Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Hatályos: 2021. 10. 14

Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Cák község területén lévő közterületek alapvetően a közösség céljait szolgálják, s e célok elérésére azonos feltételek szerint bárki által használhatók. A közterületek használatát és rendjét magasabb szintű jogszabály nem szabályozza, az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében, a 9. § (3) bekezdésében, a 16. § (1) bekezdésében, valamint 23. § (2) bekezdé-sében foglaltakra tekintettel, továbbá az 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a 218/1999.(XII.28.) Korm. rendelet 12. §-ára – a képvi-selő-testület az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Cák Önkormányzat illetékességi területén található valamennyi közterületre kiterjed az országos közutak kivételével.

(2) A rendelet alkalmazása szempontjából közterület az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi szám-mutatójában közterületként nyilvántartott bel- és külterületi földrészlet.

(3)[1] A rendelet hatálya nem terjed ki az útügyi igazgatásról szóló 26/2021.(VI.28.) ITM rendeletben foglalt tevékenységekre, díjfizetési kötelezettségekre és az azokkal kapcsolatos hatósági eljárásokra.

A közterület használata és a közterület-használati engedély

2. § (1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra – a jogszabályok keretei között – bárki szabadon használhatja.

(2) A közterület rendeltetésszerű használata mások hasonló célú jogait nem csorbíthatja.

(3) Rendeltetésétől eltérő célú a közterület használata, ha a használat a közterület vagy annak meghatározott része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét az e rendeletben megfogal-mazott módon akadályozza.

(4) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) közterület-használati engedélyt, továbbá használati díj fizetése szükséges a jogszabályokban meghatározott kivételekkel.

3. § (1) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni.

 • a) közterületbe nyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető, ernyőszerkezet, átfeszítő kötél, cég- és címtábla elhelyezéséhez,
 • b) hirdetőberendezés és reklámhordozó elhelyezéséhez, ideértve a választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezés elhelyezését is, továbbá a közterületre jogszerűen – hozzájárulás alapján – kihelyezett bármilyen építményre, vagy tárgyra, különösen pavilonra, nyílt szerkezetű elárusító pultra, vagy építési, illetve egyéb célt szolgáló állványzatra felszerelt reklám elhelyezéséhez,
 • c) árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáló fülke, pavilon, üzlet létesítéséhez,d) a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, fülke és várakozóhelyiség, üzemanyagtöltő állomás és iparvágány létesítéséhez,
 • e) a közút területén kívül gépjármű várakozóhelyek létesítéséhez,
 • f) szobor, emlékmű, díszkút, medence és köztárgyak (pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák) elhelyezéséhez,
 • g) távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, levélszekrény, totó-lottó, valamint egyéb engedélyezett szerencsejáték célját szolgáló láda elhelyezéséhez, továbbá az utcai árusító automaták felállításához,
 • h) építési munkával kapcsolatos ideiglenes létesítmények (pl.: építési állványzat, munkaterület körülhatárolása, stb.), valamint építmények és törmelékek nem közúton történő elhelyezéséhez, tárolásához,
 • i) alkalmi és mozgó árusítás, valamint szolgáltató tevékenység végzéséhez,
 • j) film-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez akkor, ha az a közterület rendeltetésszerű használatát 30 percnél hosszabb ideig akadályozza,
 • k) kiállítás, vásár, sport- és kulturális rendezvények, valamint mutatványos tevékenység folytatásához, valamint az ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolók létesítéséhez,
 • l) a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező üzemképtelen (1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet 5. § (1) bekezdés), illetve a közlekedésben részt nem vevő, reklámhordozó céllal elhelyezett járművek tárolásához,
 • m) a közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosításához (pl.: vendéglátó-ipari terasz, előkert),
 • n) lakossági jellegű őrzött parkoló létesítéséhez.

(2) Közművek építményeit, vonalas létesítményeit, berendezéseit létesíteni, áthelyezni, üzemeltetni, fenntartani csak előzetes bejelentés alapján és a külön jogszabályokban rögzített kártalanítás megfizetésével lehet.

(3) Nem kell közterület-használati engedély:

 • a) a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos 72 órai időtartamot meg nem haladó közterület igénybevételhez,
 • b) a távközlő hálózatok, valamint közműves berendezések, illetve létesítmények hibaelhárítása érdekében a 72 órai időtartamot meg nem haladó munkák elvégzéséhez,
 • c) az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések elhelyezéséhez,
 • d)[2] az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó munkálatok elvégzéséhez,
 • e)[3] zöldség-gyümölcs- és virágárusításhoz saját lakóingatlan előtti közterületen, feltéve, hogy egy–egy személy egy m2-nél nem használ nagyobb területet, a gyalogos- és járműforgalmat nem akadályozza, a közegészségügyi és köztisztasági szabályokat, előírásokat megtartja.

(4)[4] A (3) bekezdésben felsorolt közterület-használati engedély nélkül végezhető közterület igénybevételt a polgármesternél – lehetőleg az igénybevétel megkezdése előtt 1 nappal, legkésőbb azonban a használat megkezdésekor – be kell jelenteni.

4. § (1) Nem adható közterület-használati engedély:

 • a) tömegközlekedési járművek megállóiba, kivéve, ha a közterület igénybevétele az utasforgalom céljait, illetve az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja,
 • b) olyan közterületre, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná,
 • c) közutak, hidak területére, kivéve a mozgó hírlapárusítást és a filmforgatást,
 • d) zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott lévő növényállomány rongálásának, pusztításának, csonkításának, károsításának elkerülését, megelőzését nem biztosítja, kivéve a területükön húzódó közművek javításához, létesítéséhez nélkülözhetetlen munkálatokat,
 • e) a közút és a járda felületének reklám – ideértve a politikai reklámot is – céljára történő használatához,
 • f) közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához,
 • g) árusító, kereskedelmi és szolgáltató célokat szolgáló 3 m2 alapterületet meghaladó zárt szerkezetű pavilonok létesítéséhez,
 • h) árusító, kereskedelmi és szolgáltató célokat szolgáló 1 m2 alapterületet meghaladó nyílt szerkezetű pultok és állványok létesítéséhez,
 • i) olyan tevékenység gyakorlására, amely a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné,
 • j) olyan létesítmények és berendezések létesítésére, amelyek működtetéséhez a szükséges energia- és vízellátás, csatorna vagy a szabványoknak megfelelő zárt rendszerű szennyvízelvezetés és hulladéktárolás nem biztosítható, vagy a felhasználás mértéke nem állapítható meg,
 • k) jármű iparszerű javítására,
 • l) azoknak a személyeknek, akikhez az önkormányzattal szemben – az önkormányzat által megállapított és lejárt – tartozása áll fenn.

(2) Megtagadható a közterület-használati engedély kiadása, ha a kért közterület-használat:

 • a) a lakosság nyugalmának túlzott mértékű zavarásával járna,
 • b) veszélyeztetné a közrendet, a közbiztonságot,
 • c) a közterület rendeltetésszerű használatának indokolatlan mértékű zavarásával járna,
 • d) sértené a községképet,
 • e) gátolná a települési esztétikai követelmények érvényesülését,
 • f) a természeti és az épített környezet túlzott megterhelésével járna,
 • g) veszélyeztetné a közegészségügyi előírások érvényesülését,
 • h) indokolatlanul korlátozná a település közlekedését,
 • i) a kereskedelempolitikai és turisztikai érdekek indokolatlan mértékű sérelmével járna.

A közterület-használati díj

5. § (1) A közterület-használatért a közterület-használati engedély jogosultja közterület-használati díjat köteles fizetni.

(2) A díjat a jogosult a közterület tényleges használatára, illetve a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül a közterület-használati hozzájárulásban rögzített időtartamra és módon köteles megfizetni.

(3) A közterület-használati díjakat a közterületen folytatni kívánt tevékenység jellege figye-lembevételével jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A mellékletben szereplő díja-kat általános forgalmi adó nélkül kell érteni.

(4) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény négyzetméterekben számított alapterületét vagy területét, továbbá a hozzá tartozó – az alapterületen túlnyúló – szerkezet (ponyva, tető, stb.) területét együttesen kell figyelembe venni.

(5) Hirdetőtábla és hirdetőberendezés esetén annak hirdetőfelületét kell számításba venni.

(6) A számítás szempontjából minden töredék négyzetméter egész négyzetméternek számít.

(7) A kézből történő utcai árusítással elfoglalt közterület a fizetendő díj szempontjából egységesen 1 m2-nek tekintendő.

(8) A közterület-használati díjak évi, havi, napi vagy idénydíjak.

6. § (1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:

 • a) a közforgalmú közlekedési szolgáltatás ellátása céljából létesített megállóhelyekért,
 • b) a közterületi rendezvényeken egészségügyi és köztisztasági célokat szolgáló létesítményekért és tárgyakért,
 • c) a szobrok, emlékművek, díszkutak, szökőkutak, vízmedencék és más köztárgyak elhelyezéséért,
 • d) a fegyveres- és a rendészeti szervek, a mentők, a tűzoltóság és a vízügyi szolgálat közterületi létesítményeiért,
 • e) azokért a létesítményekért, tárgyakért és eszközökért, amelyek közvetlen életveszély vagy balesetveszély elhárítását szolgálják a közterületen.

(2) A közterület-használati díj mértéke korlátlanul csökkenthető:

 • a) az önkormányzat érdekében végzett építési, felújítási munkálatok,
 • b) humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység,
 • c) az önkormányzat saját szervezetei (pl.: intézményei) által szervezett rendezvények esetében.

A közterület-használati engedélyezési eljárás

7. § (1) A közterület-használati engedély tárgyában – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a polgármester dönt.

(2) A képviselő-testület dönt az egy évet meghaladó időtartamú közterület-használati engedély tárgyában.

(3)[5] A közterület-használati engedély iránti kérelmet az e rendelet 9. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kell benyújtani a rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatványon.

(4) Közterület-használati engedély csak ideiglenes jelleggel – meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig – adható.

(5) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre – állvány-, építőanyag, törmelék, nem közúton történő elhelyezésére – közterület-használati engedély, legfeljebb az építési munka végzésének tartamára adható.

(6) A közterület-használati engedély nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb – hatósági, illetve szakhatósági – engedélyek, illetve hozzájárulások beszerzését.

(7) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Építési engedélyhez kötött építmény esetében az építtetőnek, az építési munkálatokkal össze-függő ideiglenes közterület-használat esetében pedig az építtetőnek vagy kivitelezőnek kell a közterület-használati engedélyt beszereznie.

(8) Települési szilárd hulladék képződésével járó közterület-használathoz közterület-haszná-lati engedély akkor adható, ha a kérelmező igazolja, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást – ennek teljesítésére jogosult szolgáltató útján igénybe veszi.

8. § (1) A közterület-használati engedélyezési eljárásban – az (5) szakaszban foglaltakon túl – figyelembe kell venni a település rendezésére irányuló terveket és szabályzatokat, s érvényesí-teni kell a jogszabályok előírásait is.

(2) A kérelem elbírálása során elsőbbséget kell biztosítani az építmények építésével, javításá-val és karbantartásával kapcsolatos közterület-használatnak.

(3) A reklám, illetve a hirdetés céljából engedélyezett közterület-használat nem akadályozhat-ja az állami és önkormányzati ünnepekkel, megemlékezésekkel és az állami és önkormányza-ti rendezvényekkel kapcsolatos lobogózási kötelezettségek teljesítését.

9. § (1) A közterület-használati engedélynek tartalmaznia kell különösen:

 • a) a jogosult nevét és lakóhelyének, illetve székhelyének, telephelyének címét,
 • b) a közterület-használat célját és időtartamát, illetve azt a feltételt, amelynek bekövetkeztéig a hozzájárulás érvényes.
 • c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos meghatározását,
 • d) utalást arra, hogy az engedély csak a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes,
 • e) az engedély érvényének megszűnése vagy annak visszavonása esetére az eredeti állapot – kártalanítási igény nélküli – helyreállításának kötelezettségét,
 • f) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének módját,
 • g) a jogosult közterületet érintő tevékenységében részt vevő bejelentett családtagjainak, alkalmazottainak, illetve megbízottjának nevét és lakcímét,
 • h) a közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági előírásokról és kikötésekről szóló tájékoztatást, a településképi követelményeket, a környezetvédelmi, valamint a munka- és balesetvédelmi előírásokra történő utalást,
 • i) a közterület-használattal járó járulékos költségek (energiadíj, vízdíj, stb.) viselésének és megfizetésének módját,
 • j) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztántartási kötelezettség előírását,
 • k) az esetleges szerzői jogdíj megfizetésére irányuló kötelezettség teljesítésére szóló felhívást.

(2) A közterület-használati engedélyt meg kell küldeni:

 • a) a kérelmezőnek,
 • b) az eljárásban érintett hatóságoknak, szakhatóságoknak,
 • c)[6] a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének,
 • d) mindazoknak a felügyeleti, ellenőrző és rendészeti hatóságoknak, amelyek hatáskörét a közterület-használattal kapcsolatos tevékenység érinti.

(3) A közterület-használati engedély kiadásának megtagadását közölni kell:

 • a) a kérelmezővel és
 • b)[7] a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjével.

10. § (1)[8] E rendelet alkalmazása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései szerint kell eljárni.

(2) Ha a kérelmező (ügyfél) nem személyesen jár el, úgy a meghatalmazást teljes bizonyítóerejű magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni.

(3) Amennyiben a közterület-használati engedély megadása iránti eljárásban szakhatóság be-vonása szükséges, úgy a szakhatóságot a kérelmezőnek (ügyfélnek) kell megkeresnie, s a szakhatóságok állásfoglalását a kérelemhez csatolnia.

A közterület-használati engedély érvényének megszűnése

11. § (1) A közterület-használati engedély érvénye megszűnik:

 • a) az engedélyben meghatározott idő elteltével,
 • b) az engedélyben meghatározott feltétel bekövetkeztével,
 • c) a közterület használatát és rendjét érintő jogszabályok megváltozása miatti visszavonással,
 • d) az engedélyben vagy a közterület-használatra, illetve az ezzel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó jogszabályokban foglaltak megsértése miatti rendkívüli visszavonással.

(2) Megszűnik a közterület-használati engedély érvénye akkor is, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik vagy a jogosult a tevékenység folytatására való jogosultságát egyébként elveszti.

(3) Megszűnik a közterület-használati engedély érvénye a jogosult halálával vagy – jogi sze-mély vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetén – jogutód nélküli megszűné-sével.

(4) Megszűnik a közterület-használati engedély érvénye akkor is, ha a jogosult bejelenti a tulajdonos önkormányzatnak, hogy a közterület használatával felhagy.

(5) Az országgyűlési, önkormányzati és egyéb választással keletkező testületekbe történő választással, továbbá népszavazással összefüggésben a választási hirdető berendezések elhelye-zése céljából adott közterület-használati engedélyek érvénye a választások befejezését követő 15. nappal szűnik meg.

12. § (1) Ha a közterület-használati engedély érvényét veszti, a jogosult kártalanítási igény nélkül köteles a közterület eredeti állapotát – különösen annak tisztaságát – haladéktalanul helyreállítani.

(2)[9] A polgármester az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítésére a közterület használat jellegétől függő, de legfeljebb 15 napos halasztást adhat a jogosult kérelmére.

(3) A közterület-használattal járó kötelezettségek – így különösen a közterület-használati díj megfizetése – szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította.

(4) Arra az időtartamra, amely a közterület-használati engedély érvényének lejáratától a közterület eredeti állapotának helyreállításáig eltelik, az egyébként irányadó díjtétel kétszere-sét kell megfizetni.

A közterület-használat ellenőrzése és a jogellenes

közterület-használat következményei

13. § (1)[10] A polgármester és a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője jogosult ellenőrizni a közterület-használati engedélyben foglaltak betartását.

(2) A közterület-használati engedély eredeti példányát, illetve annak hiteles másolatát a tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani és az ellenőrzésre jogo-sult – (1) bekezdésben felsorolt – személyek felhívására felmutatni.

(3) A közterület-használati engedély alapján a közterületet a jogosult, valamint a 9. §. (1) bekezdés g) pontjában felsoroltak használhatják.

14. § (1)[11] Aki közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon, illetve azt meghaladó mértékben használ, köteles a polgármester felhívására a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül kötelezhető a közterület eredeti állapotának helyreállítására. E kötelezettség elmulasztása esetén a polgármester az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget.

(2)[12] A polgármester az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja, ha az az élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, illetve a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogo-sulatlan közterület-használó köteles viselni.

(3) Aki közterületet engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően használ, azzal szemben – a ténylegesen használt időtartamra és területre – a rendes közterület-használati díj tízszerese is megállapítható.

Közterületi szabálysértések

15. § [13]

Értelmező rendelkezések

16. § E rendelet alkalmazásában:

1) Fülke: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített, illetve azon álló, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas, 2 m2-t meg nem haladó alapterületű építmény.

2) Pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített, illetve azon álló, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas, 2 m2-t meghaladó alapterületű építmény.

3) Nyílt szerkezetű pult, illetve állvány: térelemekkel nem határolt, talajhoz nem rögzített, ideiglenes, kereskedelmi célokat szolgáló szerkezet.

4) Lakossági jellegű őrzött parkoló: ideiglenes jellegű parkoló, amely kizárólag az adott területen lakó népesség parkolási igényeit elégíti ki.

Hatálybaléptető és átmeneti rendelkezések

17. § (1) E rendelet 2008. október 15-én lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 6/2003.(VI.17.) számú rendelet 5. § (4), - (6) bekezdései, a 8. § (1) bekezdése hatályát veszti.

1. melléklet [14]

A közterület rendeltetéstől eltérő célra való használatának jogcíme,a használatért fizetendő díjak mértéke

A díjtételek megállapításánál a megkezdett négyzetmétert és a megkezdett napot, valamint hónapot kell figyelembe venni. A közterület-használat díja tárgyi adómentes.

A

B

1

A közterületbe 10 cm-nél nagyobb mértékben benyúló kirakatszekrény, üzleti védőtető, ernyőszerkezet;

200 Ft/m2/hó

2

Cégér, cégtábla elhelyezése (a közterületbe 10 cm-nél nagyobb benyúlás esetén);

200 Ft/m2/hó

3

Állandó jellegű árusító- vagy szolgáltató-fülke, építmény (pavilon);

200 Ft/m2/hó

4

Földhöz rögzített hirdetőtábla (hirdetési felület után);

200 Ft/m2/hó

5

Mozgatható hirdetőtábla (hirdetési felület után);

200 Ft/m2/hó

6

közterületbe 10 cm-nél jobban benyúló (kandeláberen is) hirdetőtábla (hirdetési felület után);

200 Ft/m2/hó

7

alkalmi rendezvény reklámozása hirdetőtábla után (hirdetési felület után);

200 Ft/m2/hó

8

molinó hirdetőtábla (hirdetési felület után);

200 Ft/m2/hó

9

Építési anyag, törmelék, egyéb anyag;

100 Ft/m2/nap

10

Állványozás;

100 Ft/m2/nap

11

Idényjellegű árusítás (kivéve a saját lakás előtti becsületkassza);

400 Ft/m2/hó

12

Alkalmi árusítás;

500 Ft/m2/nap

13

Vendéglátóipari előkert;

400 Ft/m2/hó

14

Üzlet előtti árubemutató vagy vásár;

400 Ft/m2/hó

15

Kiemelt rendezvény (A 3/2015.(IV.20.) önkormányzati rendelet 5. §. (2) bek. c) pontjában nevesített rendezvények.)Kiemelt rendezvény (A 3/2015.(IV.20.) önkormányzati rendelet 5. §. (2) bek. c) pontjában nevesített rendezvények.) esetén vendéglátás és egyéb élelmiszer, hideg-meleg ételek, alkoholmentes és szeszesitalok árusítása;

2.000 Ft/m2/nap

16

Kiemelt rendezvény (A 3/2015.(IV.20.) önkormányzati rendelet 5. §. (2) bek. c) pontjában nevesített rendezvények.) esetén a 15. sorba nem tartozó egyéb termék árusítása;

1.000 Ft/m2/nap

17

15.-16. sorba nem tartozó egyéb rendezvény esetén vendéglátás és egyéb élelmiszer, hideg-meleg ételek, alkoholmentes és szeszesitalok árusítása;

1.000 Ft/m2/nap

18

15-16. sorba nem tartozó egyéb rendezvény esetén 18. sorba nem tartozó egyéb termék árusítása.

500 Ft/m2/nap

2. melléklet [15]

KÉRELEM közterület rendeltetéstől eltérő célra való használatára

A kérelem benyújtására szolgáló nyomtatvány:

kép: /download/3067/resources/EJR_10675064-mell_klet.PNG


[1] Az 1. § (3) bekezdése a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] A 3. § (3) bekezdés d) pontja a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[3] A 3. § (3) bekezdés e) pontját a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.
[4] A 3. § (4) bekezdése a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[5] A 7. § (3) bekezdése a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
[6] A 9. § (2) bekezdés c) pontja a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[7] A 9. § (3) bekezdés b) pontja a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[8] A 10. § (1) bekezdése a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
[9] A 12. § (2) bekezdése a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
[10] A 13. § (1) bekezdése a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
[11] A 14. § (1) bekezdése a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
[12] A 14. § (2) bekezdése a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
[13] A 15. §-t a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 10. §-a hatályon kívül helyezte.
[14] Az 1. melléklet a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[15] A 2. mellékletet a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdése iktatta be.