Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 16

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.16.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Általános indokolás
A 2022. évi költségvetési rendelet módosítására negyedik alkalommal kerül sor, amely az alábbi módosításokat tartalmazza:
1. Központi költségvetésből származó bevételek
1.1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
1.1.1. B11. Önkormányzatok működési támogatásai
1.1.1.2. B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. mellékletében foglaltak alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a helyi önkormányzatok részére, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/A §-a szerinti, 2022. január-december hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához. Önkormányzatunk részére 2022. év november-december hónapjában fenti jogcímen folyósított támogatás összege 54.241 Ft.
Ennek alapján az önkormányzat 2022. évi költségvetésében
K1. Személyi juttatások, ezen belül a
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata
2022. évre járó ágazati összevont pótlék címén 24.000 Ft-tal
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata
2022. évre járó ágazati összevont pótlék címén 3.120 Ft-tal
K513. Tartalékok előirányzata 27.121 Ft-tal
Összesen: 54.241 Ft-tal
megemelkedik a B113. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzat 54.241 Ft összegű növekedése mellett.
1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2022. évi bérintézkedések támogatása címen kapott szociális támogatás összegét csökkentették a lemondott szociális étkeztetést igénybe vevő fő miatt.
Ennek alapján az önkormányzat 2022. évi költségvetésében
B113. Települési önkormányzatok egyes szociális és
gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata 12.000 Ft-tal
csökken a K513. Tartalékok előirányzata azonos összegű csökkenésével egyidejűleg.
1.3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetésében az iparűzési adócsökkentésének kompenzálása címén biztosított támogatást, ennek elszámolása megtörtént és többlettámogatásban részesült az önkormányzat. A nettósítás keretében folyósított 470.720 Ft összegű támogatás számviteli elszámolása a B116. Elszámolásból származó bevételek rovaton történt meg.
Ennek megfelelően a
B116. Elszámolásból származó bevételek előirányzata 470.720 Ft-tal
növekedett a K513. Tartalékok előirányzata azonos összegű növekedése mellett.
2. Átruházott hatáskörben hozott döntések
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) számú rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást esetenként és intézményenként vagy feladatonként 1.000.000 Ft összeg erejéig a polgármester hatáskörébe ruházta át.
Ennek megfelelően:
K48. Ellátottak juttatása előirányzata (gyermekek egyszeri támogatása) 250.000 Ft-tal
növekedett a K513. Tartalékok előirányzata azonos összegű csökkenésével egyidejűleg.
3. Egyéb költségvetést érintő módosítások, átcsoportosítások
3.1.
A közfoglalkoztatási támogatási szerződés a közfoglalkoztatottak bérköltségének 70%-át finanszírozza. A saját forrás összegét az önkormányzat az általános tartalék terhére biztosítja.
Ennek megfelelően a
K1. Személyi juttatások előirányzata, ezen belül
K11011. Alapilletmények kiadási előirányzata 200.000 Ft-tal
K2. Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó, ezen belül
K 211. Szociális hozzájárulási adó kiadásai előirányzata 12.999 Ft-tal
Összesen: 212.999 Ft-tal
megemelkedik, ezzel egyidejűleg a B1615. Elkülönített állami pénzalapból működési célú támogatások előirányzata 223.650 Ft-tal nő, a K513. Tartalékok előirányzata 10.651 Ft-tal nő.
3.2.
A képviselő-testület a kormányzati funkciók között az alábbi módosítások átvezetését hagyja jóvá:
A 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkcióról a K331 rovatról 50.000 Ft, a K351 rovatról 13.500 Ft a 064010 Közvilágítás kormányzati funkció K333 rovatára 50.000 Ft, a K351 rovatára 13.500 Ft.
A 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkcióról a K64 rovatról 27.301 Ft, a K67 rovatról 7.372 Ft a 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése kormányzati funkcióra, a K64 rovatra 27.301 Ft, a K67 rovatra 7.372 Ft.
A 064010 Közvilágítás kormányzati funkcióról a K331 rovatról 350.000 Ft-ot a 107051 Szociális étkeztetés kormányzati funkcióra a K332 rovatra.
A 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása kormányzati funkción belül átvezetünk a K337 rovatról a K312 rovatra 15.747 Ft-ot. A 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción belül átvezetünk a K73 rovatról 661.181 Ft-ot a K74 rovatra.
Részletes indokolás
A 2–5. §-hoz és az 1–9. melléklethez
Az 1. § az önkormányzat összes bevételének és kiadásának változását mutatja meg.
A 2. § az önkormányzati bevételek működési és felhalmozási bevétel szerinti alakulását határozza meg.
A 3. §-a az önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását tükrözi.
Az 4. § e rendelet mellékleteinek változását mutatja be.
A 5. § a rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.
Hatásvizsgálat
Bögöt Község Önkormányzata
2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.16.) rendelet módosításához
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban - a rendelet várható következményeiről - az alábbi tájékoztatást adjuk:
1.Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:
A költségvetési rendelet módosítása indokolt a 2022. évi gazdálkodási folyamatok, meghozott képviselő-testületi döntések, kapott állami támogatások miatt.
A költségvetési rendelet módosítása a költségvetési főösszeghez képest 81.371.647 Ft növekedést eredményez.
2. Környezeti, egészségi hatások:
A rendelet-tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.
3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A rendelet-tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.
4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése teszi indokolttá, és az a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé.
A jogalkotás elmaradásának várható következménye az államháztartási törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak megsértése.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet-tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.