Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019 (XII.6.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

Hatályos: 2019. 12. 07

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (1) bek. e./ pontja és ugyanezen paragrafus (2) bekezdése alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) és a 18. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja:I. Általános szabályok


1. § A Képviselő-testület és szervei számára a magasabb szintű jogszabályban szabályozott feladat- és hatásköri, valamint szervezeti és működési előírásokat jelen rendeletben foglaltakkal együttesen kell alkalmazni.2. §. (1) Az Önkormányzat neve: Alsószölnök Község Önkormányzata.

(2) Az Önkormányzat székhelye: 9983 Alsószölnök, Fő út 19.

(3) Az Önkormányzat illetékességi területe: Alsószölnök község közigazgatási területe.

(4) Az önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolását az 1. melléklet tartalmazza.3. §. A Képviselő-testület 5 főből áll, tagjainak felsorolását az 1. függelék; a Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága tagjainak felsorolását a 2. függelék tartalmazza.4. §. (1) A polgármester, tisztségét főállásban, részmunkaidőben látja el.

(2) A Képviselő-testület társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.

(3) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatásuk esetén a képviselő-testület összehívására és az ülés vezetésére a legidősebb képviselő-testületi tag jogosult.

(4) A polgármester ügyfélfogadási rendjét a 2. melléklet tartalmazza.5.§. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat hivatali feladatai ellátására – Kétvölgy, Orfalu, Felsőszölnök és Szakonyfalu községek önkormányzatai képviselő-testületeivel közösen – közös önkormányzati hivatalt tart fenn; Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) elnevezéssel. A jegyző vagy a jegyző megbízásából a Hivatal köztisztviselői ügyfélfogadást tartanak a Hivatal székhelyén (9983 Alsószölnök, Fő út 19.), Felsőszölnök Község Önkormányzata önkormányzati helyiségében (9985 Felsőszölnök, Templom út 10.), Szakonyfalu Község Önkormányzata önkormányzati helyiségében (9983 Szakonyfalu, Fő út 120.), valamint Kétvölgy és Orfalu Községi Önkormányzatok vonatkozásában Kétvölgy Községi Önkormányzat önkormányzati helyiségében (9982 Kétvölgy, Fő út 28.). Az ügyfélfogadási idők rendjét a rendelet 3.       melléklete tartalmazza.

(2) A Hivatalt a jegyző vezeti, tartós akadályoztatása esetén – legfeljebb 6 hónap időtartamra – a jegyzői feladatokat a pénzügyi csoportvezető látja el.6.§. (1) Az önkormányzat nemzetközi kapcsolatot tart fenn. Testvérközségi kapcsolat jött létre gazdasági, kulturális és sport területen Ausztria St. Martin településsel.

(2) A nemzetközi kapcsolatokat megállapodás alapján a képviselő-testület vagy nevében a polgármester ápolja.7.§. Az önkormányzat jelképei: címer, zászló és pecsét. Az önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét külön rendelet állapítja meg.8.§. (1) Az önkormányzat az önkormányzat hivatala bevonásával biztosítja – külön együttműködési megállapodás alapján – a helyi szlovén és német nemzetiségi önkormányzatok működtetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról a következők szerint. Az önkormányzat

a) az Alsószölnök, Fő út 19. szám alatti épület ingatlanban kijelölt helyiség ingyenes használatát biztosítja,

b) a képviselő-testületi ülések előkészítésével, jegyzőkönyvek elkészítésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátását biztosítja,

c) az önkormányzati hivatal útján ellátja a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos végrehajtási feladatokat.

d) viseli az a/-c/ pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket.

(2) A helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében a helyi nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein részt vesz a jegyző, akadályoztatása esetén az önkormányzati hivatal jegyző által megbízott köztisztviselője.9.§. A képviselő-testület a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról külön rendeletben rendelkezik.10.§. Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól külön rendelet intézkedik.


II. Részletes szabályok


A Képviselő-testület működése


11. §.(1) A Képviselő-testület – ide nem értve a közmeghallgatást – évente legalább 6 ülést tart.

(2) A Képviselő-testület rendes ülésének időpontjáról a polgármester az ülés összehívását megelőzően egyeztet a Képviselő-testület tagjaival.

(3) Az ülésre meg kell hívni a jegyzőt, a falugondnokot és a települési nemzetiségi önkormányzatok elnökeit, akik az ülésen tanácskozási joggal vesznek részt.

(4) Az ülést úgy kell írásban összehívni, hogy a meghívót – annak mellékleteit elektronikus úton – az ülés előtt legalább három nappal kézhez kapják a meghívottak.

(5) Indokolt esetben a Képviselő-testület rendkívüli ülést tart. A rendkívüli ülés összehívása esetén a (4) bekezdésben leírtaktól el lehet térni.

(6) Az ülésre a napirenddel közvetlenül érintett és Alsószölnök székhellyel rendelkező intézmények, egyesületek, társadalmi szervezetek, alapítványok képviselőit is meg kell hívni, akik az ülésen – tevékenységi körükben - tanácskozási joggal vehetnek részt.

(7) Az ülés meghívóját – a kézbesítéssel egyidejűleg – az önkormányzat honlapján közzé kell tenni és az önkormányzat hirdetőtáblájára ki kell függeszteni.

(8) A Képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyvet a polgármester, a jegyző és 1 fő jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá. A jegyzőkönyv-hitelesítőt a soron lévő testületi ülésen jelöli ki a képviselő-testület.

(9) A képviselő-testület tagjai nyílt szavazásnál szavazatukat kézfelemeléssel adják le.

(10) A képviselő-testület – Mötv.-ben szabályozottak szerint összehívott - zárt testületi ülésein a képviselő-testület tagjai, a jegyző, az érintett, a szakértő, továbbá a jegyző által kijelölt, az előkészítésben részt vett köztisztviselő vehet részt.

(11) A képviselő-testület titkos szavazást tarthat a zárt ülésen tárgyalt ügyekben.

(12) A titkos szavazás lebonyolításáról – szavazólapok alkalmazásával – az esetenként létrehozott legalább kéttagú szavazatszámláló munkacsoport gondoskodik; a titkos szavazás eredményéről külön jegyzőkönyv készül, melyet a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni.12. §. Amennyiben a Képviselő-testület a meghívóban szereplő időpontot követő 30 percen belül nem válik határozatképessé, az ülés elmarad.13. §. (1) A képviselő-testületi ülés meghívójában szereplő napirendi javaslatot a polgármester állítja össze, a napirendi pont előadójának megjelölésével.

(2) A Képviselő-testület tagjai az ülés tervezett időpontját megelőző nyolcadik napig tehetnek javaslatot írásban a napirendi pontokra. A javasolt napirendi ponto(ka)t a polgármester köteles a meghívóban szerepeltetni.

(3) A Képviselő-testület tagjai az ülésen – a napirend jóváhagyását megelőzően - halaszthatatlan esetben tehetnek új napirendi pontra vonatkozó, illetőleg a meghívóban egyébként szereplő napirendi pontot tartalmilag módosító javaslatot. A javaslatról a Képviselő-testület a napirend jóváhagyását megelőzően minősített többséggel dönt.

(4) A (2) és (3) bekezdésben leírt esetekben a napirend előadója a javaslatot tevő képviselő-testületi tag lesz.

(5) A Képviselő-testület az ülés napirendjéről szavazással dönt.

(6) Már elfogadott, de az ülésen még nem tárgyalt napirendi pont elnapolásáról a Képviselő-testület minősített többséggel dönt.14. §. A napirend elfogadását követően, a polgármester beszámol a lejárt határidejű és átruházott hatáskörben hozott határozatokról.15. §. (1) Az egyes napirendi pontok tárgyalása a napirendi pont előadójának előterjesztésével kezdődik.

(2) Önkormányzati rendelet alkotásáról, rendelet módosításáról kizárólag írásbeli előterjesztés (rendelettervezet) alapján hozható döntés.

(3) A napirend tárgyalása során biztosítani kell, hogy a Képviselő-testület tagjai és a napirendhez tanácskozási joggal meghívottak, valamint a jegyző, ismertethesse az előterjesztéshez, illetőleg a napirendhez kapcsolódó véleményét, javaslatait. Az ülés vezetője ismételten csak akkor köteles szót adni, ha a hozzászólás a korábbiakhoz képest érdemben új véleményt vagy javaslatot tartalmaz.

(4) Vita során az ülés vezetője valamennyi félnek köteles biztosítani egyszeri alkalommal a viszontválasz lehetőségét.

(5) A képviselő a Képviselő-testület ülésén az önkormányzati rendelet tárgyának, a szabályozás céljának megjelölésével, illetőleg a szabályozás lényegi tartalmi elemeinek ismertetésével kezdeményezheti rendelet megalkotását. A kezdeményezés alapján a jegyző a rendelettervezetet előkészíti, vagy amennyiben azt állapítja meg, hogy a rendelet megalkotása Alaptörvénybe vagy más jogszabályba ütközik, e tényről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(6) A képviselő a Képviselő-testület ülésén kezdeményezheti határozat elfogadását. A kezdeményezés során ismertetni kell a határozat meghozatalának indokát, célját és a határozati javaslat pontos szövegét. A határozati javaslat szavazásra bocsátásáról az üléslevezető dönt.16. §. (1) A rendelettervezet jóváhagyásáról és a határozati javaslatról történő szavazást megelőzi a módosító javaslatról történő szavazás. Több módosító javaslatról az előterjesztés elhangzásának fordított időrendjében kell egyenként szavazni.

(2) Amennyiben egyik javaslat sem kapja meg a szükséges többségű igen szavazatot, az ülés vezetője újabb javaslatokat kérhet a Képviselő-testület tagjaitól, amelyekről az (1) bekezdésben leírt sorrendben kell szavazni.

(3) Ha nyilvánvaló, hogy az ülésen tárgyalt napirendi pontban nem születik döntés, a napirendi pontot az ülés vezetője a soron következő képviselő-testületi ülésre elnapolhatja.

(4) Névszerinti szavazást a képviselők egynegyede indítványozhat, az indítvány felől a képviselő-testület vita nélkül dönt. Névszerinti szavazás esetén a jegyző egyenként olvassa a települései képviselők nevét, akik a nevük felolvasásakor „igen”-nel vagy „nem”-mel szavaznak. Ügyrendi kérdésekben nem lehet névszerinti szavazást tartani.

(5) Személyes érintettség bejelentésének elmulasztása esetén a mulasztó települési képviselő tiszteletdíjának 10 %-a megvonásra kerül.

(6) A képviselő köteles részt venni a képviselő-testület ülésein. Ha a képviselő az évi rendes képviselő-testületi ülésekről 50 %-ban vagy azt meghaladóan hiányzott, a tárgyévet követő évben a tiszteletdíját 6 havi időtartamra meg kell vonni. E kötelezettségszegés ismételt elkövetése esetén a tiszteletdíj 12 havi időtartamra megvonható.17. §. Az ülés vezetője köteles az ülés rendjét fenntartani. Ennek érdekében jogosult

a) a rendzavarótól megvonni a szót;

b) a rendzavarót rendre utasítani;

c) ismételt rendreutasítást követően a rendzavarót – a Képviselő-testület tagja kivételével - az ülésteremből kiküldeni.18. §. (1) A lakossággal való együttműködés, kapcsolattartás formái különösen:

a) falugyűlés

b) közmeghallgatás

c) helyi népszavazás

(2) Az évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást a polgármester vezeti.

(3) A képviselő-testület a lakosság tájékoztatása, véleményének megismerése céljából falugyűlés elé terjesztheti a helyi közösség életében alapvető jelentőségű kérdéseket.A Képviselő-testület döntései


19. §. (1) A Képviselő-testület határozatának tervezetét a napirendi pont előadója készíti el és terjeszti elő.

(2) A Képviselő-testület határozata tartalmazza a döntést szó szerinti megfogalmazásban, a végrehajtásért felelős személy megnevezését és a végrehajtás határidejét.

(3) A határozatokat naptári évenként 1-el kezdődő folyamatos számozással, a döntéshozás idejének (év, hónap, nap) megjelölésével kell ellátni a következő módon: „határozat sorszáma/döntéshozatal éve (hónapja, napja) képviselő-testületi határozat”.20. §. (1) A rendeletalkotást megelőzően a Képviselő-testület lehetőséget biztosít a rendelettel közvetlenül érintett társadalmi csoportok szervezetei véleményének megismerésére.

(2) Az önkormányzati rendelet jogszabályszerkesztését a jegyző végzi.

(3) Az önkormányzati rendeletet az önkormányzat honlapján történő közzététellel kell kihirdetni.

(4) A rendelet megjelölése a következő: „Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének sorszám/kihirdetés éve (hónapja, napja) önkormányzati rendelete a(z) {…} (rendelet címe)”.21. §. (1) A zárt ülésen hozott határozatot a közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok tekintetében nyilvánosságra kell hozni.

(2) A Képviselő-testület átruházott hatásköreinek felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A polgármester – a Mötv.-ben meghatározott, át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörbe tartozó ügyek kivételével – a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan önkormányzati    ügyekben.

(4) Jogszabálysértő döntés, működés esetén a jegyzőnek jelzési kötelezettsége van.A Képviselő-testület bizottságai


22. §. (1) A Képviselő-testület tagjaiból állandó bizottságként háromfős Ügyrendi Bizottságot hoz létre.

(2) Az Ügyrendi Bizottság feladata

a) vagyonnyilatkozattal, összeférhetetlenséggel és méltatlansággal kapcsolatos ügyek vizsgálata és előterjesztése,

b) előterjesztés a polgármesteri illetmény emelésére vonatkozóan,

c) a képviselő-testület megbízásából külön feladat elvégzése, döntés előkészítése.23. §. A Képviselő-testület valamely konkrét feladat ellátása érdekében ideiglenes bizottságot hozhat létre. Az ideiglenes bizottság hatásköréről és összetételéről a bizottságot létrehozó határozatban kell dönteni.24. §. A bizottságok működésére a Képviselő-testület működésére vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni azzal, hogy ahol a rendelet polgármestert említ, ott a bizottság elnökét-; ahol a Képviselő-testület tagját említi, ott a bizottság tagját kell érteni.


III. Záró rendelkezések25. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 4/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2019. (XII.6.) önkormányzati rendelethez
Alsószölnök Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási

             tevékenysége      

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

045120 Út, autópálya építése

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

082044 Könyvtári szolgáltatások

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás2. melléklet a 6/2019. (XII.6.) önkormányzati rendelethez
Polgármester ügyfélfogadási rendje
Alsószölnök Község Önkormányzata önkormányzati helyiségében (9983 Alsószölnök, Fő út 19.)Hétfő:             9.00 órától 11.00 óráig

Szerda:          9.00 órától 11.00 óráig3. melléklet a 6/2019. (XII.6.) önkormányzati rendelethez


A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MUNKARENDJE,

ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE1.   MUNKAREND:

Hétfő-csütörtök: 7.30 h – 16.00 h

Péntek: 7.30 h – 13.30 h

Ebédidő: 12.30 h – 13.00 h


2.   ÜGYFÉLFOGADÁS AZ ALSÓSZÖLNÖKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN:

Hétfő:       08.00 h – 12.00 h

          13.00 h – 16.00 h

Kedd:       13.00 h – 16.00 h

Szerda:    08.00 h – 12.00 h

         13.00 h – 16.00 h

Csütörtök:             -

Péntek:    08.00 h – 12.00 hÜGYFÉLFOGADÁS A NEM HIVATALI SZÉKHELY TELEPÜLÉSEKEN


1.   Felsőszölnök:

Felsőszölnök Község Önkormányzata önkormányzati helyiségében (9985 Felsőszölnök, Templom út 10.):

Péntek: 10.00 h – 11.00 h


2.   Szakonyfalu

Szakonyfalu Község Önkormányzata önkormányzati helyiségében (9983 Szakonyfalu, Fő út 120.):

Szerda: 10.00 h – 11.00 h


3.   Kétvölgy:

Kétvölgy Községi Önkormányzat önkormányzati helyiségében (9982 Kétvölgy, Fő út 28.):

Minden hónap első péntekén: 8.45 h –9.45 h


4.   Orfalu:

Kétvölgy Községi Önkormányzat önkormányzati helyiségében (9982 Kétvölgy, Fő út 28.):

Minden hónap első péntekén: 8.45 h –9.45 h4. melléklet a 6/2019. (XII.6.) önkormányzati rendelethezPolgármesterre átruházott hatáskörök
 1. A lakosság, a civil szervezetek tájékoztatása, fontosabb döntések előkészítése esetén a szervezetek bevonását szolgáló fórumok meghatározása.


 1. Elővásárlási jog gyakorlása.


 1. Közfoglalkoztatásra vonatkozó szerződések megkötése, közfoglalkoztatottakkal és az önkormányzat által foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása.


 1. Dönt a jogszabály által az önkormányzat feladat- és hatáskörébe utalt közbiztonsággal összefüggő feladatokban.


 1. Gondoskodik a közterületek rendszeres tisztántartásáról, zöld területek fenntartásáról az erre a célra adott megbízás útján.


 1. Önkormányzat döntéseinek előkészítéséhez, a képviselő-testület munkájának segítése céljából dönt szakértő igénybevételéről.


 1. A képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett dönt a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan ügyekben.


 1. Véleményezi a menetrend szerint közlekedő tömegközlekedési eszközök menetrend változásait.


 1. Képviselő-testületi rendelet vagy határozat figyelembevételével dönt az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok, ingóságok bérbeadásáról.


 1. Tulajdonosi, kezelői hozzájárulások megadása.


 1. Közterület használatának engedélyezése.
A polgármesterre önkormányzati rendelet útján

átruházott hatáskörök jegyzékeAlsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1998. (IV.15.) sz. rendelete

a község címerének és zászlajának alapításáról valamint használatának rendjéről

     4.§. (1) Kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetén a címer használatáért gyártási, és forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a jegyző javaslatára a polgármester állapítja meg.

 • 5.§. Indokolt esetben – különösen, ha a felhasználás a kérelemtől és a kiadott engedélytől eltérően történik – a polgármester az engedélyt visszavonathatja.Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/1999. (XI.24.) sz. rendelete

a falugondnoki szolgálatról

 • 4. §. (1) A falugondnoki szolgálat létrehozását nyilvántartás és ellátási szerződés megkötése céljából a polgármester bejelenti a Szociális és Családügyi Minisztérium részére.
 • 7. §. Az önkormányzat a falugondnokot közalkalmazottként állományba veszi és a polgármester ellátja a működéshez szükséges útmutatásokkal.
 • 9. § (6) Napi és heti munkájáról Naplót vezet, amelyet a polgármester aláírásával igazol, s évente egy alkalommal beszámol a képviselő-testületnek a tárgyévben végzett munkájáról.
 • 10. § (5) Az elrendelhető túlmunka két egymást követő napon összesen 4 óra lehet, egyébként a túlmunka felső határa évenként a 144 órát nem haladhatja meg. A túlmunkáért járó térítés szabadnap formájában adható ki, amelyet a polgármester igazol.
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2009. (IX.01.) sz. rendelete

a gyermekek védelméről

 • 4. § (5) A beiskolázási segélyre való jogosultságról – e rendelet 1. melléklete szerint – a polgármester dönt.
 • Dönt a 3.§. (5) bek. szerinti rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról. (1. melléklet)
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (III.31.) sz. rendelete

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

 • 6. § (2) A nemzetközi kapcsolatokat megállapodás alapján a képviselő-testület vagy nevében a polgármester ápolja.
 • 11. § (2) A Képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyvet a polgármester, a jegyző és 1 fő jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá.
 • 11. § (3) A Képviselő-testület rendes ülésének időpontjáról a polgármester az ülés összehívását megelőzően egyeztet a Képviselő-testület tagjaival.
 • 13. §. (1) A képviselő-testületi ülés meghívójában szereplő napirendi javaslatot a polgármester állítja össze, a napirendi pont előadójának megjelölésével.
 • 14. §. A napirend elfogadását követően, a polgármester beszámol a lejárt határidejű és átruházott hatáskörben hozott határozatokról.
 • 18. § (2) Az évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást a polgármester vezeti.
 • 21. § (3) A polgármester – a Mötv.-ben meghatározott, át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörbe tartozó ügyek kivételével – a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan önkormányzati ügyekben.
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (V.25.) sz. rendelete

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól

 • 30. § (3) A haszonbérleti szerződést az önkormányzat nevében a polgármester köti.Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.06.) sz. rendelete

a közterület filmforgatás célú hasznosításáról

 • 2. § (1) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mktv-ben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete a települési képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól és költségtérítéséről

 • 8. § A képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi, utalványozza a bemutatott számlák és a 7. §-ban foglalt feltételek fennállásának ellenőrzését követően.
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályairól

 • 2. § (1) Az Szt. által a képviselő-testület feladat- és hatáskörbe utalt szociális ügyekben - átruházott hatáskörben - a polgármester jogosult eljárni, kivéve a (2) bekezdésben szabályozottakat.
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról

 • 4. § (5) Közterületen építési, bontási anyagot a polgármester által kiadott közterület-használati engedélyben meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon és időtartamig szabad tárolni. Magánterületen engedély nem szükséges, de csak olyan anyagot szabad tárolni, amely közegészségügyi szempontból veszélytelen.
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (X.10.) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

 • 8. § (2) Az (1) bekezdés szerint beérkezett vélemények tisztázása érdekében a polgármester a véleményező partnerrel meghívásos egyeztető tárgyalás keretében további egyeztetést kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.
 • 10. § A polgármester gondoskodik az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településrendezési eszköz elfogadást követő 15 napon belüli közzétételéről, a www.alsoszolnok.hu honlapon.
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

 • 7. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
 • 7. § (2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
 • 10. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (2) - (3) bekezdése alapján a költségvetés végrehajtása során a) az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át azzal, hogy az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében az előirányzatok módosítása vagy átcsoportosítása körében tett intézkedések alapján összeállított rendelet-módosítást terjessze a képviselő-testület elé.
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (V.2.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről

 • 5.§ (1) A helyi védettség alá helyezést, illetve annak megszüntetését bárki (természetes és jogi személy egyaránt) írásban kezdeményezheti a település polgármesterénél. A kezdeményezés joga a polgármestert is megilleti.
 • 14.§ (1) A rendeletben foglalt településkép-védelmi követelmények teljesülése érdekében a polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le (2)A polgármester az építészeti szakmai szempontok érvényesülése érdekében a bejelentési eljárásba a település önkormányzati főépítészét bevonhatja.
 • 18.§ (1) A polgármester a rendeletben meghatározott településképi követelmények teljesítése érdekében az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szabályai alapján – hivatalból vagy kérelemre – kötelezési eljárást folytat le és szükség esetén kötelezést bocsát ki.
 • 18. § (2) Ha az ingatlan tulajdonosa, az információ- vagy reklámhordozó felület elhelyezője a településképi rendeletben foglalt településképi követelményeket megsértette, az önkormányzat polgármestere felhívja az ingatlan tulajdonosának, illetve az információ- vagy reklámhordozó felület elhelyezőjének figyelmét a jogszabálysértésre, és végzésben megfelelő határidőt biztosít a jogszabálysértés megszüntetésére,
 • 18. § (3) A felhívást követően az önkormányzat polgármestere önkormányzati hatósági döntéssel - a településképi követelmények teljesülése érdekében - az ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezi
 • 19.§ (1) A polgármester a rendelet 18.§ (3) szerinti hatósági döntéshez az ingatlantulajdonossal szemben közigazgatási bírságnak minősülő településkép-védelmi bírság kiszabását rendeli el.1. függelékA Képviselő-testület tagjai


Monek Zsolt polgármester


Borbély Tibor alpolgármester


Ropos-Csató Melinda képviselő


Labricz József képviselő


Racker Zsolt Dezső képviselő2. függelékA Képviselő-testület Ügyrendi Bizottságának tagjai
Ropos-Csató Melinda            elnök


Racker Zsolt Dezső                tag


Labricz József                        tag