai kerítés

10

636

Kölcsey u. 5.

lakóépület, gazdasági épület, utcai kerítés

11

638

Kölcsey u. 9.

lakóépület, gazdasági épület, utcai kerítés

12

640

Kölcsey u. 13.

lakóépület, gazdasági épület

13

641

Kölcsey u. 15.

lakóépület, gazdasági épület

14

679

Mátyás u. 3.

lakóépület, gazdasági épület

15

701

Mátyás u. 25.

lakóépület, gazdasági épület

16

618

Petőfi u. 9.

lakóépület, gazdasági épület, utcai kerítés

17

286/2

Rákóczi u. 17.

lakóépület, gazdasági épület

18

14

Rákóczi u. 18.

lakóépület

19

281

Rákóczi u. 25.

lakóépület, gazdasági épület

20

88

Rákóczi u. 38.

lakóépület, gazdasági épület, utcai kerítés

21

606

Szabadság u. 3.

lakóépület, gazdasági épület, utcai kerítés

22

605

Szabadság u. 5.

lakóépület, gazdasági épület, utcai kerítés

23

604/1

Szabadság u. 7.

lakóépület, gazdasági épület, utcai kerítés

24

603/1

Szabadság u. 9.

lakóépület, gazdasági épület, utcai kerítés

25

308

Szemenyei u. 22.

lakóépület

26

309

Szemenyei u. 24.

lakóépület, gazdasági épület

27

311

Szemenyei u. 28.

lakóépület

28

313

Szemenyei u. 32.

lakóépület

29

34

Vas Gereben u. 1.

lakóépület, gazdasági épület, utcai kerítés

30

653

Vörösmarty u. 14.

lakóépület, gazdasági épület, utcai kerítés

31

295

templomkert

Mária szobor

32

295

templomkert

Szent György szobor

33

295

templomkert

Szent Vendel szobor

34

295

templomkert

Szentháromság szobor

35

295

templomkert

Kálvária (3 db kereszt)

36

295

templomkert

kereszt

37

10

Rákóczi u. 10.

Szent Antal szoborfülke

38

1158

Kossuth u. déli vége

kereszt

39

633

Kölcsey u. 17. előtt

kereszt

40

1124

Kereszt u. 2. előtt

kereszt

41

1124

Kereszt u. déli vége

kereszt

42

211

Széchenyi u. – Rákóczi u. sarok

kereszt

43

138

temető

kereszt

44

412

Arany u. – Zrínyi u. sarok

kereszt

45

0153/1

Majsapuszta

kereszt

46

499

Arany J. u. 35.

szoborfülke

47

0261

0264/4 külterület

szoborfülke

48

1146

Hunyadi u.

Nepomuki Szent János szobor

1

A 18. § (2) bekezdés d) pontja a Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 18. § (2) bekezdés e) pontja a Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 18. § (2) bekezdés f) pontját a Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

4

A 25. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. melléklet a Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 5. mellékletben foglalt táblázat 2. sora a Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.