Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (VII.01.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 07. 02

Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi beszámolóját

115.873.416 Ft teljesített bevétellel,

104.156.079 Ft teljesített kiadással fogadja el.


2. §


(1) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt jogcímenként:

a) 46.466.403 Ft Működési bevétel:

   40.605.305 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

     3.141.618 Ft Közhatalmi bevételek

     2.647.480 Ft Működési bevételek

          72.000 Ft Működési célú átvett pénzeszközök

b)13.104.168 Ft Felhalmozási bevétel:

   12.738.119 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

         60.000 Ft Felhalmozási bevételek

       306.049 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

c) 56.302.845 Ft Finanszírozási bevétel:

    55.332.625 Ft Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

         970.220 Ft Államháztartáson belüli megelőlegezések


(2) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt jogcímenként:

a) 38.505.355 Ft Működési kiadás:

    14.611.039 Ft Személyi juttatások

      2.539.581 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

    16.894.599 Ft Dologi kiadások

      3.228.514 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai

      1.231.622 Ft Egyéb működési célú kiadások

b) 64.753.331 Ft Felhalmozási kiadás:

    64.753.331 Ft Beruházások

 c)     897.393 Ft Finanszírozási kiadás:

         897.393 Ft Belföldi finanszírozás kiadásai


3. §


A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások forrásonkénti, jogcímenkénti megosztását önkormányzati szinten, a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, az eredmény kimutatást és a mérleget a rendelet 1-12. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:


1. melléklet Önkormányzati bevételek

2. melléklet Önkormányzati kiadások

3. melléklet Szociális jellegű kiadások

4. melléklet Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

5. melléklet Beruházások, fejújítások

6. melléklet Támogatások, kölcsönök nyújtása

7. melléklet Támogatások kölcsönök bevétele

8. melléklet Eredmény kimutatás

9. melléklet Foglalkoztatottak létszáma

10. melléklet Mérleg

11. melléklet Finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban

12. melléklet Pénzmaradvány kimutatás

13. melléklet Vagyonkimutatás


4. §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

            Zolnai Attila                                                                                     dr. Balás Endre

            polgármester                                                                                          jegyző


Kihirdetve: 2020. július 01.

                                                                                                                      dr. Balás Endre

                                                                                                                           jegyző

Mellékletek