Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 02- 2020. 07. 02

Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését 138.467.949 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül

Bevételeit: 83.135.324 Ft Költségvetési bevétellel,

                  55.332.625 Ft Finanszírozási bevétellel,

Kiadásait:        897.393 Ft Finanszírozási kiadással,

                 137.570.556 Ft Költségvetési kiadással, ezen belül

                   16.728.481 Ft Személyi juttatások

                     2.785.546 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

                   24.002.365 Ft Dologi kiadások

                     3.423.306 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai

                     9.665.991 Ft Egyéb működési célú kiadások

                   77.920.141 Ft Beruházások

                     1.500.000 Ft Felújítások

                     1.544.726 Ft Egyéb felhalmozási célú kiadások

állapítja meg.


(2) Az előző év költségvetési maradvány igénybevétele 55.332.625 Ft, a 2019. évi tartalék összege 8.304.753 Ft.


2. §


A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A 2019. évi tartalék összege 8.304.753 Ft a rendelet 7. melléklete szerint.”


3. §


 A Rendelet 1-8. melléklete helyébe jelen rendelet 1-8. melléklete lép, és kiegészül jelen rendelet 9-11. mellékletével.


4. §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.          Zolnai Attila                                                                            dr. Balás Endre

          polgármester                                                                                  jegyző


Kihirdetve: 2020. július 1.                                                                                                           dr. Balás Endre

                                                                                                                jegyző

Mellékletek