Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016(V.2.) önkormányzati rendelete

Bögöt Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 05. 03

Bögöt község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése


1.§


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló


költségvetési működési bevételeit

20.508 e

e Ft-ban,

költségvetési működési kiadásait

16.392 e

e Ft-ban,

működési egyenlegét

    4.116 e

e Ft-ban,

költségvetési felhalmozási bevételeit

9.751 e

e Ft-ban,

költségvetési felhalmozási kiadásait

12.152 e

e Ft-ban,

felhalmozási egyenlegét

-2.401 e

e Ft-ban,

finanszírozási bevételeit

10.570 e

e Ft-ban,

finanszírozási kiadásait

8.550 e

e Ft-ban,

finanszírozási egyenlegét

2.020 e

ff F Ft-ban,

költségvetési bevételeit

40.829 e

e Ft-ban,

költségvetési kiadásait

37.094 e

e Ft-ban

állapítja meg.


(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai teljesítésének mérlegszerű, egymástól elkülönített együttes bemutatását az 1. melléklet szerint határozza meg.Önkormányzati bevételek


2.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi összesített


bevételi főösszegét

40.829

e Ft-ban,

 - ezen belül:

- működési bevételek összegét

20.508

e Ft-ban,


- felhalmozási bevételek összegét

9.751

e Ft-ban,


- finanszírozási bevételek összegét

10.570

e Ft-ban,

állapítja meg.


(2) A képviselő-testület a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését a 2., kötelező, önként vállalt, illetve állami (államigazgatási) bontását a 3.  melléklet szerint határozza meg.


Önkormányzati kiadások


3.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi összesített


kiadási főösszegét

37.094

e Ft-ban,

 - ezen belül:

- működési kiadások összegét

16.392

e Ft-ban,


- felhalmozási kiadások összegét

12.152

e Ft-ban,


- finanszírozási kiadások összegét

8.550

e Ft-ban,

állapítja meg.


(2)  A képviselő-testület a költségvetési kiadások teljesítését kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként a csatolt 4., a működési kiadások teljesítését az 5., a felhalmozási kiadások teljesítését a 6., a kiadások kötelező, önként vállalt, illetve állami (államigazgatási) feladatok szerinti teljesülését  a 7. melléklet szerint állapítja meg.


(3)  Az egyéb működési és felhalmozási célú kiadások 2015. évi alakulását feladatonként az 8. melléklet szerint állapítja meg.


(4) Az önkormányzat által teljesített 2015. évi ellátottak juttatásai kiadásait jogcímenként a 9. melléklet szerint határozza meg.


(5) A beruházási kiadásokat a 10. mellékletben részletezettek szerint 10.199 e Ft-ban határozza meg.


(6) A felújítási kiadásokat 1.953 e Ft összegben a 11. melléklet szerinti jogcímenként határozza meg.


4.§


A teljesített működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban a 12. melléklet szerint állapítja meg. A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek alakulását a 13. melléklet szerint határozza meg.


5.§.


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat a 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát - a 14. melléklet alapján – 143.543 e Ft értékben állapítja meg.


(2)  Az önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatását a 15., a befektetett eszközök összetételének 2015. december 31-i állapotát a 16. melléklet szerint határozza meg.


(3) Az önkormányzat részesedéseinek, pénzügyi befektetéseinek 2015. december 31-i összetételét a 17. melléklet alapján állapítja meg.


6.§(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi összes maradványát 3.735 e Ft-ban határozza meg. (18. melléklet). Az alaptevékenysége feladattal terhelt maradványát   2.073 e Ft-ban, szabad maradványát 1.662 e Ft-ban állapítja meg.


(2)  A költségvetési maradvány felhasználása a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016.( II.15.) számú rendelet módosítását követően, az ott meghatározott kiadási előirányzatok terhére történhet meg.    


(3) Az önkormányzat 2015. évi mérleg szerinti eredményét a képviselő-testület a 19. melléklet alapján6.716 e Ft-ban határozza meg.


Költségvetési létszámkeret


7.§


A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi összesített engedélyezett záró létszámát 1 főben, a 2015. évi átlagos statisztikai létszámot – közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak bontásban – 3 főben állapítja meg a 20. melléklet szerint.


   Egyéb rendelkezések8.§


Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 21. számú melléklet szerint határozza meg.9.§


Többéves kihatással járó feladatai, valamint adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei (hitel-, kölcsöntartozás, kezességvállalás) az önkormányzatnak nincsenek.


10.§


Európai Uniós támogatással megvalósuló program, projekt, valamint az önkormányzaton kívül, ilyen projekthez történő hozzájárulás nincs.


11.§


A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) végrehajtására kiadott 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek 2015. évi alakulását  a 22. melléklet szerint határozza meg.Záró rendelkezések

12.§


Ezen önkormányzati rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.Bögöt, 2016. április 29.
        /: Farkas László  :/                                                 /: Dr. Szijártó Valéria :/

            polgármester                                                                     jegyzőKihirdetési záradék: Jelen rendelet 2016. május 2. napján kihirdetésre került.


Bögöt, 2016. május 2.                                                                                               /: Dr. Szijártó Valéria :/

                                                                                                      jegyző