Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 16
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Általános indokolás
A 2021. évi költségvetési rendelet módosítására negyedik alkalommal kerül sor, amely az alábbi módosításokat tartalmazza:
1. Központi költségvetésből származó bevételek
1.1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
1.1.1. B11. Önkormányzatok működési támogatásai
1.1.1.1. B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. mellékletében foglaltak alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a helyi önkormányzatok részére, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/A §-a szerinti, 2021. január-december hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához. Önkormányzatunk részére 2021. november-december hónapjaiban a fenti jogcímen folyósított támogatás összege 61.944 Ft.
Ennek alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetésében
K1. Személyi juttatások, ezen belül a
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata
2021. ágazati összevont pótlék címén 26.932 Ft-tal
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata
2021. ágazati összevont pótlék címén 4.040 Ft-tal
K513.Tartalékok 30.972 Ft-tal
Összesen: 61.944 Ft-tal
megemelkedik a B113. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzat 61.944 Ft összegű növekedése mellett.
1.3. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján az önkormányzatok által 2021. október 15-ig beküldött 2021. évi megalapozó adatok módosítására vonatkozó felmérés adatai - Eredmény melléklete – alapján Porpác Község Önkormányzata 19.380 Ft összegű kiegészítő támogatásban részesül az alábbi normatíva jogcímeken:

B1132.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása címén

19.380

Ft-tal

megemelkedik, mellyel egyidejűleg a K5131. Tartalékok előirányzata 19.380 Ft-tal nő.
2. Átruházott hatáskörben hozott döntések
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) számú rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást esetenként és intézményenként vagy feladatonként 500.000 Ft összeg erejéig a polgármester hatáskörébe ruházta át.
Ennek alapján az önkormányzat költségvetésében:
2.1.
B34. Magánszemélyek kommunális adó bevétel 7.354 Ft-tal
B402. Tulajdonosi bevételek 12.871 Ft-tal
B405. Ellátási díjak 63.514 Ft-tal
B406. Előzetes felszámított áfa 20.611 Ft-tal
B411. Egyéb működési bevétel 101.057 Ft-tal
Összesen: 205.407 Ft-tal
emelkedik a K513. Tartalék előirányzat 205.407 Ft emelkedése mellett.
2.2.
K123. Külső személyi juttatások 463.000 Ft-tal
K321. Informatikai szolgáltatások 20.000 Ft-tal
K334. Karbantartási szolgáltatások 300.000 Ft-tal
K351. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 40.000 Ft-tal
Összesen: 823.000 Ft-tal
emelkedik, ezzel egyidejűleg a K513. Tartalék keret előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett.
3. Egyéb költségvetést érintő módosítások, átcsoportosítások
3.1.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében alkalmazott dolgozók foglalkoztatását 100%-ban támogatja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap. A támogatásként kapott 183.176 Ft bevétellel szükségessé vált az előirányzatok módosítása.
Ennek megfelelően a
K11011. Alapilletmények kiadási előirányzata 85.000 Ft-tal
K211. Szociális hozzájárulási adó kiadásai előirányzata 6.588 Ft-tal
K513. Tartalékok 91.588 Ft-tal
Összesen: 183.176 Ft-tal
megemelkedik, ezzel egyidejűleg a B1. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata, B1615. Elkülönített állami pénzalapból működési célú támogatások előirányzata azonos összeggel nő.
3.3.
A képviselő-testület a kormányzati funkciók között az alábbi módosítások átvezetését hagyja jóvá:
A 082044 Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkcióra 10.000 Ft a K122 rovaton a 066020 Város-, községgazdálkodás egyéb szolgáltatások kormányzati funkcióról, 3.948 Ft a K32 rovaton a 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkcióról.
A 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás kormányzati funkcióra a K2 rovaton 26.726 Ft, a K31 rovaton 13.922 Ft, a K334 rovaton 57.800 Ft, a K351 rovaton 37.900 Ft a 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkcióról. A K334 rovaton 41.728 Ft a 066020 Város-, községgazdálkodás egyéb szolgáltatások kormányzati funkcióról, a K334 rovaton 6.874 Ft a 082044 Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkcióról.
A 107051 Szociális étkeztetés kormányzati funkcióról a K332 rovaton 7.931 Ft, a K351 rovaton 2.591 Ft a 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkcióról az Intézményen kívüli gyermekétkeztetés kormányzati funkcióra.
A 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkcióról a K123 rovaton 19.586 Ft, a K334 rovaton 6.000 Ft, a K64 rovaton 15.747 Ft, a K67 rovaton 4.252 Ft, a 066020 Város-, községgazdálkodás egyéb szolgáltatások kormányzati funkcióról a K351 rovaton 152.605 Ft a 082092 Közművelődés és hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kormányzati funkcióra.
A 066020 Város-, községgazdálkodás egyéb szolgáltatások kormányzati funkcióról a K351 rovaton 27.532 Ft a 107051 Szociális étkeztetés kormányzati funkcióra.
A 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás kormányzati funkcióról a K355 rovaton 120.501 Ft a 066020 Város-, községgazdálkodás egyéb szolgáltatások kormányzati funkcióra.
3.4.
A képviselő-testület a rovatok között az alábbi módosítások átvezetését hagyja jóvá:
A K352. a fizetendő áfa rovatról 30.292 Ft a K336. a szakmai szolgáltatások rovatra, 51.949 Ft a K337. az egyéb szolgáltatások rovatra és 92.231 Ft a K351. működési célú előzetesen felszámított áfa rovatra.
A K502. az elvonások, befizetések rovatról 13.139 Ft a K584 az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovatra.
Részletes indokolás
Az 1–5. §-hoz és az 1–8. melléklethez
Az 1. § az önkormányzat összes bevételének és kiadásának változását mutatja meg.
A 2. § az önkormányzati bevételek működési és felhalmozási bevétel szerinti alakulását határozza meg.
A 3. § az önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását tükrözi.
A 4. § e rendelet mellékleteinek változását mutatja be.
Az 5. § a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
Hatásvizsgálat
Porpác Község Önkormányzata
2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) rendelet módosításához
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban - a rendelet várható következményeiről - az alábbi tájékoztatást adjuk:
1.Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:
A költségvetési rendelet módosítása indokolt a 2021. évi gazdálkodási folyamatok, meghozott képviselő-testületi döntések, kapott állami támogatások miatt.
A költségvetési rendelet módosítása a költségvetési főösszeghez képest 134.571.959 Ft növekedést eredményez.
2. Környezeti, egészségi hatások:
A rendelet-tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.
3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A rendelet-tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.
4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése teszi indokolttá, és az a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé.
A jogalkotás elmaradásának várható következménye az államháztartási törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak megsértése.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet-tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.