Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 05. 01

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetés végrehajtásárólSorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:


1. §    Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló alapján elfogadott zárszámadásként az önkormányzat 2013. évi

  1. bevételének teljesített főösszegét 62119 ezer forintban,
  2. kiadásának teljesített főösszegét 60992 ezer forintban állapítja meg,
  3. teljesített költségvetési bevételek összesen 62119 ezer forint,
  4. finanszírozási jellegű bevételek teljesítése 0 ezer forint,
  5. finanszírozási hiány 0 ezer forint,
  6. kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 2292 ezer forint.
  7. teljesített költségvetési kiadások összesen 60992 ezer forint,
  8. finanszírozási jellegű kiadások teljesítése 0 ezer forint,
  9.     kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás -683 ezer forint.


2.§   (1) Az 1.§ szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. melléklet tartalmazza.

(2)     Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásának teljesítését kiadási jogcímenként a 2. melléklet tartalmazza.

(3)     Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak feladatonként és felújítási kiadásainak célonkénti teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

(4)     Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

(5)     Az önkormányzat pénzmaradványának levezetését – -686 ezer forint módosított  pénzmaradvánnyal - az 5. melléklet tartalmazza.

(6)     A képviselő-testület az önkormányzat és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján fogadja el.

(7)     Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2013. évben bekövetkezett változásokat a 7. melléklet részletezi.

(8)     A képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 8. mellékletekben részletezettek szerint fogadja el.

(9)     A közvetett (kedvezmények) és a közvetlen (átadott pénzeszköz) támogatásokat tartalmazó kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

(10)   A többéves kihatású döntések, kötelezettségvállalások bemutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(11)   A pénzeszközök változásának levezetését a 11. melléklet tartalmazza.

(12)   Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

(13)   Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határát a 13. melléklet tartalmazza.

(14)   Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek teljesítésének bemutatását a 14. melléklet tartalmazza.

(15)   Az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 15. melléklet tartalmazza.

(16)   Az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

(17)   Az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített eredmény kimutatását a 17. melléklet tartalmazza.

(18)   Az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét a 18. melléklet tartalmazza.


3.§                   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Erős Zoltán

polgármester

     Horváth Zoltánné

       jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet 2014. április 30. napján kihirdetésre került.
Horváth Zoltánné

  jegyző