Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015(IV.30.) önkormányzati rendelete

Bögöt Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2015. 05. 01

Bögöt község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítése


1.§


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló


költségvetési működési bevételeit

16.004 e

e Ft-ban,

költségvetési működési kiadásait

18.705 e

e Ft-ban,

működési egyenlegét

   - 2.701 e

e Ft-ban,

költségvetési felhalmozási bevételeit

6.500 e

e Ft-ban,

költségvetési felhalmozási kiadásait

5.337 e

e Ft-ban,

felhalmozási egyenlegét

1.163 e

e Ft-ban,

finanszírozási bevételeit

3.196 e

e Ft-ban,

finanszírozási kiadásait

- e

e Ft-ban,

költségvetési bevételeit

25.700 e

e Ft-ban,

költségvetési kiadásait

24.042 e

e Ft-ban

állapítja meg.


(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai teljesítésének mérlegszerű, egymástól elkülönített együttes bemutatását az 1. melléklet szerint határozza meg.


Önkormányzati bevételek


2.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi összesített


bevételi főösszegét

25.700

e Ft-ban,

 - ezen belül:

- működési bevételek összegét

16.004

e Ft-ban,


- felhalmozási bevételek összegét

6.500

e Ft-ban,


- finanszírozási bevételek összegét

3.196

e Ft-ban,

állapítja meg.


(2) A képviselő-testület a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését a 2., kötelező, önként vállalt, illetve állami (államigazgatási) bontását a 3.  melléklet szerint határozza meg.


Önkormányzati kiadások


3.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi összesített


kiadási főösszegét

24.042

e Ft-ban,

 - ezen belül:

- működési kiadások összegét

18.705

e Ft-ban,


- felhalmozási kiadások összegét

5.337

e Ft-ban,


- finanszírozási kiadások összegét

-

e Ft-ban,

állapítja meg.


(2)  A képviselő-testület a kiadásokat kötelező, önként vállalt, illetve állami (államigazgatási) bontásban a 4. melléklet szerint állapítja meg.


(3)  Az egyéb működési és felhalmozási célú kiadások 2014. évi alakulását feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.


(4) Az önkormányzat által teljesített 2014. évi ellátottak juttatásai kiadásait jogcímenként a 6. melléklet szerint határozza meg.


(5) A felújítási kiadásokat 5.337 e Ft összegben a 7. melléklet szerinti jogcímenként határozza meg.


4.§


A teljesített működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban a 8. melléklet szerint állapítja meg. A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek alakulását a 9. melléklet szerint határozza meg.


5.§.


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat a 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát - a 10. melléklet alapján – 136.774 e Ft értékben állapítja meg.


(2)  Az önkormányzat 2014. évi vagyonkimutatását a 10.a., a befektetett eszközök összetételének 2014. december 31-i állapotát a 10.b. melléklet szerint határozza meg.


(3) Az önkormányzat részesedéseinek, pénzügyi befektetéseinek 2014. december 31-i összetételét a 11. melléklet alapján állapítja meg.


6.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi összes maradványát 1.658 e Ft-ban határozza meg. (12. melléklet). Az alaptevékenysége feladattal terhelt maradványát 1.339 e Ft-ban, szabad maradványát 319 e Ft-ban állapítja meg.(2) Az önkormányzat 2014. évi mérleg szerinti eredményét a képviselő-testület a 13. melléklet alapján – 2.687 e Ft-ban határozza meg.


Költségvetési létszámkeret


7.§


A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi összesített engedélyezett záró létszámát 2 főben, a 2014. évi átlagos statisztikai létszámot – közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak bontásban – 3,17 főben állapítja meg a 14. melléklet szerint.


Egyéb rendelkezések


8.§


Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 15. számú melléklet szerint határozza meg.


9.§


Többéves kihatással járó feladatai, valamint adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei (hitel-, kölcsöntartozás, kezességvállalás) az önkormányzatnak nincsenek.


10.§


Európai Uniós támogatással megvalósuló program, projekt, valamint az önkormányzaton kívül, ilyen projekthez történő hozzájárulás nincs.


11.§


A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) végrehajtására kiadott 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek 2014. évi alakulását  a 16. melléklet szerint határozza meg.


Záró rendelkezések


12.§


Ezen önkormányzati rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Bögöt, 2015. április 29.        /: Farkas László  :/                                                         /: Dr. Szijártó Valéria :/

            polgármester                                                                           jegyző


Kihirdetési záradék: Jelen rendelet 2015. április 30-án kihirdetésre került.
                                                                                              /: Dr. Szijártó Valéria :/

                                                                                                          jegyző