Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 17- 2023. 02. 17

Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.17.

Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 45. § (5) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet

a) 6. § (2) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 230” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap 370” szöveg,

b) 6. § (6) bekezdésében a „4000” szövegrész helyébe a „6.000” szöveg,

c) 8. § (6) bekezdésében a „15” szövegrész helyébe a „30” szöveg,

d) 10. § (3) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

e) 11. § (2a) bekezdés nyitó szövegrészében a „,Az” szövegrész helyébe az „Az” szöveg,

f) 11. § (4) bekezdésében a „,,A” szövegrész helyébe az „A” szöveg,

g) 11. § (5) bekezdésében a „,,A” szövegrész helyébe az „A” szöveg

lép.

2. § Hatályát veszti a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet

b) 11. § (6) bekezdésében a „<sup>,</sup>” szövegrész.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.