Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015 (V.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 26) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 30- 2015. 05. 30

Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról a következő rendeletet alkotja.1. §

(1) A 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 26) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi


a) költségvetési bevételi előirányzatát                                        138.161 E Ft-ban

b) költségvetési kiadási előirányzatát                                         138.161 E Ft-ban

állapítja meg.


(2) A Rendelet 9. számú mellékletének helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép

(3) A Rendelet 12. számú mellékletének helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.2. §

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.


          Tillmann András László                                                              Kis-Fehér Katalin

                  polgármester                                                                                jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

Diósberény, 2015. május 29.                                                                                             Kis-Fehér Katalin

                                                                                                         jegyző