Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019(V.29.) önkormányzati rendelete

Bögöt Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 30

Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése, bevételei, kiadásai


1.§


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló


a)  költségvetési működési bevételeit

27.556.763

Ft-ban,

b)  költségvetési működési kiadásait

21.138.437

Ft-ban,

c)  működési egyenlegét

    6.418.326

Ft-ban,

d)  költségvetési felhalmozási bevételeit

12.745.865

Ft-ban,

e)  költségvetési felhalmozási kiadásait

18.269.788

Ft-ban,

f)  felhalmozási egyenlegét

-5.523.923

Ft-ban,

g)  finanszírozási bevételeit

11.606.132

Ft-ban,

h)  finanszírozási kiadásait

815.473

Ft-ban,

i)  finanszírozási egyenlegét

10.790.659

       Ft-ban,

j)  költségvetési bevételeit

51.908.760

Ft-ban,

k) költségvetési kiadásait

40.223.698

Ft-ban

állapítja meg.


(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai teljesítésének mérlegszerű, egymástól elkülönített együttes bemutatását az 1. melléklet szerint határozza meg.

2.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi összesített


bevételi főösszegét

51.908.760

 Ft-ban,

 - ezen belül:

a) működési bevételek összegét

27.556.763

 Ft-ban,


b) felhalmozási bevételek összegét

12.745.865

 Ft-ban,


c) finanszírozási bevételek összegét

11.606.132

 Ft-ban,

állapítja meg.


(2) A képviselő-testület a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését a 2., kötelező, önként vállalt, illetve állami (államigazgatási) bontását a 3.  melléklet szerint határozza

3.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi összesített


kiadási főösszegét

40.223.698

 Ft-ban,

 - ezen belül:

a)  működési kiadások összegét

21.138.437

 Ft-ban,


b)  felhalmozási kiadások összegét

18.269.788

 Ft-ban,


c)  finanszírozási kiadások összegét

815.473

 Ft-ban,

állapítja meg.


(2)  A képviselő-testület a költségvetési kiadások teljesítését kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként a csatolt 4., a működési kiadások teljesítését az 5., a kiadások kötelező, önként vállalt, illetve állami (államigazgatási) feladatok szerinti teljesülését  a 6. melléklet szerint állapítja meg.


(3)  Az egyéb működési és felhalmozási célú kiadások 2018. évi alakulását feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.


(4) Az önkormányzat által teljesített 2018. évi ellátottak juttatásai kiadásait jogcímenként a 8. melléklet szerint határozza meg.


(5) A beruházási kiadásokat a 9. mellékletben részletezettek szerint 1.192.085 Ft-ban határozza meg.


(6) A felújítási kiadásokat 17.077.703 Ft összegben a 10. melléklet szerinti jogcímenként határozza meg.

4.§


A teljesített működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban a 12. melléklet szerint állapítja meg. A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek alakulását a 13. melléklet szerint határozza meg.

Az önkormányzat vagyona


5.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat a 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. melléklet alapján 153.257.493 Ft értékben állapítja meg.


(2) Az önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatását a 15., a befektetett eszközök összetételének 2018. december 31-i állapotát a 16. melléklet szerint határozza meg.

6.§

                             

Az önkormányzat részesedéseinek, pénzügyi befektetéseinek 2018. december 31-i összetételét a 17. melléklet alapján állapítja meg.

Költségvetési maradvány


7.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi összes maradványát 11.685.062 Ft-ban határozza meg. (18. melléklet). Az alaptevékenysége feladattal terhelt maradványát 1.717.365 Ft-ban, szabad maradványát 9.967.697 Ft-ban állapítja meg.


(2)  A költségvetési maradvány felhasználása a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.12.) számú rendelet módosítását követően, az ott meghatározott kiadási előirányzatok terhére történhet meg.    


(3) Az önkormányzat 2018. évi mérleg szerinti eredményét a képviselő-testület a 19. melléklet alapján 9.368.717 Ft-ban határozza meg.

Költségvetési létszámkeret


8.§


A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi összesített engedélyezett záró létszámát 1 főben, a 2018. évi átlagos statisztikai létszámot – közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak bontásban – 3 főben állapítja meg a 20. melléklet szerint.

Egyéb rendelkezések


9.§


Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 21. számú melléklet szerint határozza meg.


10.§


Többéves kihatással járó feladatai, valamint adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei (hitel-, kölcsöntartozás, kezességvállalás) az önkormányzatnak nincsenek.


11.§


Európai Uniós támogatással megvalósuló program, projekt, valamint az önkormányzaton kívül, ilyen projekthez történő hozzájárulás nincs.


12.§


A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) végrehajtására kiadott 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek 2018. évi alakulását  a 22. melléklet szerint határozza meg.


13.§


Az önkormányzat 2018. évi eszközök értékvesztésének alakulását a 23. melléklet szerint állapítja meg.


14.§


Az önkormányzat 2018. évi Tájékoztató adatatok a 24. melléklet szerint kerülnek megállapításra.


15.§


Az önkormányzat 2018. évi visszafizetési kötelezettségét, pótlólagos támogatását, és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamatát a 25. melléklet szerint állapítja meg.


16.§


Az önkormányzat 2018. évi immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásának kimutatását a 27. melléklet szerint állapítja meg.

Záró rendelkezések


17.§


(1) Ezen önkormányzati rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Bögöt, 2019. május 28.


             /: Farkas László :/                                                      /: Dr. Szijártó Valéria :/

                 polgármester                                                              címzetes főjegyző


Jelen rendelet 2019. május 29-én kihirdetésre került.


Bögöt, 2019. május 29.


                                                                                                    /: Dr. Szijártó Valéria :/

                                                                                                        címzetes főjegyző