Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016(V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 31- 2016. 05. 31

Bögöt község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete 1. §. (1) - (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetése

költségvetési működési bevételeit

20.729.343

Ft-ban,

költségvetési működési kiadásait

23.174.897

Ft-ban,

működési egyenlegét

                 - 2.445.554

Ft-ban,

költségvetési felhalmozási bevételeit

1.800.000

Ft-ban,

költségvetési felhalmozási kiadásait

2.176.000

Ft-ban,

felhalmozási egyenlegét

              - 376.000

Ft-ban,

finanszírozási bevételeit

3.735.000

Ft-ban,

finanszírozási kiadásait

                  913.446

Ft-ban,

költségvetési bevételeit

26.263.343

Ft-ban,

költségvetési kiadásait

26.264.343

Ft-ban

állapítja meg.


(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti  működési egyenlegét, hiányát 2.445.554  Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével fedez.


(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti felhalmozási   egyenlegét , hiányát 376.000 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évben képződött költségvetési maradvány  igénybevételével finanszíroz.


(4) A képviselő-testület a finanszírozási bevétele összegét 3.735.000  Ft-ban, finanszírozási kiadását 913.446 Ft-ban állapítja meg.”


2.§


Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete 2. §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) A képviselő-testület a  működési bevételek összegét 20.729.343 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét  1.800.000 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 3.735.000 Ft-ban állapítja meg.”


3.§


Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


" (1) Az önkormányzat 2016. évi működési költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:


működési kiadások

23.174.897

 Ft

ebből:       - személyi juttatások

5.758.043

 Ft

       - munkáltatót terhelő járulékok

1.590.252

 Ft

       - dologi kiadások

9.621.535

 Ft

       - ellátottak juttatásai

                        1.361.000

 Ft

       - egyéb működési kiadások

4.844.067

 Ft.”


4.§


Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete 5. §. -a helyébe a következő rendelkezés lép:


„A képviselő-testület a 2016. évi költségvetésében 4.545.087 Ft összegű  tartalékot állapít meg.  A  részletezését a költségvetési rendelet 10. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.  „


5.§


Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete 1-12. mellékletei helyébe e rendelet 1-12. mellékletei lépnek.


6.§.


Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Sárvár, 2016. május 27./: Farkas László :/                                                                  /: Dr. Szijártó Valéria :/    

    polgármester                                                                                     jegyző
Kihirdetési záradék: Jelen önkormányzati rendelet 2016. május 30. napján kihirdetésre került.
                                                                                              /: Dr. Szijártó Valéria :/

                                                                                                               jegyző