Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete

a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

Hatályos: 2020. 07. 01

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott

köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról,

valamint szociális és kegyeleti támogatásokrólSorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237.§-ában és

a 3.§ tekintetében a 226.§ (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:1.§        A rendelet hatálya kiterjed a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre és közszolgálati ügykezelőkre (a továbbiakban: köztisztviselő).


2.§    A köztisztviselő részére az önkormányzat a következő szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat biztosíthatja:

a) illetményelőleg,

b) képzési, továbbképzési támogatás,

c)lakhatási, lakásépítési, lakásvásárlási támogatásként kamatmentes kölcsön,

d) szociális ellátásként a kegyeleti támogatást.


3.§ (1)   A Hivatal köztisztviselői évente a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 143.§ (2) bekezdés szerinti bankszámla-hozzájárulásra jogosultak, melynek mértéke nettó 12.000 Ft.

      (2) Az (1) bekezdésben meghatározott hozzájárulást átutalással minden év június 30. napjáig kell teljesíteni.


4.§        Az e rendeletben foglalt juttatások és támogatások a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal mindenkori költségvetésében elfogadott keret terhére teljesíthetők.


5. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

 (2) Hatályát veszti a Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 9/2015. (VI. 18.) önkormányzati rendelete.
Erős Zoltán

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2020. június 30. napján.Dr. Varga Krisztina

jegyző

Mellékletek