Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

Regöly község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 26

Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.10.26.
Regöly község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–3. melléklethez
1. Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17-18 §-ai alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot és indoklást terjesztem a Képviselő-testületet elé.
A tervezett jogszabály hatásai:
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
- társadalmi hatása: pozitív, mivel a képviselő-testület a rendeletben megállapítja meg a táj, az épített- és a természeti környezet, valamint a környezeti elemek védelmével kapcsolatos területhasználati korlátozásokkal, továbbá az egyes területek felhasználásával, az azokon való építés rendjével és intenzitásával kapcsolatos előírásokkal a helyi építési követelményeket, jogokat és kötelezettségeket,
- gazdasági hatása: nincs,
- költségvetési hatása: nincs,
b) környezeti és egészségi következmények: nincs,
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a rendeletben foglaltak kisebb adminisztrációs teherrel járnak.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62 § (6) bekezdés 6. pontja alapján felhatalmazást kap a települési önkormányzat arra, hogy rendeletben állapítsa meg a helyi építési szabályzatát.
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:
- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.
2. Indoklás
- A rendeletalkotás szükségessége, konkrét indoka: Tamási – Hőgyész – 6535 j. út csatlakozása kerékpáros hálózat Regöly községet érintő szakaszának beillesztése a településrendezési tervbe
- A rendelet által elérni kívánt cél: a helyi építés rendjének szabályozása.
- A tervezett szabályozási megoldások indokai: jogszabálynak megfelelően.
- A rendeletalkotás előkészítésében részt vett szervek és személyek: a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében szereplő személyek és szervezetek.
- Az elhangzott fontosabb javaslatok: -
3. Véleményeztetés
A rendeletalkotást kötelező véleményeztetési kötelezettség terheli a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelően. A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.