Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2018. (IX.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 09. 27- 2018. 09. 27


Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében

meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:1. §    Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetés

 1. költségvetési bevételei előirányzatát 293.282.380,- Ft-ban,

  aa) működési bevételi előirányzatát 81.612.176 Ft-ban,

  ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 148.972.392 Ft-ban,

 2. költségvetési kiadásai előirányzatát 293.282.380,- Ft-ban,

  ba) működési kiadási előirányzatát 86.573.129,- Ft-ban,

  bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 203.369.746,- Ft-ban,

 3. a bevételek és kiadások főösszegét 293.282.380,- Ft-ban

  ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét -4.960.953,- Ft-ban,

  cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét -54.397.354,- Ft-ban,

állapítja meg.”


2. §     A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. §     A Kr. 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. §     A Kr. 9. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5. §     A Kr. 11. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép

6.§      Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Erős Zoltán

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. szeptember 26. napján kihirdetésre került.

                       

                                                                           

                                                                               Dr. Varga Krisztina

                                                                                 jegyző