Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 02- 2022. 06. 03

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.06.02.

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Ör.) 1. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetése

a) költségvetési működési bevételeit 33.420.040 Ft-ban,

b) költségvetési működési kiadásait 43.864.912 Ft-ban,

c) működési egyenlegét -10.444.872 Ft-ban,

d) költségvetési felhalmozási bevételeit 59.528.646 Ft-ban,

e) költségvetési felhalmozási kiadásait 148.439.380 Ft-ban,

f) felhalmozási egyenlegét -88.910.734 Ft-ban,

g) finanszírozási bevételeit 100.344.697 Ft-ban,

h) finanszírozási kiadásait 989.091 Ft-ban,

i) költségvetési bevételeit 193.293.383 Ft-ban,

j) költségvetési kiadásait 193.293.383 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát 10.444.872 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével fedez.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát 88.910.734 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évben képződött költségvetési maradvány igénybevételével finanszíroz.”

2. § Az Ör. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A működési bevételek összegét 33.420.040 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 59.528.646 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 100.344.697 Ft-ban állapítja meg.”

3. § Az Ör. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2022. évi 43.864.912 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) személyi juttatások 12.969.185 Ft

b) munkáltatót terhelő járulékok 1.860.020 Ft

c) dologi kiadások 14.812.872 Ft

d) ellátottak juttatásai 1.832.000 Ft

e) egyéb működési kiadások 742.965 Ft

f) tartalékok 11.647.870 Ft”

4. § Az Ör. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2022. évi 148.439.380 Ft felhalmozási költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) beruházások előirányzata 81.258.039 Ft,

b) felújítások előirányzata 67.181.341 Ft,

c) egyéb felhalmozási kiadások - Ft.”

5. § Az Ör. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként 1.270.000 Ft összeg erejéig.”

6. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Ör. a 12. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

9. melléklet

10. melléklet

10. melléklet

11. melléklet

11. melléklet

12. melléklet

16. melléklet