Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 31

Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.03.31.
a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz, a 2. §-hoz és az 1. melléklethez
1. Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17-18 §-ai alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot és indoklást terjesztem a Képviselő-testületet elé.
A tervezett jogszabály hatásai:
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
- társadalmi hatása: nincs,
- gazdasági hatása: nincs,
- költségvetési hatása: van, növekszik az önkormányzat bevétele,
b) környezeti és egészségi következmények: környezetre gyakorolt hatás nincs. Egészségügyi következménye nincs.
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nincs
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Új urnafal kerül kialakításra, amelynek költségeit figyelembe véve meg kívánja emelni az önkormányzat az urnafülke díját.
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:
- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: a rendelkezésre áll.
2. Indoklás
- A rendeletalkotás szükségessége, konkrét indoka: urnafülke díj emelése
- A rendelet által elérni kívánt cél: a jogszabályoknak való megfelelés.
- A tervezett szabályozási megoldások indokai: jogszabálynak megfelelően.
- A rendeletalkotás előkészítésében részt vett szervek és személyek: polgármester, képviselők, temetőgondnok.
- Az elhangzott fontosabb javaslatok: nincs.
3. Véleményeztetés
A rendeletalkotást kötelező véleményeztetési kötelezettség terheli a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdése alapján. A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.