Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 31- 2023. 04. 01

Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.31.

Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, a 16. §-ában, a 40. § (3) bekezdésében és a 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez