Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Hatályos: 2021. 10. 14- 2023. 10. 08

Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről1

2021.10.14.

Cák község területén lévő közterületek alapvetően a közösség céljait szolgálják, s e célok elérésére azonos feltételek szerint bárki által használhatók. A közterületek használatát és rendjét magasabb szintű jogszabály nem szabályozza, az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében, a 9. § (3) bekezdésében, a 16. § (1) bekezdésében, valamint 23. § (2) bekezdé-sében foglaltakra tekintettel, továbbá az 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a 218/1999.(XII.28.) Korm. rendelet 12. §-ára – a képvi-selő-testület az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Cák Önkormányzat illetékességi területén található valamennyi közterületre kiterjed az országos közutak kivételével.

(2) A rendelet alkalmazása szempontjából közterület az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi szám-mutatójában közterületként nyilvántartott bel- és külterületi földrészlet.

(3)2 A rendelet hatálya nem terjed ki az útügyi igazgatásról szóló 26/2021.(VI.28.) ITM rendeletben foglalt tevékenységekre, díjfizetési kötelezettségekre és az azokkal kapcsolatos hatósági eljárásokra.

A közterület használata és a közterület-használati engedély

2. § (1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra – a jogszabályok keretei között – bárki szabadon használhatja.

(2) A közterület rendeltetésszerű használata mások hasonló célú jogait nem csorbíthatja.

(3) Rendeltetésétől eltérő célú a közterület használata, ha a használat a közterület vagy annak meghatározott része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét az e rendeletben megfogal-mazott módon akadályozza.

(4) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) közterület-használati engedélyt, továbbá használati díj fizetése szükséges a jogszabályokban meghatározott kivételekkel.

3. § (1) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni.

a) közterületbe nyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető, ernyőszerkezet, átfeszítő kötél, cég- és címtábla elhelyezéséhez,

b) hirdetőberendezés és reklámhordozó elhelyezéséhez, ideértve a választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezés elhelyezését is, továbbá a közterületre jogszerűen – hozzájárulás alapján – kihelyezett bármilyen építményre, vagy tárgyra, különösen pavilonra, nyílt szerkezetű elárusító pultra, vagy építési, illetve egyéb célt szolgáló állványzatra felszerelt reklám elhelyezéséhez,

c) árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáló fülke, pavilon, üzlet létesítéséhez,d) a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, fülke és várakozóhelyiség, üzemanyagtöltő állomás és iparvágány létesítéséhez,

e) a közút területén kívül gépjármű várakozóhelyek létesítéséhez,

f) szobor, emlékmű, díszkút, medence és köztárgyak (pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák) elhelyezéséhez,

g) távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, levélszekrény, totó-lottó, valamint egyéb engedélyezett szerencsejáték célját szolgáló láda elhelyezéséhez, továbbá az utcai árusító automaták felállításához,

h) építési munkával kapcsolatos ideiglenes létesítmények (pl.: építési állványzat, munkaterület körülhatárolása, stb.), valamint építmények és törmelékek nem közúton történő elhelyezéséhez, tárolásához,

i) alkalmi és mozgó árusítás, valamint szolgáltató tevékenység végzéséhez,

j) film-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez akkor, ha az a közterület rendeltetésszerű használatát 30 percnél hosszabb ideig akadályozza,

k) kiállítás, vásár, sport- és kulturális rendezvények, valamint mutatványos tevékenység folytatásához, valamint az ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolók létesítéséhez,

l) a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező üzemképtelen (1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet 5. § (1) bekezdés), illetve a közlekedésben részt nem vevő, reklámhordozó céllal elhelyezett járművek tárolásához,

m) a közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosításához (pl.: vendéglátó-ipari terasz, előkert),

n) lakossági jellegű őrzött parkoló létesítéséhez.

(2) Közművek építményeit, vonalas létesítményeit, berendezéseit létesíteni, áthelyezni, üzemeltetni, fenntartani csak előzetes bejelentés alapján és a külön jogszabályokban rögzített kártalanítás megfizetésével lehet.

(3) Nem kell közterület-használati engedély:

a) a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos 72 órai időtartamot meg nem haladó közterület igénybevételhez,

b) a távközlő hálózatok, valamint közműves berendezések, illetve létesítmények hibaelhárítása érdekében a 72 órai időtartamot meg nem haladó munkák elvégzéséhez,

c) az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

d)3 az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó munkálatok elvégzéséhez,

e)4 zöldség-gyümölcs- és virágárusításhoz saját lakóingatlan előtti közterületen, feltéve, hogy egy–egy személy egy m2-nél nem használ nagyobb területet, a gyalogos- és járműforgalmat nem akadályozza, a közegészségügyi és köztisztasági szabályokat, előírásokat megtartja.

(4)5 A (3) bekezdésben felsorolt közterület-használati engedély nélkül végezhető közterület igénybevételt a polgármesternél – lehetőleg az igénybevétel megkezdése előtt 1 nappal, legkésőbb azonban a használat megkezdésekor – be kell jelenteni.

4. § (1) Nem adható közterület-használati engedély:

a) tömegközlekedési járművek megállóiba, kivéve, ha a közterület igénybevétele az utasforgalom céljait, illetve az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja,

b) olyan közterületre, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná,

c) közutak, hidak területére, kivéve a mozgó hírlapárusítást és a filmforgatást,

d) zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott lévő növényállomány rongálásának, pusztításának, csonkításának, károsításának elkerülését, megelőzését nem biztosítja, kivéve a területükön húzódó közművek javításához, létesítéséhez nélkülözhetetlen munkálatokat,

e) a közút és a járda felületének reklám – ideértve a politikai reklámot is – céljára történő használatához,

f) közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához,

g) árusító, kereskedelmi és szolgáltató célokat szolgáló 3 m2 alapterületet meghaladó zárt szerkezetű pavilonok létesítéséhez,

h) árusító, kereskedelmi és szolgáltató célokat szolgáló 1 m2 alapterületet meghaladó nyílt szerkezetű pultok és állványok létesítéséhez,

i) olyan tevékenység gyakorlására, amely a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné,

j) olyan létesítmények és berendezések létesítésére, amelyek működtetéséhez a szükséges energia- és vízellátás, csatorna vagy a szabványoknak megfelelő zárt rendszerű szennyvízelvezetés és hulladéktárolás nem biztosítható, vagy a felhasználás mértéke nem állapítható meg,

k) jármű iparszerű javítására,

l) azoknak a személyeknek, akikhez az önkormányzattal szemben – az önkormányzat által megállapított és lejárt – tartozása áll fenn.

(2) Megtagadható a közterület-használati engedély kiadása, ha a kért közterület-használat:

a) a lakosság nyugalmának túlzott mértékű zavarásával járna,

b) veszélyeztetné a közrendet, a közbiztonságot,

c) a közterület rendeltetésszerű használatának indokolatlan mértékű zavarásával járna,

d) sértené a községképet,

e) gátolná a települési esztétikai követelmények érvényesülését,

f) a természeti és az épített környezet túlzott megterhelésével járna,

g) veszélyeztetné a közegészségügyi előírások érvényesülését,

h) indokolatlanul korlátozná a település közlekedését,

i) a kereskedelempolitikai és turisztikai érdekek indokolatlan mértékű sérelmével járna.

A közterület-használati díj

5. § (1) A közterület-használatért a közterület-használati engedély jogosultja közterület-használati díjat köteles fizetni.

(2) A díjat a jogosult a közterület tényleges használatára, illetve a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül a közterület-használati hozzájárulásban rögzített időtartamra és módon köteles megfizetni.

(3) A közterület-használati díjakat a közterületen folytatni kívánt tevékenység jellege figye-lembevételével jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A mellékletben szereplő díja-kat általános forgalmi adó nélkül kell érteni.

(4) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény négyzetméterekben számított alapterületét vagy területét, továbbá a hozzá tartozó – az alapterületen túlnyúló – szerkezet (ponyva, tető, stb.) területét együttesen kell figyelembe venni.

(5) Hirdetőtábla és hirdetőberendezés esetén annak hirdetőfelületét kell számításba venni.

(6) A számítás szempontjából minden töredék négyzetméter egész négyzetméternek számít.

(7) A kézből történő utcai árusítással elfoglalt közterület a fizetendő díj szempontjából egységesen 1 m2-nek tekintendő.

(8) A közterület-használati díjak évi, havi, napi vagy idénydíjak.

6. § (1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:

a) a közforgalmú közlekedési szolgáltatás ellátása céljából létesített megállóhelyekért,

b) a közterületi rendezvényeken egészségügyi és köztisztasági célokat szolgáló létesítményekért és tárgyakért,

c) a szobrok, emlékművek, díszkutak, szökőkutak, vízmedencék és más köztárgyak elhelyezéséért,

d) a fegyveres- és a rendészeti szervek, a mentők, a tűzoltóság és a vízügyi szolgálat közterületi létesítményeiért,

e) azokért a létesítményekért, tárgyakért és eszközökért, amelyek közvetlen életveszély vagy balesetveszély elhárítását szolgálják a közterületen.

(2) A közterület-használati díj mértéke korlátlanul csökkenthető:

a) az önkormányzat érdekében végzett építési, felújítási munkálatok,

b) humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység,

c) az önkormányzat saját szervezetei (pl.: intézményei) által szervezett rendezvények esetében.

A közterület-használati engedélyezési eljárás

7. § (1) A közterület-használati engedély tárgyában – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a polgármester dönt.

(2) A képviselő-testület dönt az egy évet meghaladó időtartamú közterület-használati engedély tárgyában.

(3)6 A közterület-használati engedély iránti kérelmet az e rendelet 9. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kell benyújtani a rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatványon.

(4) Közterület-használati engedély csak ideiglenes jelleggel – meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig – adható.

(5) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre – állvány-, építőanyag, törmelék, nem közúton történő elhelyezésére – közterület-használati engedély, legfeljebb az építési munka végzésének tartamára adható.

(6) A közterület-használati engedély nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb – hatósági, illetve szakhatósági – engedélyek, illetve hozzájárulások beszerzését.

(7) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Építési engedélyhez kötött építmény esetében az építtetőnek, az építési munkálatokkal össze-függő ideiglenes közterület-használat esetében pedig az építtetőnek vagy kivitelezőnek kell a közterület-használati engedélyt beszereznie.

(8) Települési szilárd hulladék képződésével járó közterület-használathoz közterület-haszná-lati engedély akkor adható, ha a kérelmező igazolja, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást – ennek teljesítésére jogosult szolgáltató útján igénybe veszi.

8. § (1) A közterület-használati engedélyezési eljárásban – az (5) szakaszban foglaltakon túl – figyelembe kell venni a település rendezésére irányuló terveket és szabályzatokat, s érvényesí-teni kell a jogszabályok előírásait is.

(2) A kérelem elbírálása során elsőbbséget kell biztosítani az építmények építésével, javításá-val és karbantartásával kapcsolatos közterület-használatnak.

(3) A reklám, illetve a hirdetés céljából engedélyezett közterület-használat nem akadályozhat-ja az állami és önkormányzati ünnepekkel, megemlékezésekkel és az állami és önkormányza-ti rendezvényekkel kapcsolatos lobogózási kötelezettségek teljesítését.

9. § (1) A közterület-használati engedélynek tartalmaznia kell különösen:

a) a jogosult nevét és lakóhelyének, illetve székhelyének, telephelyének címét,

b) a közterület-használat célját és időtartamát, illetve azt a feltételt, amelynek bekövetkeztéig a hozzájárulás érvényes.

c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos meghatározását,

d) utalást arra, hogy az engedély csak a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes,

e) az engedély érvényének megszűnése vagy annak visszavonása esetére az eredeti állapot – kártalanítási igény nélküli – helyreállításának kötelezettségét,

f) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének módját,

g) a jogosult közterületet érintő tevékenységében részt vevő bejelentett családtagjainak, alkalmazottainak, illetve megbízottjának nevét és lakcímét,

h) a közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági előírásokról és kikötésekről szóló tájékoztatást, a településképi követelményeket, a környezetvédelmi, valamint a munka- és balesetvédelmi előírásokra történő utalást,

i) a közterület-használattal járó járulékos költségek (energiadíj, vízdíj, stb.) viselésének és megfizetésének módját,

j) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztántartási kötelezettség előírását,

k) az esetleges szerzői jogdíj megfizetésére irányuló kötelezettség teljesítésére szóló felhívást.

(2) A közterület-használati engedélyt meg kell küldeni:

a) a kérelmezőnek,

b) az eljárásban érintett hatóságoknak, szakhatóságoknak,

c)7 a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének,

d) mindazoknak a felügyeleti, ellenőrző és rendészeti hatóságoknak, amelyek hatáskörét a közterület-használattal kapcsolatos tevékenység érinti.

(3) A közterület-használati engedély kiadásának megtagadását közölni kell:

a) a kérelmezővel és

b)8 a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjével.

10. § (1)9 E rendelet alkalmazása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései szerint kell eljárni.

(2) Ha a kérelmező (ügyfél) nem személyesen jár el, úgy a meghatalmazást teljes bizonyítóerejű magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni.

(3) Amennyiben a közterület-használati engedély megadása iránti eljárásban szakhatóság be-vonása szükséges, úgy a szakhatóságot a kérelmezőnek (ügyfélnek) kell megkeresnie, s a szakhatóságok állásfoglalását a kérelemhez csatolnia.

A közterület-használati engedély érvényének megszűnése

11. § (1) A közterület-használati engedély érvénye megszűnik:

a) az engedélyben meghatározott idő elteltével,

b) az engedélyben meghatározott feltétel bekövetkeztével,

c) a közterület használatát és rendjét érintő jogszabályok megváltozása miatti visszavonással,

d) az engedélyben vagy a közterület-használatra, illetve az ezzel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó jogszabályokban foglaltak megsértése miatti rendkívüli visszavonással.

(2) Megszűnik a közterület-használati engedély érvénye akkor is, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik vagy a jogosult a tevékenység folytatására való jogosultságát egyébként elveszti.

(3) Megszűnik a közterület-használati engedély érvénye a jogosult halálával vagy – jogi sze-mély vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetén – jogutód nélküli megszűné-sével.

(4) Megszűnik a közterület-használati engedély érvénye akkor is, ha a jogosult bejelenti a tulajdonos önkormányzatnak, hogy a közterület használatával felhagy.

(5) Az országgyűlési, önkormányzati és egyéb választással keletkező testületekbe történő választással, továbbá népszavazással összefüggésben a választási hirdető berendezések elhelye-zése céljából adott közterület-használati engedélyek érvénye a választások befejezését követő 15. nappal szűnik meg.

12. § (1) Ha a közterület-használati engedély érvényét veszti, a jogosult kártalanítási igény nélkül köteles a közterület eredeti állapotát – különösen annak tisztaságát – haladéktalanul helyreállítani.

(2)10 A polgármester az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítésére a közterület használat jellegétől függő, de legfeljebb 15 napos halasztást adhat a jogosult kérelmére.

(3) A közterület-használattal járó kötelezettségek – így különösen a közterület-használati díj megfizetése – szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította.

(4) Arra az időtartamra, amely a közterület-használati engedély érvényének lejáratától a közterület eredeti állapotának helyreállításáig eltelik, az egyébként irányadó díjtétel kétszere-sét kell megfizetni.

A közterület-használat ellenőrzése és a jogellenes

közterület-használat következményei

13. § (1)11 A polgármester és a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője jogosult ellenőrizni a közterület-használati engedélyben foglaltak betartását.

(2) A közterület-használati engedély eredeti példányát, illetve annak hiteles másolatát a tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani és az ellenőrzésre jogo-sult – (1) bekezdésben felsorolt – személyek felhívására felmutatni.

(3) A közterület-használati engedély alapján a közterületet a jogosult, valamint a 9. §. (1) bekezdés g) pontjában felsoroltak használhatják.

14. § (1)12 Aki közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon, illetve azt meghaladó mértékben használ, köteles a polgármester felhívására a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül kötelezhető a közterület eredeti állapotának helyreállítására. E kötelezettség elmulasztása esetén a polgármester az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget.

(2)13 A polgármester az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja, ha az az élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, illetve a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogo-sulatlan közterület-használó köteles viselni.

(3) Aki közterületet engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően használ, azzal szemben – a ténylegesen használt időtartamra és területre – a rendes közterület-használati díj tízszerese is megállapítható.

Közterületi szabálysértések

15. §14

Értelmező rendelkezések

16. § E rendelet alkalmazásában:

1) Fülke: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített, illetve azon álló, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas, 2 m2-t meg nem haladó alapterületű építmény.
2) Pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített, illetve azon álló, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas, 2 m2-t meghaladó alapterületű építmény.
3) Nyílt szerkezetű pult, illetve állvány: térelemekkel nem határolt, talajhoz nem rögzített, ideiglenes, kereskedelmi célokat szolgáló szerkezet.
4) Lakossági jellegű őrzött parkoló: ideiglenes jellegű parkoló, amely kizárólag az adott területen lakó népesség parkolási igényeit elégíti ki.

Hatálybaléptető és átmeneti rendelkezések

17. § (1) E rendelet 2008. október 15-én lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 6/2003.(VI.17.) számú rendelet 5. § (4), - (6) bekezdései, a 8. § (1) bekezdése hatályát veszti.

1. melléklet15

A közterület rendeltetéstől eltérő célra való használatának jogcíme,a használatért fizetendő díjak mértéke
A díjtételek megállapításánál a megkezdett négyzetmétert és a megkezdett napot, valamint hónapot kell figyelembe venni. A közterület-használat díja tárgyi adómentes.

A

B

1

A közterületbe 10 cm-nél nagyobb mértékben benyúló kirakatszekrény, üzleti védőtető, ernyőszerkezet;

200 Ft/m2/hó

2

Cégér, cégtábla elhelyezése (a közterületbe 10 cm-nél nagyobb benyúlás esetén);

200 Ft/m2/hó

3

Állandó jellegű árusító- vagy szolgáltató-fülke, építmény (pavilon);

200 Ft/m2/hó

4

Földhöz rögzített hirdetőtábla (hirdetési felület után);

200 Ft/m2/hó

5

Mozgatható hirdetőtábla (hirdetési felület után);

200 Ft/m2/hó

6

közterületbe 10 cm-nél jobban benyúló (kandeláberen is) hirdetőtábla (hirdetési felület után);

200 Ft/m2/hó

7

alkalmi rendezvény reklámozása hirdetőtábla után (hirdetési felület után);

200 Ft/m2/hó

8

molinó hirdetőtábla (hirdetési felület után);

200 Ft/m2/hó

9

Építési anyag, törmelék, egyéb anyag;

100 Ft/m2/nap

10

Állványozás;

100 Ft/m2/nap

11

Idényjellegű árusítás (kivéve a saját lakás előtti becsületkassza);

400 Ft/m2/hó

12

Alkalmi árusítás;

500 Ft/m2/nap

13

Vendéglátóipari előkert;

400 Ft/m2/hó

14

Üzlet előtti árubemutató vagy vásár;

400 Ft/m2/hó

15

Kiemelt rendezvény (A 3/2015.(IV.20.) önkormányzati rendelet 5. § . (2) bek. c) pontjában nevesített rendezvények.)Kiemelt rendezvény (A 3/2015.(IV.20.) önkormányzati rendelet 5. § . (2) bek. c) pontjában nevesített rendezvények.) esetén vendéglátás és egyéb élelmiszer, hideg-meleg ételek, alkoholmentes és szeszesitalok árusítása;

2.000 Ft/m2/nap

16

Kiemelt rendezvény (A 3/2015.(IV.20.) önkormányzati rendelet 5. § . (2) bek. c) pontjában nevesített rendezvények.) esetén a 15. sorba nem tartozó egyéb termék árusítása;

1.000 Ft/m2/nap

17

15.-16. sorba nem tartozó egyéb rendezvény esetén vendéglátás és egyéb élelmiszer, hideg-meleg ételek, alkoholmentes és szeszesitalok árusítása;

1.000 Ft/m2/nap

18

15-16. sorba nem tartozó egyéb rendezvény esetén 18. sorba nem tartozó egyéb termék árusítása.

500 Ft/m2/nap

2. melléklet16

KÉRELEM közterület rendeltetéstől eltérő célra való használatára
A kérelem benyújtására szolgáló nyomtatvány:
1

Az önkormányzati rendeletet a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 12. §-a hatályon kívül helyezte 2023. október 9. napjával.

2

Az 1. § (3) bekezdése a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (3) bekezdés d) pontja a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § (3) bekezdés e) pontját a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.

5

A 3. § (4) bekezdése a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 7. § (3) bekezdése a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

7

A 9. § (2) bekezdés c) pontja a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 9. § (3) bekezdés b) pontja a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 10. § (1) bekezdése a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

10

A 12. § (2) bekezdése a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

11

A 13. § (1) bekezdése a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

12

A 14. § (1) bekezdése a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

13

A 14. § (2) bekezdése a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

14

A 15. §-t a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 10. §-a hatályon kívül helyezte.

15

Az 1. melléklet a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 2. mellékletet a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdése iktatta be.