Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 26- 2020. 09. 26

Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 82 599 761 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül


Bevételeit:  70 633 999 Ft Költségvetési bevétellel,

                   11 965 762 Ft Finanszírozási bevétellel,


Kiadásait:         970 220 Ft Finanszírozási kiadással,

                    81 629 541 Ft Költségvetési kiadással, ezen belül

16 442 248 Ft Személyi juttatások

  2 556 781 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 236 091 Ft Dologi kiadások

  3 935 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 644 032 Ft Egyéb működési célú kiadások

16 914 725 Ft Beruházások

  4 189 312 Ft Felújítások

  3 711 352 Ft Egyéb felhalmozási célú kiadások

állapítja meg.


2. §


A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A 2020. évi tartalék összege 16 346 948 Ft a rendelet 7. melléklete szerint.”


3. §


 A Rendelet 1-8. melléklete helyébe jelen rendelet 1-8. melléklete lép, és kiegészül jelen rendelet 9. mellékletével.


4. §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.                         Zolnai Attila                                                                            dr. Balás Endre

                        polgármester                                                                                  jegyző


Kihirdetve: 2020. szeptember 25.


                                                                                                                      dr. Balás Endre

                                                                                                                              jegyző

Mellékletek