Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 7/2021. (VIII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 01

Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 7/2021. (VIII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Hosszúpereszteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ban, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92. § (2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésben, 29. § (1)-(2) bekezdésben, 131. § (1) bekezdésben, 148. § (5) bekezdésben, 151. § (2f) bekezdésben és a 151. § (4a) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdés 8. és 8a pontjában szabályozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 7/2021. (VII. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet
A nevelési, oktatási intézményekben alkalmazandó a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól

Ellátottak:

Ft/fő/nap

Óvodás gyermekek egész nap

799 Ft

Iskolás gyermekek

960 Ft

- ebből: - tízórai

233 Ft

— ebéd

493 Ft

- uzsonna

233 Ft