Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016(II.15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 12. 03- 2017. 02. 13

Bögöt község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg


1.§.


(1)[1] A képviselő-testület a 2016. évi költségvetése

költségvetési működési bevételeit

22.366.722

  Ft-ban,

költségvetési működési kiadásait

24.240.768

  Ft-ban,

működési egyenlegét

                 -1.874.046

  Ft-ban,

költségvetési felhalmozási bevételeit

1.800.000

  Ft-ban,

költségvetési felhalmozási kiadásait

2.747.508

  Ft-ban,

felhalmozási egyenlegét

              - 947.508  

  Ft-ban,

finanszírozási bevételeit

3.735.000

  Ft-ban,

finanszírozási kiadásait

                  913.446

  Ft-ban,

költségvetési bevételeit

27.901.722

  Ft-ban,

költségvetési kiadásait

27.901.722

  Ft-ban

állapítja meg.


(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti  működési egyenlegét, hiányát 1.874.046  Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével fedez.


(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát 947.508 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évben képződött költségvetési maradvány  igénybevételével finanszíroz.


2.§.


(1)  Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti összetételét a 2., a bevételek kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3. melléklet szerint állapítja meg.


(2)[2] A képviselő-testület a működési bevételek összegét 22.366.722 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 1.800.000 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 3.735.000 Ft-ban állapítja meg.

 3.§.


(1)[3] Az önkormányzat 2016. évi működési költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:


működési kiadások

24.240.768

 Ft

 ebből:       -  személyi juttatások

7.111.939

 Ft

       -  munkáltatót terhelő járulékok

1.846.882

 Ft

       -  dologi kiadások

10.628.634

 Ft

       -  ellátottak juttatásai

                     863.000

 Ft

       -  egyéb működési kiadások

3.790.313

 Ft.


(2)  A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés kormányzati funkciók szerinti kiemelt előirányzatait a 4., kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet alapján állapítja meg.


(3)  A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi egyéb működési kiadásait a 6., az ellátottak juttatásait a 7.  melléklet szerint határozza meg.

4.§.


Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatait – a beruházási kiadásokat a 8. , a felújítási kiadásokat a 9.melléklet szerint - a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:


felhalmozási kiadások előirányzata összesen:

2.176

e Ft,

   

ebből:- beruházások előirányzata:

1.016

e Ft,

- felújítások előirányzata:

1.160

e Ft,

- egyéb felhalmozási kiadások:

-

e Ft.

5.§.[4]


A képviselő-testület a 2016. évi költségvetésében 3.435.973 Ft összegű tartalékot állapít meg. A részletezését a költségvetési rendelet 10. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.

6.§


Az önkormányzat a költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a képviselő-testület a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

7.§


A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. melléklet szerint állapítja meg.

8.§


Az önkormányzat részesedéseinek állományát a képviselő-testület a 13. melléklet alapján határozza meg.

2. Költségvetési létszámkeret


9.§


(1) Az önkormányzat összesített létszámkeretét 1 főben, a 2016.december 31-i tervezett záró létszámát 1 főben határozza meg. Közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 2 főben határozza meg.


(2) A létszámkeretet a képviselő-testület kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet szerint állapítja meg.

3. Közvetett támogatások


10.§


A képviselő-testület a 2016. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel - a vonatkozó jogszabályok szerint- a 14. melléklet alapján hagyja jóvá.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


11.§


Az éves költségvetés végrehajtását a vonatkozó jogszabályokban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével, a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett kell megvalósítani.

12.§


(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról e rendelet 13. §. (1) bekezdésében foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.


(2) Ehhez kapcsolódóan a képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal – a II. negyedévben, a III. negyedévben, a IV. negyedévben, valamint tárgyévet követő évben legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal - módosítja a Rendeletét.

13.§


(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként 500 e Ft összeg erejéig.


(2) Az (1 bekezdésben foglalt előirányzat-módosításról és átcsoportosításról a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni, melyekkel a képviselő-testület a Rendeletet a 12. § (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.

5. A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok


14.§


(1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására,melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll,de következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.


(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

6. Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok


15.§


(1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő- átmenetileg szabad pénzeszközök

- elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére,

- államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.


(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a gazdálkodásról készített beszámolók keretében a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

7. Kiadások készpénzben történő kifizetésének esetei


16.§


A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint állapítja meg:

a) elszámolásra kiadott előlegek

b) készlet- és  tárgyi eszköz beszerzések

c) szolgáltatások ellenértéke

d) kiküldetési kiadások

e) reprezentációs kiadások

f) szociális juttatások, segélyek

g) állományba tartozók személyi kifizetései

h) állományba nem tartozók személyi kifizetései

i) magánszemélyektől kisösszegű vásárlások kifizetése

8. Záró rendelkezések


17.§


Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.Bögöt, 2016. február 12.        /: Farkas László :/                                                                       /: Dr. Szijártó Valéria :/

            polgármester                                                                                          jegyzőJelen rendelet 2016. február 15-én kihirdetésre került.


Bögöt, 2016. február 15.
                                                                                                           /: Dr. Szijártó Valéria :/

                                                                                                                           jegyző

[1]

A rendelet szövegét a 12/2016. (XII.2.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2016.12.03-tól

[2]

A rendelet szövegét a 12/2016. (XII.2.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. Hatályos: 2016.12.03-tól

[3]

A rendelet szövegét a 12/2016. (XII.2.) önkormányzati rendelet 3.§-a módosította. Hatályos: 2016.12.03-tól

[4]

A rendelet szövegét a 12/2016. (XII.2.) önkormányzati rendelet 4.§-a módosította. Hatályos: 2016.12.03-tól