Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 05. 01- 2014. 05. 01

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésről szóló

1/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet

módosításárólSorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:1. §    Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetés

  1. költségvetési bevételei előirányzatát 61.745 ezer Ft-ban,
  2. költségvetési kiadásai előirányzatát 61.745 ezer Ft-ban,
  3. a költségvetési hiányát 0 ezer Ft-ban,
  4. a költségvetési többletét 0 ezer Ft-ban,
  5. a bevételek és kiadások főösszegét 61.745 ezer Ft-ban

állapítja meg.”


3.§      A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


4. §     A Kr. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


5.§      (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Erős Zoltán

polgármester

Horváth Zoltánné

jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet 2014. április 30. napján kihirdetésre került.

                                                                                                                                                                                                                Horváth Zoltánné

                                                                                 jegyző