Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2020. (IV.6.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 04. 07- 2020. 04. 07

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2020. (IV. 6.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló

1/2020. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításárólSorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésben biztosított jogkörében

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva,

a Képviselő-testület többségi egyetértő véleményének ismeretében

Sorkifalud Község Polgármestere

a következőket rendeli el:1.§     Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételei előirányzatát 137.150.262 Ft-ban,

aa) működési bevételi előirányzatát 135.798.715 Ft-ban,

ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 1.351.547 Ft-ban,

b) költségvetési kiadásai előirányzatát 303.716.692 Ft-ban,

ba) működési kiadási előirányzatát 141.518.432 Ft-ban,

bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 162.198.260 Ft-ban,

c) a bevételek és kiadások főösszegét 306.065.429 Ft-ban

ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét 49.273.200 Ft-ban,

cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások -160.846.713 Ft-ban,

állapítja meg.


2.§      Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3.§     Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4.§     Az Ör. 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5.§     Az Ör. 12. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

6.§     Az Ör. 15. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

7.§     E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


    


Erős Zoltán

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. április 6. napján 12,00 órakor kihirdetésre került.

                                                                                                 


                                                                                Dr. Varga Krisztina

                                                                                 jegyző