Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 17- 2023. 02. 18

Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.17.

Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, a 16. §-ában, a 40. § (3) bekezdésében és a 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, a 16. §-ában, a 40. § (3) bekezdésében és a 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 10. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A temetőbe való behajtás díjtalan.”

3. § (1) A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. § A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdésében a „sírhelykönyvet” szövegrész helyébe a „nyilvántartó könyvet” szöveg lép.

5. § Hatályát veszti a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

2. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet