Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019(II.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 13- 2019. 02. 13

Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§


Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (II.13.) önkormányzati rendelete 1. §. (1) és a (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„1.§.


(1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetése

a) költségvetési működési bevételeit

50.103.238

Ft-ban,

b) költségvetési működési kiadásait

54.890.722

Ft-ban,

c) működési egyenlegét

                 -4.787.484

Ft-ban,

d) költségvetési felhalmozási bevételeit

100.235.210

Ft-ban,

e) költségvetési felhalmozási kiadásait

105.442.936

Ft-ban,

f) felhalmozási egyenlegét

            -5.207.726

Ft-ban,

g) finanszírozási bevételeit

11.606.132

Ft-ban,

h) finanszírozási kiadásait

                       1.610.922

Ft-ban,

i) költségvetési bevételeit

161.944.580

Ft-ban,

j) költségvetési kiadásait

161.944.580

Ft-ban

állapítja meg.


(4) A képviselő-testület a (1) bekezdés h) pontja szerinti finanszírozási kiadások összegét 1.610.922 Ft-ban állapítja meg, melyet egyrészt a maradvány igénybevételével másrészt finanszírozási bevételből finanszíroz.

2.§


Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (II.13.) önkormányzati rendelete 3. §. helyébe a következő rendelkezés lép:


A működési bevételek összegét 50.103.238 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 100.235.210 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 11.606.132 Ft-ban állapítja meg.

3.§


Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (II.13.) önkormányzati rendelete 5. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) Az önkormányzat 2018. évi 54.890.722 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) személyi juttatások

  10.203.051 Ft

b) munkáltatót terhelő járulékok

    2.099.943 Ft

c) dologi kiadások

  35.118.901 Ft

d) ellátottak juttatásai

    1.459.000 Ft

e) egyéb működési kiadások

       334.540 Ft

f) működési általános tartalék

5.675.287 Ft

4. §


Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (II.13.) önkormányzati rendelete 1-6. mellékletei helyébe e rendelet 1-6. mellékletei, a 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete a 10-11. mellékletei helyébe e rendelet 8-9. mellékletei lépnek.

5. §.


Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Bögöt, 2019. február 11.


             /: Farkas László :/                                                                  /: Dr. Szijártó Valéria :/

                polgármester                                                                          címzetes főjegyző  


Kihirdetve: Bögöt, 2019. február 12.


                                                                                                           /: Dr. Szijártó Valéria :/

                                                                                                              címzetes főjegyző