Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 02
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Általános indokolás
A 2022. évi költségvetési rendelet módosítására első alkalommal kerül sor, amely az alábbi módosításokat tartalmazza:
1. Központi költségvetésből származó bevételek
1.1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
1.1.1. B11. Önkormányzatok működési támogatásai
1.1.1.2. B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. mellékletében foglaltak alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a helyi önkormányzatok részére, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/A §-a szerinti, 2022. január-december hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához. Önkormányzatunk részére 2022. év január-április hónapjában fenti jogcímen folyósított támogatás összege 66.854 Ft.
Ennek alapján az önkormányzat 2022. évi költségvetésében
K1. Személyi juttatások, ezen belül a
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata
2021. évre járó ágazati összevont pótlék címén 59.163 Ft-tal
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata
2021. évre járó ágazati összevont pótlék címén 7.691 Ft-tal
Összesen: 66.854 Ft-tal
megemelkedik a B113. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzat 66.854 Ft összegű növekedése mellett.
2. Átruházott hatáskörben hozott döntések
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) számú rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást esetenként és intézményenként vagy feladatonként 1.000.000 Ft összeg erejéig a polgármester hatáskörébe ruházta át.
Ennek alapján az önkormányzat költségvetésében:
K506. Működési pénzeszköz átadás államháztartáson belül 50.000 Ft-tal
K342. Reklám, propaganda kiadások 100.000 Ft-tal
K1107. Béren kívüli juttatások 73.000 Ft-tal
Összesen: 223.000 Ft-tal
növekedett, a B813. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele bevételi előirányzata azonos összegű növekedésével egyidejűleg.
3. Egyéb költségvetést érintő módosítások, átcsoportosítások
3.1.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében alkalmazott dolgozók foglalkoztatását 100%-ban támogatja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap. A támogatásként kapott bevétel miatt szükségessé vált az előirányzatok módosítása.
Ennek megfelelően a
K1. Személyi juttatások előirányzata, ezen belül
K11011. Alapilletmények kiadási előirányzata 292.273 Ft-tal
K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 5.409 Ft-tal
K2. Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó, ezen belül
K 211. Szociális hozzájárulási adó kiadásai előirányzata 19.738 Ft-tal
Összesen: 317.420 Ft-tal
megemelkedik, ezzel egyidejűleg a B1615. Elkülönített állami pénzalapból működési célú támogatások előirányzata 316.012 Ft-tal, B813. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele bevételi előirányzata 1.408 Ft-tal nő.
3.2.
A Magyar Falu Program keretében „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” című pályázati felhívás keretében az 1/2022. (I.18.) számú határozata alapján Bögöt Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Deák F., Tóth Gy u., buszforduló felújítására. Mivel a pályázat sikeres lett szükségessé vált a költségvetés módosítása.
Ennek alapján az önkormányzat költségvetésében:
K71. Ingatlanok felújítása, Deák F., Tóth Gy u. felújítása 34.211.578 Ft-tal
K74. Felújítási célú előzetes áfa 9.237.127 Ft-tal
K337. Egyéb szolgáltatások 15.747 Ft-tal
K351. Működési célú ÁFA 4.252 Ft-tal
B813 Előző évi pénzmaradvány (megelőlegezett költségek) 1.059.942 Ft-tal
Összesen: 44.528.646 Ft-tal
növekedett, a B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételi előirányzata azonos összegű növekedésével egyidejűleg.
3.3.
A Magyar Falu Program keretében „Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése” című pályázati felhívás keretében a 16/2022. (II.1.) számú határozata alapján Bögöt Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be. Mivel a pályázat sikeres lett szükségessé vált a költségvetés módosítása.
Ennek alapján az önkormányzat költségvetésében:
K64. Egyéb gépek, berendezések beszerzése 13.118.084 Ft-tal
K67. Beruházási célú ÁFA 3.541.916 Ft-tal
Összesen: 16.660.000 Ft-tal
növekedett, a B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételi előirányzata 15.000.000 Ft, B813. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele bevételi előirányzata 1.660.000 Ft összegű növekedésével egyidejűleg.
3.4
Bögöt Község Önkormányzat a 3/2022. (III.30.)számú rendelettel módosította a 3/2015. (II.19.) számú szociális ellátásokról szóló rendeletét. A rendeletbe új jogcímként szerepel az újszülöttek támogatása jogcím. Ennek megfelelően, az előzetes információk alapján a jogcímeken belül módosítottuk az összegeket. Az újszülöttek támogatására 150.000 Ft-ot csoportosítottunk a gyermekek támogatása jogcímből. A tervezett összesített összeg nem változott.
4. Előző évi maradvány felhasználása
Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját határidőre benyújtotta a Magyar Államkincstárhoz és jóváhagyásra került, melyben a 2021. évi költségvetési maradvány a 07/A űrlapon került elszámolásra 100.344.697 Ft összegben. Ebből a feladattal terhelt maradvány 86.555.678 Ft, a szabad maradvány 13.789.019 Ft, melyből eddig igénybe vett 2.141.149 Ft, tartalékba helyezhető 11.647.870 Ft.
Ennek alapján:
A 2022. évi költségvetésben a
K513. Tartalékok előirányzata
Költségvetési maradványból a tartalék előirányzata 11.647.870 Ft-tal
megemelkedik, az önkormányzat B813. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzat azonos összegű növekedése mellett.
Részletes indokolás
Az 1–7. §-hoz és az 1–12. melléklethez
Az 1. § az önkormányzat összes bevételének és kiadásának változását mutatja meg.
A 2. § az önkormányzati bevételek működési és felhalmozási bevétel szerinti alakulását határozza meg.
A 3. §-a az önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását tükrözi.
A 4. §-a az önkormányzat felhalmozási kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását tükrözi.
Az 5. § e rendelet mellékleteinek változását mutatja be.
A 6. § a polgármesteri átcsoportosítás összegének meghatározása.
A 7. § a rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.
Hatásvizsgálat
Bögöt Község Önkormányzata
2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.16.) rendelet módosításához
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban - a rendelet várható következményeiről - az alábbi tájékoztatást adjuk:
1.Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:
A költségvetési rendelet módosítása indokolt a 2022. évi gazdálkodási folyamatok, meghozott képviselő-testületi döntések, kapott állami támogatások miatt.
A költségvetési rendelet módosítása a költségvetési főösszeghez képest 72.383.848 Ft növekedést eredményez.
2. Környezeti, egészségi hatások:
A rendelet-tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.
3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A rendelet-tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.
4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése teszi indokolttá, és az a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé.
A jogalkotás elmaradásának várható következménye az államháztartási törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak megsértése.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet-tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.