Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 30 18:00

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.05.30.

Alsószölnök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, a 11 § (1) bekezdése vonatkozásában a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 76. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a 11. § (1) bekezdése vonatkozásában a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. XC. törvény 61. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Alsószölnök Község Polgármestere a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Alsószölnök Községi Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat) valamint annak költségvetési szervére, az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatalra.

2. A költségvetés bevételei, kiadásai, a költségvetés egyenlege és finanszírozási rendje

2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét

a) 204.634.614 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) működési bevételek összege: 97.646.088 Ft,

ab) felhalmozási bevételek összege: 51.195.308 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 55.793.218 Ft.

b) 204.634.614 Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül

ba) működési kiadások összege: 110.402.353 Ft,

bb) felhalmozási kiadások összege: 91.635.050 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 2.597.211 Ft.

(2)2 A költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 53.196.007 forint hiány, melyből

a) működési cél szerint 12.756.265 forint hiány,

b) felhalmozási cél szerint 40.439.742 forint hiány.

(3)3 Az önkormányzat (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással az alábbiak szerint történik: az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 53.196.007 forint, ebből:

a) működési célú 12.756.265 Ft,

b) felhalmozási célú 40.439.742 Ft.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerve költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban - a 2021. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásokat a Rendelet 2. melléklete mutatja be.

(6) Az önkormányzat a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a Rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat és költségvetési szerve beruházási, felújítási kiadási előirányzatait a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése előirányzatát államháztartáson belülre és kívülre bontás szerint, működési és felhalmozási kiadás szerinti bontásban a Rendelet 6. melléklete szerint mutatja be.

3. § Az önkormányzat összesített költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalék összege 0 Ft.

4. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.

3. Költségvetési létszámkeret

5. § Az önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát a Rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.

4. Adósságot keletkeztető ügylet

6. § (1) A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

(2) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

8. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

(3) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat által irányított költségvetési szerv tekintetében a jegyző gyakorolja. Amennyiben év közben a költségvetési szerv költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik a jegyző joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.

9. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

(3) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét az önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében a jegyző gyakorolja. A jegyző az irányítószervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. A költségvetési maradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

10. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2)-(3) bekezdése alapján a költségvetés végrehajtása során

a) az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át azzal, hogy az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében az előirányzatok módosítása vagy átcsoportosítása körében tett intézkedések alapján összeállított rendeletmódosítást terjessze a képviselő-testület elé.

b) az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskörét a költségvetési szervet vezető jegyzőre ruházza át azzal,

hogy az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében az előirányzatok módosítása vagy átcsoportosítása körében tett intézkedések alapján összeállított rendelet-módosítást terjesszék a képviselő-testület elé.

11. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2021.01.01-jétől 52.500 Ft összegben állapítja meg.

(2) a képviselő-testület az illetménykiegészítés mértékét az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő részére az alapilletmény 20 %-ában,

b) középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő részére az alapilletmény 20 %-ában határozza meg.

(3) Közszolgálati jogviszony esetén a szlovén nyelv tekintetében az idegennyelv-tudási pótlék alanyi jogon jár, amelynek mértéke megegyezik a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott alanyi jogú nyelvpótlékra jogosító nyelvek vonatkozásában meghatározott mértékkel.

(4) a képviselő-testület a köztisztviselők cafetéria juttatás éves összegét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése alapján az illetményalap ötszörösében állapítja meg.

12. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

13. § E Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

7. melléklet a 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése
Ft-ban

A

B

1

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2

Bevételi

Kiadási

3

-

0

0

10. melléklet a 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának 2021. évi tervezett bevételei és kiadásai
Ft-ban

A

B

1

A környezetvédelmi alap tervezett bevételei

2

A környezetvédelmi alap tervezett bevételi
jogcímek

Jogcím szerinti összeg

3

-

0

4

Bevételek összesen

0

5

A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai

6

A környezetvédelmi alap tervezett kiadások
jogcímek

Jogcím szerinti összeg

7

-

0

8

Kiadások összesen

0

1

A 2. § (1) bekezdése az Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése az Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdése az Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése az Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (3) bekezdése az Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdése az Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. melléklet az Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. melléklet az Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. melléklet az Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. melléklet az Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. melléklet az Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 6. melléklet az Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 8. melléklet az Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 9. melléklet az Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.