Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017(IV.24.) önkormányzati rendelete

Bögöt Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 04. 25

Bögöt község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése, bevételei, kiadásai


1.§


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót


a)  költségvetési működési bevételeit

21.942.847

Ft-ban,

b)  költségvetési működési kiadásait

17.312.066

Ft-ban,

c)  működési egyenlegét

    4.630.781

Ft-ban,

d)  költségvetési felhalmozási bevételeit

8.300.000

Ft-ban,

e)  költségvetési felhalmozási kiadásait

2.324.807

Ft-ban,

f)  felhalmozási egyenlegét

5.975.193

Ft-ban,

g)  finanszírozási bevételeit

4.435.933

Ft-ban,

h)  finanszírozási kiadásait

913.446

Ft-ban,

i)  finanszírozási egyenlegét

3.522.487

Ft-ban,

j)  költségvetési bevételeit

34.678.780

Ft-ban,

k) költségvetési kiadásait

20.550.319

Ft-ban

állapítja meg.


(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai teljesítésének mérlegszerű, egymástól elkülönített együttes bemutatását az 1. melléklet szerint határozza meg.


2.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összesített


bevételi főösszegét

34.678.780

 Ft-ban,

 - ezen belül:

a) működési bevételek összegét

21.942.847

 Ft-ban,


b) felhalmozási bevételek összegét

8.300.000

 Ft-ban,


c) finanszírozási bevételek összegét

4.435.933

 Ft-ban,

állapítja meg.


 (2) A képviselő-testület a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését a 2., kötelező, önként vállalt, illetve állami (államigazgatási) bontását a 3.  melléklet szerint határozza meg.


3.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összesített


kiadási főösszegét

20.550.319

 Ft-ban,

 - ezen belül:

a)  működési kiadások összegét

17.312.066

 Ft-ban,


b)  felhalmozási kiadások összegét

2.324.807

 Ft-ban,


c)  finanszírozási kiadások összegét

913.446

 Ft-ban,

állapítja meg.


(2)  A képviselő-testület a költségvetési kiadások teljesítését kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként a csatolt 4., a működési kiadások teljesítését az 5., a felhalmozási kiadások teljesítését a 6., a kiadások kötelező, önként vállalt, illetve állami (államigazgatási) feladatok szerinti teljesülését  a 7. melléklet szerint állapítja meg.


(3)  Az egyéb működési és felhalmozási célú kiadások 2016. évi alakulását feladatonként az 8. melléklet szerint állapítja meg.


(4) Az önkormányzat által teljesített 2016. évi ellátottak juttatásai kiadásait jogcímenként a 9. melléklet szerint határozza meg.


(5) A beruházási kiadásokat a 10. mellékletben részletezettek szerint 1.164.799 Ft-ban határozza meg.


(6) A felújítási kiadásokat 1.160.008 Ft összegben a 11. melléklet szerinti jogcímenként határozza meg.


4.§


A teljesített működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban a 12. melléklet szerint állapítja meg. A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek alakulását a 13. melléklet szerint határozza meg.


Az önkormányzat vagyona


5.§


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat a 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát - a 14. melléklet alapján –  148.915.956 Ft értékben állapítja meg.


(2)  Az önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatását a 15., a befektetett eszközök összetételének 2016. december 31-i állapotát a 16. melléklet szerint határozza meg.

                                                

6.§

                             

Az önkormányzat részesedéseinek, pénzügyi befektetéseinek 2016. december 31-i összetételét a 17.melléklet alapján állapítja meg.


Költségvetési maradvány


7.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összes maradványát 14.128.461 Ft-ban határozza meg. (18. melléklet). Az alaptevékenysége feladattal terhelt maradványát   7.200.933   Ft-ban, szabad maradványát 6.927.528 Ft-ban állapítja meg.


(2)  A költségvetési maradvány felhasználása a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017.( II.13.) számú rendelet módosítását követően, az ott meghatározott kiadási előirányzatok terhére történhet meg.    


(3) Az önkormányzat 2016. évi mérleg szerinti eredményét a képviselő-testület a 19. melléklet alapján  - 952.952 Ft-ban határozza meg.


Költségvetési létszámkeret


8.§


A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összesített engedélyezett záró létszámát 1 főben, a 2016. évi átlagos statisztikai létszámot – közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak bontásban – 3 főben állapítja meg a 20. melléklet szerint.


   Egyéb rendelkezések


9.§


Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 21. számú melléklet szerint határozza meg.


10.§


Többéves kihatással járó feladatai, valamint adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei (hitel-, kölcsöntartozás, kezességvállalás) az önkormányzatnak nincsenek.


11.§


Európai Uniós támogatással megvalósuló program, projekt, valamint az önkormányzaton kívül, ilyen projekthez történő hozzájárulás nincs.


12.§


A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) végrehajtására kiadott 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek 2016. évi alakulását  a 22. melléklet szerint határozza meg.


13.§


Az önkormányzat 2016. évi eszközök értékvesztésének alakulását a 23. melléklet szerint állapítja meg.


14.§


Az önkormányzat 2016. évi Tájékoztató adatatok a 24. melléklet szerint kerülnek megállapításra.


15.§


Az önkormányzat 2016 évi visszafizetési kötelezettségét, pótlólagos támogatását, és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamatát a 25. melléklet szerint állapítja meg.


Záró rendelkezések


16.§


(1) Ezen önkormányzati rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Bögöt község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.15.) számú önkormányzati rendelete 4-5. mellékletei helyébe a rendelet 26-27. mellékletei lépnek.Bögöt, 2017. április 21.
/: Farkas László  :/                                                     /: Dr. Szijártó Valéria :/

    polgármester                                                              címzetes főjegyzőKihirdetési záradék: Ezen önkormányzati rendelet 2017. április 24-én kihirdetésre került.


Bögöt, 2017. április 24.
                                                                                              /: Dr. Szijártó Valéria :/

                                                                                                   címzetes főjegyző