Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2999. 12. 31

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról

2023.01.01.

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépéséig – az e rendeletben szabályozott keretek között – az önkormányzat bevételeit a hatályos jogszabályi kereteken belül folytatólagosan beszedje, illetve kiadásait teljesítse.

2. § A képviselő-testület a 2023. január 1-je és a község 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete hatálybalépése közötti időszak (a továbbiakban: átmeneti időszak) alatt teljesíthető működési kiadásokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) Az önkormányzati tisztségviselők, a közalkalmazotti, megbízási jogviszonyban állók, részére járó illetmények, díjak és az ehhez kapcsolódó járulékok a törvényi előírásoknak megfelelően számfejthetők és kifizethetők. Ugyancsak számfejthetők és kifizethetők a közfoglalkoztatás és egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony keretében foglalkoztatottak átmeneti időszak alatt esedékes munkabére és járulékai.

b) A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvények előírásai alapján a munkavállalóknak jogszerűen járó egyéb juttatásokra kötelezettség vállalható, azok számfejthetők kifizethetők.

c) Az átmeneti időszakban bérfejlesztésre kötelezettséget vállalni nem lehet, kivéve a közalkalmazottak előmenetelével kapcsolatos átsorolásokkal együtt járó többletbérek időarányos részét.

d) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény, valamint az önkormányzat e tárgyú rendeletei alapján járó, ezen időszakban bármely jogcímen esedékes pénzbeli vagy természetbeni ellátások (pl. segélyek, támogatások, díjak) kifizethetők a 2022. évi költségvetésben e jogcímre - amennyiben törvényi előírás alapján, önkormányzati rendelet szabályozás változása kapcsán az eredeti jogcím helyébe más jogcím lép, ebben az esetben is – a tervezett eredeti előirányzat 2/12-ed részének összegéig.

e) Az egyéb működtetési kiadások tekintetében csak a szokásos működtetéshez kapcsolódó időarányos kiadásokra vállalható kötelezettség. Ezen időarányos kiadások, a 2023. évre is érvényes szerződésekből eredő kötelezettségek, valamint a 2022. évi költségvetésben már szereplő kiadások áthúzódó kötelezettségei (az áthúzódó összeg erejéig) teljesíthetők.

3. § Az átmeneti időszak alatt új, induló felújítási, illetve felhalmozási feladatokra kötelezettség nem vállalható, kivéve 2023. évi pályázati lehetőségek megtartása érdekében a pályázatok benyújtásához szükséges tervezési, előkészítési munkálatokat, valamint 2022. évben elnyert és benyújtott támogatások felhasználásával kapcsolatos kiadásokat.

4. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyamatos településüzemeltetési, az eredményes beszerzési és közbeszerzési szerződéseket, illetve az elnyert pályázatok elindításához szükséges szerződéseket a 2023. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt megkösse.

5. § A 2. és 3. §-ban meghatározott kiadások átmeneti fedezetére az adott időszakban beszedett bevételek, az önkormányzatot megillető államháztartási támogatások, hozzájárulások, központosított előirányzatok, a feladatok lebonyolításához átvett pénzeszközök, elnyert pályázati támogatások, valamint az önkormányzat előző években képződött költségvetési maradványa szolgál.

6. § A polgármester jogosult, illetve köteles az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére.

7. § A gazdálkodás rendjére vonatkozóan az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet megfelelő rendelkezései irányadóak.

8. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és Porpác Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti.

9. § Jelen önkormányzati rendelet hatálya alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletbe beépülnek.