Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 01
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Általános indokolás
Porpác Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra. A folyamatos gazdálkodás, a kapott támogatások, az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele miatt szükségessé vált az önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet módosítása. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az alábbi előterjesztést nyújtom be a Tisztelt Képviselő-testületnek.
A 2022. évi költségvetési rendelet módosítására első alkalommal kerül sor, amely az alábbi módosításokat tartalmazza:
1. Központi költségvetésből származó bevételek
1.1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
1.1.1. B11. Önkormányzatok működési támogatásai
1.1.1.1. B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. mellékletében foglaltak alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a helyi önkormányzatok részére, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/A §-a szerinti, 2022. január-december hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához. Önkormányzatunk részére 2022. január-április hónapjaiban a fenti jogcímen folyósított támogatás összege 143.350 Ft.
Ennek alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetésében
K1. Személyi juttatások, ezen belül a
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata
2021. ágazati összevont pótlék címén 126.858 Ft-tal
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata
2021. ágazati összevont pótlék címén 16.492 Ft-tal
Összesen: 143.350 Ft-tal
megemelkedik a B113. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzat 143.350 Ft összegű növekedése mellett.
2. Átruházott hatáskörben hozott döntések
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) számú rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást esetenként és intézményenként vagy feladatonként 1.000.000 Ft összeg erejéig a polgármester hatáskörébe ruházta át.
Ennek alapján az önkormányzat költségvetésében:
1.
K5021. Előző évi normatív támogatás visszafizetése 49.900 Ft-tal
K337. Egyéb szolgáltatások 304.256 Ft-tal
K351. Működési célú Áfa 82.149 Ft-tal
Összesen: 436.305 Ft-tal
emelkedik, ezzel egyidejűleg a B813. Előző évi maradvány igénybevétel előirányzatának azonos összegű növekedése mellett.
2.
Az Önkormányzat a 2022. év költségvetési rendeletében betervezte a beadott BM Templom u. burkolatjának felújítására beadott pályázat megvalósításához szükséges önrész összegét, 3.505.155 Ft-t. Mivel a pályázat nem nyert, ezt összeget visszavezetjük az önkormányzat előző évi költségvetési maradványába.
Ennek megfelelően az önkormányzat költségvetésében:
K71. Ingatlanok felújítása 2.759.959 Ft-tal
K74. Felújítási Áfa 745.196 Ft-tal
Összesen: 3.505.155 Ft-tal
csökken, ezzel egyidejűleg a B813. Előző évi maradvány igénybevétel előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett.
3.
Az időszaki polgármesteri választás 2022. június 26-án lesz. A megválasztásra kerülő polgármester tiszteletdíjára és járulékára elkülönítünk 1.889.500 Ft-t.
Ennek megfelelően az önkormányzat költségvetésében:
K121. Választott tisztségviselők juttatásai 1.672.124 Ft-tal
K2. Szociális hozzájárulási adó 217.376 Ft-tal
Összesen: 1.889.500 Ft-tal
emelkedik, ezzel egyidejűleg a B813. Előző évi maradvány igénybevétel előirányzatának
azonos összegű növekedése mellett.
3. Egyéb költségvetést érintő módosítások, átcsoportosítások
3.1.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében alkalmazott dolgozók foglalkoztatását 100%-ban támogatja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap. A támogatásként kapott 319.500 Ft bevétellel szükségessé vált az előirányzatok módosítása.
Ennek megfelelően a
K1. Személyi juttatások előirányzata, ezen belül
K11011. Alapilletmények kiadási előirányzata 300.000 Ft-tal
K2. Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó, ezen belül
K211. Szociális hozzájárulási adó kiadásai előirányzata 19.500 Ft-tal
Összesen: 319.500 Ft-tal
megemelkedik, ezzel egyidejűleg a B1. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata, B1615. Elkülönített állami pénzalapból működési célú támogatások előirányzata azonos összeggel nő.
4. Előző évi maradvány felhasználása
Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját határidőre benyújtotta a Magyar Államkincstárhoz és jóváhagyásra került, melyben a 2021. évi költségvetési maradvány a 07/A űrlapon került elszámolásra 125.491.369 Ft összegben. Ebből a feladattal terhelt maradvány 108.683.360 Ft, eddig igénybe vett 2.419.951 Ft, tartalékba helyezhető 14.388.058 Ft.
Ennek alapján:
A 2022. évi költségvetésben a
K513. Tartalékok előirányzata
Költségvetési maradványból a tartalék előirányzata 14.388.058 Ft-tal
megemelkedik, az önkormányzat B813. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzat azonos összegű növekedése mellett.
Részletes indokolás
Az 1–6. §-hoz és az 1–10. melléklethez
Az 1. § az önkormányzat összes bevételének és kiadásának változását mutatja meg.
A 2. § az önkormányzati bevételek működési és felhalmozási bevétel szerinti alakulását határozza meg.
A 3. § az önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását tükrözi.
A 4. § az önkormányzat felhalmozási kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását tükrözi.
Az 5. § e rendelet mellékleteinek változását mutatja be.
A 6. § a rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.
Hatásvizsgálat
Porpác Község Önkormányzata
2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) rendelet módosításához
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban - a rendelet várható következményeiről - az alábbi tájékoztatást adjuk:
1.Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:
A költségvetési rendelet módosítása indokolt a 2022. évi gazdálkodási folyamatok, meghozott képviselő-testületi döntések, kapott állami támogatások miatt.
A költségvetési rendelet módosítása a költségvetési főösszeghez képest 13.671.558 Ft növekedést eredményez.
2. Környezeti, egészségi hatások:
A rendelet-tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.
3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A rendelet-tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.
4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése teszi indokolttá, és az a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé.
A jogalkotás elmaradásának várható következménye az államháztartási törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak megsértése.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet-tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.