Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 12. 03

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.12.03.

Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

1. § (1)1 A képviselő-testület a 2022. évi költségvetése

a) költségvetési működési bevételeit 36.365.498 Ft-ban,

b) költségvetési működési kiadásait 58.637.229 Ft-ban,

c) működési egyenlegét -22.271.731 Ft-ban,

d) költségvetési felhalmozási bevételeit 64.834.376 Ft-ban,

e) költségvetési felhalmozási kiadásait 141.918.251 Ft-ban,

f) felhalmozási egyenlegét -77.083.875 Ft-ban,

g) finanszírozási bevételeit 100.344.697 Ft-ban,

h) finanszírozási kiadásait 989.091 Ft-ban,

i) költségvetési bevételeit 201.544.571 Ft-ban,

j) költségvetési kiadásait 201.544.571 Ft-ban

állapítja meg.

(2)2 A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát 22.271.731 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével fedez.

(3)3 A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát 77.083.875 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évben képződött költségvetési maradvány igénybevételével finanszíroz.

(4) képviselő-testület a (1) bekezdés h) pontja szerinti finanszírozási kiadásait 989.091 Ft-ban állapítja meg, melyet maradvány igénybevételével finanszíroz.

2. § Az 1. § (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként részletezett összegeit a 2022. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklet szerint határozza meg.

2. Költségvetési bevételek

3. §4 A működési bevételek összegét 36.365.498 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 64.834.376 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 100.344.697 Ft-ban állapítja meg.

4. § Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei

a) forrásonkénti összetételét a 2. melléklet,

b) a bevételek kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3. melléklet határozza meg.

3. Költségvetési kiadások

5. § (1)5 Az önkormányzat 2022. évi 58.637.229 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) személyi juttatások 13.713.186 Ft

b) munkáltatót terhelő járulékok 1.917.740 Ft

c) dologi kiadások 39.864.541 Ft

d) ellátottak juttatásai 1.832.000 Ft

e) egyéb működési kiadások 743.044 Ft

f) tartalékok 566.718 Ft.

(2) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait

a) kormányzati funkciók szerint a 4. melléklet,

b) kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet

határozza meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi egyéb működési kiadásait a 6. melléklet, az ellátottak juttatásait a 7. melléklet szerint határozza meg.

6. § (1)6 Az önkormányzat 2022. évi 141.918.251 Ft felhalmozási költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) beruházások előirányzata 69.054.205 Ft,

b) felújítások előirányzata 72.861.908 Ft.

c) egyéb felhalmozási kiadások 2.138 Ft.

(2) A képviselő-testület a beruházásokat feladatonként a 8. mellékletben, a felújításokat a 9. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

7. § A képviselő-testület a finanszírozási kiadások 2022. évi előirányzatából, a megelőlegezett állami támogatás visszafizetésének összegét 989.091 Ft-ban határozza meg.

8. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a képviselő-testület a 10. melléklet szerint állapítja meg.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet szerint állapítja meg.

10. § (1) Az önkormányzat részesedéseinek állományát a képviselő-testület a 12. melléklet alapján határozza meg.

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs (14. melléklet). Fennálló hiteltartozással, kibocsátott kötvényállománnyal nem rendelkezik. Kezességvállalásból fennálló kötelezettségei nincsenek.

(3) Az Európai Uniós támogatásokból finanszírozott projektek forrásösszetételét a 15. melléklet alapján határozza meg.

4. Költségvetési létszámkeret

11. § (1) Az önkormányzat összesített létszámkeretét 2 főben, a 2022. december 31-i tervezett záró létszámát 2 főben határozza meg. Közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 1 főben határozza meg.

(2) A létszámkeretet a képviselő-testület kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet szerint állapítja meg.

5. Közvetett támogatások

12. § A képviselő-testület a 2022. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel - a vonatkozó jogszabályok szerint - a 13. melléklet alapján hagyja jóvá.

6. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

13. § Az éves költségvetés végrehajtását a vonatkozó jogszabályokban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével, a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett kell megvalósítani.

14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról e rendelet 15. §. (1) bekezdésében foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti módosításokhoz, átcsoportosításokhoz kapcsolódóan a képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal – a II. negyedévben, a III. negyedévben, a IV. negyedévben, valamint tárgyévet követő évben legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal - módosítja a Rendeletet.

15. § (1)7 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként 1.270.000 Ft összeg erejéig.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzat-módosításról és átcsoportosításról a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni, melyekkel a képviselő-testület a Rendeletet a 14. § (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.

7. A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok

16. § (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás a rendelkezésre áll, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor, melyről a képviselő-testületet utólagosan tájékoztatja.

(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

8. Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

17. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat számláin lévő- átmenetileg szabad pénzeszközök

a) elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére,

b) államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a gazdálkodásról készített beszámolók keretében a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

9. Kiadások készpénzben történő kifizetésének esetei

18. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint állapítja meg:

a) elszámolásra kiadott előlegek

b) készlet- és tárgyi eszköz beszerzések

c) szolgáltatások ellenértéke

d) kiküldetési kiadások

e) reprezentációs kiadások

f) szociális juttatások, segélyek

g) állományba tartozók személyi kifizetései

h) állományba nem tartozók személyi kifizetései

i) magánszemélyektől kisösszegű vásárlások kifizetése

10. Záró rendelkezések

19. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

20. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

1

Az 1. § (1) bekezdése a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdése a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (2) bekezdése a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (2) bekezdése a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdése a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdése a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdése a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 5. § (1) bekezdése a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

6

A 6. § (1) bekezdése a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

7

A 15. § (1) bekezdése a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

8

Az 1. melléklet a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. melléklet a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 3. melléklet a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 4. melléklet a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

12

Az 5. melléklet a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 6. melléklet a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 7. melléklet a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 8. melléklet a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 6. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 9. melléklet a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 6. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.

17

A 10. melléklet a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 6. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 11. melléklet a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 6. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 16. mellékletet a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 6. § (12) bekezdése iktatta be. A 16. melléklet a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.