Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018 (III.01.) önkormányzati rendelete

Egyházashetye Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 03. 02

Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Egyházashetye Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:


1. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését


                        115 933 202 Ft  bevétellel és kiadással, ezen belül


bevételeit:      61 908 482 Ft             költségvetési bevétellel

                        54 024 720 Ft             finanszírozási bevétellel,

                                     

 kiadásait:     115 127 524 Ft             költségvetési kiadással, ezen belül

                         12 998 756 Ft             személyi juttatással,

              2 947 215 Ft             munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

                        15 268 020  Ft             dologi kiadással

                         2  445 020  Ft              ellátottak pénzbeli juttatásaival

                         11 885 056 Ft              egyéb működési célú kiadásokkal,

                         61 931 070 Ft              beruházási kiadással

                           5 664 730 Ft              felújítási kiadással

                           1 987 657 Ft              egyéb felhalmozási célú kiadással

                       

                             805 678 Ft              finanszírozási kiadással

                                   

                        állapítja meg.  


(2) A 2017. évi év pénzmaradvány összege  54 024 720 Ft, a 2018. évre tervezett működési tartalék összege 10 780 076 Ft.

                                                                      

2. §


(1) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket a rendelet 1 melléklete tartalmazza.


3. §


(1) Az 1. §-ban megállapított bevételei előirányzatokat forrásonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a rendelet 2 melléklete tartalmazza.


(2) A helyi adókat és az egyéb közhatalmi bevételeket a rendelet 3 melléklete tartalmazza.


4. §


(1) Az 1. §-ban megállapított kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a rendelet 4 melléklete tartalmazza.


(2) Lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a rendelet 6 melléklete tartalmazza.


(3)A beruházásokat és felújításokat a rendelet 5.sz. melléklete tartalmazza.


5. §


A 2018. évi tartalék összege  10 780 076 Ft a rendelet 7.sz. melléklete szerint.


6. §


(1) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.


(2) Az Önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.


(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.


(4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulást nem tervez.


7. §

           

(1) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket a rendelet 8 melléklete tartalmazza.

                             

(2) Az önkormányzat a költségvetési hiány külső finanszírozását vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek nem tervezi.

           

8. §


A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


9. §


(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításáról Képviselő-testület dönt.


(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.


(3) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testütetet a következő költségvetési rendelem módosításkor tájékoztatja. A Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt.


10. §


(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legkésőbb december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.


11. §


Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.


12. §


(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 30 napon túl szabad pénzeszközből értékpapírt vásároljon és a Képviselő-testületet erről a következő testületi ülésen tájékoztassa. 


(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.


(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.


(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.


(5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.


(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.


13. §


A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint állapítja meg:


a) elszámolásra kiadott előlegek

b) készlet- és tárgyi eszköz beszerzések

c) szolgáltatások ellenértéke

d) kiküldetési kiadások

e) reprezentációs kiadások

f) vásárlás kifizetése

g) szociális juttatások, segélyek

h) állományba tartozók személyi kifizetései

i) állományba nem tartozók személyi kifizetései

j) országgyűlési, helyi, európai parlamenti választások, népszavazások kiadásai

k) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai

l) társadalmi szervezetek támogatásai.


14. §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától alkalmazni kell.                                                  
                                     Zolnai Attila                                                                          dr. Balás Endre

                                   polgármester                                                                               jegyző


Kihirdetve: Egyházashetye, 2018. március 1.


                                                                                                                                dr. Balás Endre

                                                                                                                                      jegyzőMellékletek