Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 29

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.09.29.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Általános indokolás
A 2022. évi költségvetési rendelet módosítására második alkalommal kerül sor, amely az alábbi módosításokat tartalmazza:
1. Központi költségvetésből származó bevételek
1.1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
1.1.1. B11. Önkormányzatok működési támogatásai
1.1.1.2. B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. mellékletében foglaltak alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a helyi önkormányzatok részére, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/A §-a szerinti, 2022. január-december hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához. Önkormányzatunk részére 2022. év május-augusztus hónapjában fenti jogcímen folyósított támogatás összege 108.480 Ft.
Ennek alapján az önkormányzat 2022. évi költségvetésében
K1. Személyi juttatások, ezen belül a
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata
2021. évre járó ágazati összevont pótlék címén 96.000 Ft-tal
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata
2021. évre járó ágazati összevont pótlék címén 12.480 Ft-tal
Összesen: 108.480 Ft-tal
megemelkedik a B113. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzat 108.480 Ft összegű növekedése mellett.
1.2. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján az önkormányzatok által 2022. május 15-ig beküldött 2022. évi megalapozó adatok módosítására vonatkozó felmérés adatai - Eredmény melléklete – alapján Bögöt Község Önkormányzata 135.620 Ft összegű elvonásban részesül az szociális étkezők létszámának csökkenése miatt az alábbi normatíva jogcímeken:
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak
támogatása, szociális étkeztetés támogatása címén 135.620 Ft-tal
Összesen: 135.620 Ft-tal
csökken, mellyel egyidejűleg a K513. Tartalékok előirányzata 135.620 Ft-tal csökken.
1.3. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésében az iparűzési adócsökkentésének kompenzálása címén biztosított támogatás bevételi előirányzatát a B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételi rovaton hagyta jóvá. A nettósítás keretében folyósított 176.449 Ft összegű támogatás számviteli elszámolása a B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások rovaton történik. Ennek megfelelően a Képviselő-testület a rovatok közötti átvezetést 176.449 Ft összegben jóváhagyja
Tekintettel arra, hogy iparűzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatásként a 2022. évi költségvetés a B16. rovaton a tavalyi támogatási összeg szerinti 516.424 Ft bevételi előirányzattal került elfogadásra, így a B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételi előirányzata 176.449 Ft-tal csökken, a B115. 176.449 Ft-tal nő.
2. Átruházott hatáskörben hozott döntések
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) számú rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást esetenként és intézményenként vagy feladatonként 1.000.000 Ft összeg erejéig a polgármester hatáskörébe ruházta át.
Ennek alapján az önkormányzat költségvetésében:
K311. Szakmai anyagok beszerzése 8.521 Ft-tal
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése 300.000 Ft-tal
K351. Működési célú ÁFA 2.301 Ft-tal
K71. Ingatlanok felújítása 652.800 Ft-tal
K74. Felújítási ÁFA 27.767 Ft-tal
K84. Felhalmozási tám. ÁH-n belül (fel nem használt tám. visszaut.) 1.167 Ft-tal
Összesen: 992.556 Ft-tal
növekedett, a K513. Tartalékok előirányzata azonos összegű csökkenésével egyidejűleg.
3. Egyéb költségvetést érintő módosítások, átcsoportosítások
3.1.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében alkalmazott dolgozók foglalkoztatását 100%-ban támogatja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap. A támogatásként kapott bevétel miatt szükségessé vált az előirányzatok módosítása.
Ennek megfelelően a
K1. Személyi juttatások előirányzata, ezen belül
K11011. Alapilletmények kiadási előirányzata 400.000 Ft-tal
K2. Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó, ezen belül
K 211. Szociális hozzájárulási adó kiadásai előirányzata 26.0000 Ft-tal
Összesen: 426.000 Ft-tal
megemelkedik, ezzel egyidejűleg a B1615. Elkülönített állami pénzalapból működési célú támogatások előirányzata 426.000 Ft-tal nő.
3.2.
A Nemzeti Művelődési Intézet Szakmai Döntőbizottsága által meghozott döntés alapján Bögöt Község Önkormányzatát megillető kulturális támogatás keretében templomi orgona felújítására 5.000.000 Ft-ot kapott az alábbiak szerint:
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 5.000.000 Ft-tal
Összesen: 5.000.000 Ft-tal
megemelkedik, az önkormányzat B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat azonos összegű növekedése mellett.
3.3.
A Művelődési Ház felújítása miatt a gázdíj elszámolásakor 2021. évről 411.047 Ft-ot visszakaptunk. A 2021. évi ÁFA elszámolásakor visszaigényelhető áfa képződött, amit visszaigényeltünk 692.000 Ft értékben. Bögöt 019/14 hrsz ingatlanból 1555 m2 földterület értékesítése során az önkormányzat 305.730 Ft vételárban részesült.
Ennek megfelelően:
B402. Szolgáltatások ellenértéke 411.047 Ft-tal
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése 692.000 Ft-tal
B52. Ingatlanok értékesítése 305.730 Ft-tal
Összesen: 1.408.777 Ft-tal
megemelkedik, a K513. Tartalékok előirányzata azonos összegű növekedésével egyidejűleg.
3.4.
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 18/2022. (II.15.) határozattal a Sághelyi Leader Egyesület „Helyi termékek és értékek bemutatására szolgáló helyi vagy térségi rendezvények támogatása” felhívásra pályázatot nyújtott be. Mivel a támogatási okirat még nem érkezett meg, az elbírálás nem történt meg, ezért a falunap kiadásaira a K513 Tartalékok rovaton biztosítottunk fedezetet.
Ennek megfelelően:
K312. Üzemeltetési kiadások 453.114 Ft-tal
K337. Szolgáltatási kiadások 864.490 Ft-tal
Összesen: 1.317.604 Ft-tal
megemelkedik, a K513. Tartalékok előirányzata azonos összegű csökkenésével egyidejűleg.
3.5.
A képviselő-testület a kormányzati funkciók között az alábbi módosítások átvezetését hagyja jóvá:
A 082092 Közművelődés és hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kormányzati funkcióra a K321 rovaton 10.552 Ft, a K322 rovaton 3.044 Ft, a K331 rovaton 48.076 Ft, a K334 rovaton 8.000 Ft, a K64 rovaton 129.567 Ft, a K67 rovaton 17.433 Ft a 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkcióról.
A 066020 Város-, községgazdálkodás egyéb szolgáltatások kormányzati funkcióra a K334 rovaton 2.900 Ft a 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkcióról.
4. Alaptevékenység során használt kormányzati funkciók felülvizsgálata
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 104. § (1) bekezdése szerint: „A kincstár törzskönyvi nyilvántartást vezet a költségvetési szervekről, a törvény által az államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestületekről, a helyi önkormányzatokról, a nemzetiségi önkormányzatokról, a társulásokról, a térségi fejlesztési tanácsokról, valamint jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személyekről (a továbbiakban együtt: törzskönyvi jogi személy).” Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 167/A. § (1) bekezdésének 4. pontja értelmében a törzskönyvi nyilvántartás tartalmazza a törzskönyvi jogi személy alaptevékenységeit a kormányzati funkciók rendje szerint. Az Ávr. 167/E. § (2) bekezdés b) pontja szerint a helyi önkormányzat esetében a szervezeti és működési szabályzat fogadható el létesítő okiratként. E rendelkezésekkel összhangban Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban SZMSZ) 1. mellékletében kerültek meghatározásra az önkormányzat alaptevékenységei a kormányzati funkciók rendje szerint. A folyamatos beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése során felülvizsgálatra kerültek a SZMSZ-ben feltüntetett, a működés során használt kormányzati funkciók, emiatt szükségessé vált azok módosítása. A jogszabályszerkesztésre vonatkozó jogszabályi előírásokra tekintettel e módosításra a 1. számú melléklet újraszabályozásával kerül sor.
Részletes indokolás
A 6. §-hoz, az 1–7. §-hoz és az 1–10. melléklethez
Az 1. § az önkormányzat összes bevételének és kiadásának változását mutatja meg.
A 2. § az önkormányzati bevételek működési és felhalmozási bevétel szerinti alakulását határozza meg.
A 3. §-a az önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását tükrözi.
A 4. §-a az önkormányzat felhalmozási kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását tükrözi.
Az 5. § e rendelet mellékleteinek változását mutatja be.
A 6. § az SZMSZ 1. mellékletének módosításáról rendelkezik.
A 7. § a rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.
Hatásvizsgálat
Bögöt Község Önkormányzata
2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.16.) rendelet módosításához
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban - a rendelet várható következményeiről - az alábbi tájékoztatást adjuk:
1.Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:
A költségvetési rendelet módosítása indokolt a 2022. évi gazdálkodási folyamatok, meghozott képviselő-testületi döntések, kapott állami támogatások miatt.
A költségvetési rendelet módosítása a költségvetési főösszeghez képest 78.499.485 Ft növekedést eredményez.
2. Környezeti, egészségi hatások:
A rendelet-tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.
3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A rendelet-tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.
4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése teszi indokolttá, és az a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé.
A jogalkotás elmaradásának várható következménye az államháztartási törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak megsértése.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet-tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.