Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 03

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.12.03.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A 2022. évi költségvetési rendelet módosítására harmadik alkalommal kerül sor, amely az alábbi módosításokat tartalmazza:
1. Központi költségvetésből származó bevételek
1.1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
1.1.1. B11. Önkormányzatok működési támogatásai
1.1.1.2. B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. mellékletében foglaltak alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a helyi önkormányzatok részére, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/A §-a szerinti, 2022. január-december hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához. Önkormányzatunk részére 2022. év szeptember-október hónapjában fenti jogcímen folyósított támogatás összege 54.240 Ft.
Ennek alapján az önkormányzat 2022. évi költségvetésében
K1. Személyi juttatások, ezen belül a
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata
2022. évre járó ágazati összevont pótlék címén 48.000 Ft-tal
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata
2022. évre járó ágazati összevont pótlék címén 6.240 Ft-tal
Összesen: 54.240 Ft-tal
megemelkedik a B113. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzat 54.240 Ft összegű növekedése mellett.
1.2. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésében az iparűzési adócsökkentésének kompenzálása címén biztosított támogatás bevételi előirányzatát a B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételi rovaton hagyta jóvá. A nettósítás keretében folyósított 176.448 Ft összegű támogatás számviteli elszámolása a B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások rovaton történik. Ennek megfelelően a Képviselő-testület a rovatok közötti átvezetést 176.448 Ft összegben jóváhagyja.
Tekintettel arra, hogy iparűzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatásként a 2022. évi költségvetés a B16. rovaton a tavalyi támogatási összeg szerinti 516.424 Ft bevételi előirányzattal került elfogadásra, így a B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételi előirányzata 176.448 Ft-tal csökken, a B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 176.448 Ft-tal nő.
2. Átruházott hatáskörben hozott döntések
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) számú rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást esetenként és intézményenként vagy feladatonként 1.000.000 Ft összeg erejéig a polgármester hatáskörébe ruházta át.
A Bögöt, Petőfi u. felújítása 2021. évi BM pályázat elszámolása megtörtént. Ennek következtében a fel nem használt támogatás összegét vissza kell fizetnünk.
Ennek megfelelően a
K84. Egyéb fejezeti kezelésű felhalmozási támogatás 971 Ft-tal
K502. Előző évi elszámolásból (kamat) származó kiadások 79 Ft-tal
Összesen: 1.050 Ft-tal
növekedett, a K513. Tartalékok előirányzata azonos összegű csökkenésével egyidejűleg.
3. Egyéb költségvetést érintő módosítások, átcsoportosítások
3.1.
A közfoglalkoztatási támogatási szerződés a közfoglalkoztatottak bérköltségének 70%-át finanszírozza. A saját forrás összegét az önkormányzat az általános tartalék terhére biztosítja.
Ennek megfelelően a
K1. Személyi juttatások előirányzata, ezen belül
K11011. Alapilletmények kiadási előirányzata 200.000 Ft-tal
K2. Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó, ezen belül
K 211. Szociális hozzájárulási adó kiadásai előirányzata 13.001 Ft-tal
Összesen: 213.001 Ft-tal
megemelkedik, ezzel egyidejűleg a B1615. Elkülönített állami pénzalapból működési célú támogatások előirányzata 181.050 Ft-tal nő, a K513. Tartalékok előirányzata 31.951 Ft-tal csökken.
3.3.
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 18/2022. (II.15.) határozattal a Sághegyi Leader Egyesület „Helyi termékek és értékek bemutatására szolgáló helyi vagy térségi rendezvények támogatása” felhívásra pályázatot nyújtott be. A támogatási okirat megérkezett, szükségessé vált az előirányzatok módosítása.
Ennek megfelelően:
K337. Szolgáltatási kiadások (kézműves foglalkozás, légvár, zenei műsorok,
gyermekműsor, hangosítás, stb.) 1.082.448 Ft-tal
K351. Működési célú Áfa 2.549 Ft-tal
K64. Beruházási kiadások (sörpad, sátor) 814.498 Ft-tal
K67. Beruházási célú Áfa 219.914 Ft-tal
Összesen: 2.119.409 Ft-tal
megemelkedik, ezzel egyidejűleg a B16. Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről megemelkedik 1.900.261 Ft-tal, a K513. a Tartalékok összege 219.148 Ft-tal csökken az 10 %-os önrész biztosítása miatt. Az előzetesen biztosított 1.317.604 Ft fedezetet a támogatói okirat megérkezése után visszavezetjük a tartalékba.
3.4.
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a K6 Beruházási kiadások előirányzata A TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00022 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések keretében belterületi csapadékvíz elvezetése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó címén jóváhagyott előirányzat 13.238.246 Ft-os összegének a K3. Dologi kiadások előirányzatára, ezen belül K352. Fizetendő általános forgalmi adó előirányzatára történő átvezetését jóváhagyja. Tekintettel arra, hogy a beruházás építési engedély köteles, ezáltal a Áfa tv. 142. § (1) bekezdése értelmében fordított áfa hatálya alá tartozik, melynek a számviteli elszámolása a Dologi kiadások rovaton történik.
3.5.
Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a biztonságos gazdálkodás pénzügyi kereteinek megteremtéséhez - a jelentősen megemelkedett üzemanyag- és energiaárak, valamint szolgáltatások várható kiadásainak fedezetére az alábbi átcsoportosításokról dönt a rendelkezésre álló tartaléka terhére:
K312. Üzemeltetési anyagok 1.246.886 Ft-tal
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 167.604 Ft-tal
K331. Közüzemi díjak 4.200.000 Ft-tal
K334. Karbantartási szolgáltatások 700.000 Ft-tal
K337. Egyéb szolgáltatások 1.135.510 Ft-tal
K351. Működési célú Áfa 1.650.000 Ft-tal
Összesen: 9.100.000 Ft-tal
megemelkedik, ezzel egyidejűleg a K513. Tartalékok előirányzata azonos összeggel csökken.
Részletes indokolás
Az 1–6. §-hoz és az 1–10. melléklethez
Az 1. § az önkormányzat összes bevételének és kiadásának változását mutatja meg.
A 2. § az önkormányzati bevételek működési és felhalmozási bevétel szerinti alakulását határozza meg.
A 3. §-a az önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását tükrözi.
A 4. §-a az önkormányzat felhalmozási kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását tükrözi.
Az 5. § e rendelet mellékleteinek változását mutatja be.
A 6. § a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.