Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019(V.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 30- 2019. 05. 30

Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§


Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.12.) önkormányzati rendelete 1. §. (1) - (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„1.§.


(1) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetése

a) költségvetési működési bevételeit

27.203.580

Ft-ban,

b) költségvetési működési kiadásait

37.402.419

Ft-ban,

c) működési egyenlegét

-10.198.839

Ft-ban,

d) költségvetési felhalmozási bevételeit

15.122.940

Ft-ban,

e) költségvetési felhalmozási kiadásait

15.813.714

Ft-ban,

f) felhalmozási egyenlegét

-690.774

Ft-ban,

g) finanszírozási bevételeit

11.685.062

Ft-ban,

h) finanszírozási kiadásait

795.449

Ft-ban,

i) költségvetési bevételeit

54.011.582

Ft-ban,

j) költségvetési kiadásait

54.011.582

Ft-ban

állapítja meg.


(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát 10.198.580 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével fedez.


(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát 690.774 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évben képződött költségvetési maradvány igénybevételével finanszíroz.”

2.§


Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.12.) önkormányzati rendelete 3. §. helyébe a következő rendelkezés lép:


„A működési bevételek összegét 27.203.580 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 15.122.940 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 11.685.062 Ft-ban állapítja meg.”

3.§


Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.12.) önkormányzati rendelete 5. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Az önkormányzat 2019. évi 37.402.419 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) személyi juttatások

9.025.504 Ft

b) munkáltatót terhelő járulékok

1.991.095 Ft

c) dologi kiadások

14.953.533 Ft

d) ellátottak juttatásai

1.459.000 Ft

e) egyéb működési kiadások

459.540 Ft

f) működési általános tartalék

9.513.747 Ft

4. §


Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.12.) önkormányzati rendelete 6. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Az önkormányzat 2019. évi 15.813.714 Ft felhalmozási költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) beruházások előirányzata

15.813.714

 Ft,

b) felújítások előirányzata

         -

 Ft,

c) egyéb felhalmozási kiadások

     -

 Ft.”


5.§.


Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.12.) önkormányzati rendelete 1-6. mellékletei helyébe e rendelet 1-6. mellékletei, 8-10. mellékletei helyébe e rendelet 7-9. mellékletei lépnek.

6.§.


Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Bögöt, 2019. május 28.


             /: Farkas László :/                                                      /: Dr. Szijártó Valéria :/

                 polgármester                                                              címzetes főjegyző


Jelen rendelet 2019. május 29-én kihirdetésre került.


Bögöt, 2019. május 29.


                                                                                                    /: Dr. Szijártó Valéria :/

                                                                                                        címzetes főjegyző